งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (Public Health Surveillance) ศุภวรรณ มโนสุนทร: B.Sc, MPH, Ph.D กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (Public Health Surveillance) ศุภวรรณ มโนสุนทร: B.Sc, MPH, Ph.D กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (Public Health Surveillance) ศุภวรรณ มโนสุนทร: B.Sc, MPH, Ph.D กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค การอบรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 11-12 ตุลาคม 2555, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

2 ขอบเขตการนำเสนอ ความเป็นมาของการเฝ้าระวังจากอดีตสู่ปัจจุบัน คำจำกัดความและการเชื่อมต่อสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง ชนิดของการเฝ้าระวัง ถ้าใช้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังต้องคำนึงในเรื่องใด ระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในประเทศไทย ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ บาดเจ็บ พฤติกรรมประชากรไทย จากการสำรวจพฤติกรรมฯ ที่ ผ่านมา 4 ครั้ง จะหารายงานเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ได้จากที่ใด

3 ความเป็นมาของการเฝ้าระวังผ่านคำจำกัดความ สู่การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข >  คศ. 1348-1532 เป็นการเฝ้าโรคในระดับบุคคล (สมัยโรคระบาด ใหญ่ทั้งเมือง), CD  1662-1680 นำสาธารณสุขและระบาดวิทยาเข้าสู่การเฝ้าระวังทาง สาธารณสุข, CD  1741-1766 การเฝ้าระวังขยายสู่การเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่ม เฉพาะ สถานที่ เฉพาะเรื่องเช่น นักเรียน โรงเรียน อาหารและน้ำ เป็นต้น, CD  1800-1893 นำปัจจัยกำหนดที่ส่งผลต่อการเกิดโรคเข้าสู่การเฝ้า ระวังทางสาธารณสุข เช่น เพศ อายุ SES, CD  1900-ปัจจุบัน นำหลายแหล่งข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวังทาง สาธารณสุข มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ขยายการเฝ้าระวังจาก CD สู่ด้านอื่นๆ เช่น การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ การเฝ้าระวังบุหรี่ การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้า ระวังโรคไม่ติดต่อ การฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ บาดเจ็บ เป็นต้น

4 ปัญหาสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังทาง สาธารณสุข  โรคติดต่อ เช่น คอตีบ  โรคไม่ติต่อ  โรคจากการประกอบอาชีพ  การบาดเจ็บ  พฤติกรรมสุขภาพ  การติดเชื้อในสถานพยาบาล  อื่นๆ

5 Data Intervention Interpretation Evaluation Data Information Intervention Analysis Dissemination Implementation Data Intervention Collection Planning Data Intervention Interpretation Evaluation Data Information Intervention Analysis Dissemination Implementation Data Intervention Collection Planning Public health “data collection to action” loop GOAL: Effectively link data collection to data use Information for Action

6 ระบบข้อมูลที่ทำงาน อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ นำสู่การตัดสินใจ วางแผน / โครงการ Surveillance/monitoring/evaluation

7 การเฝ้าระวังบอกอะไรกับเรา  เข้าใจธรรมชาติวิทยาของปัญหาสุขภาพ ที่ทำการเฝ้าระวัง  รู้ขนาดและความรุนแรงของปัญหาสุขภาพ  บอกแนวโน้มปัญหาสุขภาพ  ช่วยในการติดตาม/ประเมิน โครงการในเรื่อง ของการป้องกันควบคุมโรค  ช่วยในตัดสินใจ กำหนดทางเลือก เชิงนโยบาย  ช่วยในการจัดทำแผนงาน โครงการ รวมทั้งการ ระบุกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันควบคุมโรค  ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

8 ชนิดของการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข 1.Passive surveillance > hospital-based > routine report 2. Active surveillance > searching for data > expensive resources 3. Sentinel surveillance > report of selected health event by selected area > passive and active

9 ข้อควรคำนึงในการใช้ข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข ความครบถ้วน ความครอบคลุม ความถูกต้อง ความเป็นตัวแทนประชากร ของข้อมูล มาตรวัดทางสุขภาพ ความน่าเชื่อถือของ แหล่งข้อมูล และวิธีการที่ได้ข้อมูล Standard of case definition ความสม่ำเสมอของการรายงานการเฝ้าระวัง เป็นข้อมูลที่นำสู่การป้องกันควบคุมโรค

10 ระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในประเทศไทย Actions = Comprehensive Chronic Disease Prevention in Thailand Chronic Disease (ป่วย ตาย พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม) –Ischemic Heart Disease –Stroke –Hypertension –Diabetes –Cancer –Injury Surveillance information system = Major supporting system for comprehensive Chronic Disease Prevention Policies in Thailand

11 Framework of Comprehensive Chronic Disease Prevention Policies in Thailand Many Goals setting Many strategiesMany programs/projects Multiple intervention contexts School Workplaces Communities Health units Multiple target groups (over time and life course) Individuals Risk groups General population Multiple levels of intervention  Nation  Provinces  Communities Multiple means and tools  Counseling  Regulation  Mass media  Taxation Research, Monitoring, Evaluation and Surveillance Coordination and Capacity GOs MOPH Other GOs Health society NGOs Interest groups Behavior Risk factors Morbidity/ Mortality Supportive environment Health promotion behaviors Many stakeholders

12 ระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อรังที่สำคัญในประเทศไทย Vital registration system: Death M. Of Interior National Province - Coverage - reliability Hospital base registration  Inpatient  Outpatient MOPH (B. of Policy and Strategy) National Province - Coverage - Utilization - Standard

13 Disease registration > Cancer > DM - สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ - สมาคมแพทย์ โรคเบาหวาน - สปสช National- Coverage - Reliability - Utilization - Standard Health service registration > DM screen > HT screen MOPH (B. of Policy and Strategy) National Province - Coverage - Reliability - Utilization - Standard ระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อรังที่สำคัญในประเทศไทย

14 Health survey  NHES (Biological)  BRFSS (Behavioral Risk)  Heath status NHES B.NCD, D.DC, MOPH NSO National, region National, region, province National, region 5 year 3 year 2 year Injury Surveillance B.Epid, MOPH Sentinel surveillance -Coverage (33 hospital) ระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อรังที่สำคัญในประเทศไทย

15 จะทำการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ต้อง โรคเรื้อรังหมายถึง ความเจ็บป่วยเรื้อรัง / โรคไม่คิดต่อ / และโรคของความเสื่อม คุณลักษณะที่สำคัญ คือ สาเหตุการเกิด โรคไม่ชัดเจน/ เกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยง/ มีการสะสมการเกิดโรค และระยะเวลาการ เกิดโรคนาน (low incidence/high prevalence) /ป่วยนานและตามมาด้วย การเกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อน / ระยะเวลาและการออกรายงาน

16 กระบวนการการป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง Methods for chronic disease prevention and control (Ross CB., Patrick LR. And James RD. Chronic Disease Epidemiology and Control, p. 7) Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention Susceptible Asymptomatic Symptomatic Reduced disease incidence Reduced prevalence/ consequence Reduced complication/ disability Prevention strategy Population’s disease status Effects

17 ทำไมต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  โรคไม่ติดต่อ(IHD Stroke HT DM มะเร็ง บาดเจ็บ) เป็น ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  มีสาเหตุจากปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพ  อธิบายธรรมชาติวิทยา (ระบาดวิทยาได้)  บอก ติดตามและส่งต่อไปยังการป้องกันควบคุมโรค และ คุณภาพบริการ โดยผ่านมาตรการทางสาธารณสุขได้  มีชุดของข้อคำถาม (standard case definition) เปรียบเทียบได้  ทำเป็นระบบข้อมูลที่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอได้  เป็นการเฝ้าระวังในระดับประชากร (population-based surveillance)

18 ข้อมูลที่ได้มาจากจากแหล่งที่ต่างกันระหว่าง Health Registration System VS Health Survey System (Health measurement vs health interview)

19 ความเป็นมาของ BRFSS ในประเทศไทย WHO Stepwise Approach VS US_CDC BRFSS

20 Conceptual framework of BRFSS

21 Standard core question Socioeconomic status BMI Smoke Fruit and vegetable intake Exercise Etc. National statistic Office CDC WHO, CDC WHO (>= 5 standard cup/day) WHO (GPPAQ)  develop  GPPAQ Etc.

22 Example of Core and Optional Question Have you smoked at least 100 cigarettes in your entire life? Are you now smoking cigarettes everyday, some days, or not at all? Current smoke, ex- smoke, non-smoke In the last 30 days, have you ever seen anyone smoke in air condition public place or restaurant, hotel, government place? Policy intervention Core questionOptional question

23 Stratified two stages cluster sampling Complex analysis/multilevel analysis, using SAS software for estimation Province UrbanRural Electing areaVillage Individual sample AgeMF 15-5424 55-7412 Total36 72 sample/1cluster 864 sample/12 cluster AgeMF 15-5424 55-7412 Total36 1,728 sample/province (75 provinces + BKK = 131,328 samples) Finite population vs Non-finite population Finite population vs Non-finite population Complex sampling design Complex sampling design Stratified two stages cluster sampling, 2010 Stratified two stages cluster sampling, 2010 Sampling frame designed by Dr.Gun Cerngrungroj and Dr.Yongyuth Chaiyapong Sampling frame designed by Dr.Gun Cerngrungroj and Dr.Yongyuth Chaiyapong Sampling frame Individual sample 72 sample/1cluster 864 sample/12 cluster

24 Process of data collection, data management and analysis Training workshop to public health personnel Working manual Field external audit Field internal audit By health personnel at BRFSS center Data collection Data management and analysis

25 Data report and distribution Prevalence Mean –Province –Region –National Health Provincial Office Hospital University Data reportData distribution

26 What are the components of BRFSS ? PART 1 SOCIOECONOMIC STATUS PART 2 GENERAL HEALTH STATUS PART 3 ACCESSIBILITY TO HEALTH SERVICES PART 4 OVERWEIGHT AND OBESITY PART 5 FOOD CONSUMPTION PART 6 FRUIT AND VEGETABLE CONSUMPTION PART 7 PHYSICAL ACTIVITY PART 8 ALCOHOL CONSUMPTION PART 9 TOBACCO CONSUMPTION PART 10 HYPERTENSION PART 11 DIABETES PART 12 CHRONIC DISEASES PART 13 CERVICAL CANCER EXAMINATION PART 14 HIV/AIDS EXAMINATION PART 15 KNOWLEDGE OF SELECTED NCD PREVENTION PART 16 ROAD TRAFFIC INJURIES

27 ร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพ ใน ประชากรอายุ 15-74 ปี จากการสำรวจพฤติกรรมเสียงโรค ไม่ติดต่อ

28 ร้อยละของการคัดกรองและความรู้ใน ประชากรอายุ 15-74 ปี จากการสำรวจพฤติกรรมเสียงโรคไม่ ติดต่อ

29

30


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (Public Health Surveillance) ศุภวรรณ มโนสุนทร: B.Sc, MPH, Ph.D กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google