งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณภาระความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ Cooling Load Estimation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณภาระความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ Cooling Load Estimation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณภาระความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ Cooling Load Estimation

2 พื้นฐานการปรับอากาศ ( Basic Refrigeration and fundamental)

3 ช่วงความสบายของคน (Human comforts)  อุณหภูมิ และความชื้น 21.2-26.7 CDB (70-80 DBF)/ 30-60 % RH  การไหลเวียนของอากาศ Air movement = 0.12-0.36 m/s (25- 70 FPM)  คุณภาพอากาศ  ระดับเสียง

4 dry-bulb temperature humidity ratio wet-bulb temperature Indoor Design Conditions 80°F[26.7°C]80°F[26.7°C]70°F[21.2°C]70°F[21.2°C] 60 % RH 30 % RH comfort zone A A

5 Sensible versus Latent Heat 60°F[15.6°C] 212°F[100°C] 212°F[100°C] 212°F[100°C] sensible heat latent heat

6 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)  ความร้อนถ่ายเทจากที่ มีอุณหภูมิสูงสู่ที่มี อุณหภูมิต่ำกว่า  ความร้อนสามารถ ถ่ายเทจากวัตถุหนึ่ง ไปสู่อีกวัตถุหนึ่งได้  ความร้อนไม่มีการสูญ สลายแต่สามารถ เปลี่ยนรูปแบบได้

7 Conduction

8 Convection

9 Radiation

10 Methods of Heat Transfer radiation hot water hot water conduction convection cool air warm air

11 Cooling Load Components roof lights equipment floor glass solar exteriorwall glassconduction infiltration people partitionwall 25.5 C (78 F) 35 C (95 F)

12 Load ความร้อนมา จากไหน ?? Load จากภายนอกห้องปรับอากาศ (External Load) 1. การนำความร้อน (Conduction): Roof/Wall/Glass/Partition/Ceiling/Floor 2. การแผ่รังสีความร้อน (Solar heat): Shaded glass/ no shaded glass Load จากภายในห้องปรับอากาศ (Internal Load) 3. คน (People) 4. แสงสว่าง (Lights : Fluorescent/Incandescent) 5. อุปกรณ์เครื่องใช้ (Equipment & Appliances) Load จากอากาศภายนอก 6. อากาศจากภายนอกรั่วซึม (Infiltration) หรือ อากาศระบาย (Ventilation) 7. Safety factor

13 Calculation Summary

14 Cooling Load Components sensible load latent load conduction through roof, walls, windows, and skylights solar radiation through windows, skylights conduction through ceiling, interior partition walls, and floor people lights equipment/appliances infiltration ventilation system heat gains space load coil load cooling load components

15 ภาระจากภายนอกห้อง ปรับอากาศ ( External Loads) sunrayssunrays

16 1. ความร้อนจากผนัง (Heat Gain from Wall) Q = Conduction heat gain through wall (W) U = Heat Transfer Coefficient (W/(m 2. K)) ( ตาราง 2) A = พื้นที่ผนังด้านในหรือด้านนอก (Area of wall : m 2 ) Delta T = อุณหภูมิแตกต่าง (Temperature different : C) CLTD = Cooling Load Temperature Different : C ( ตาราง 1,3) ความร้อนจากการนำความร้อน (Conduction Heat Gain) Q = U x A x (Delta T) สำหรับผนังด้านใน ( ผนัง, เพดาน, พื้น ) Q = U x A x CLTD สำหรับผนังด้านนอก ( กำแพง, หลังคา )

17 U-factor insulationinsulation gypsumboardgypsumboard concrete block aluminumsidingaluminumsiding R thermal resistance (R) R outdoor-air film 0.25 [0.04] R siding 0.61 [0.11] R concrete block 2.00 [0.35] R insulation 13.00 [2.29] R gypsum board 0.45 [0.08] indoor-air film 0.68 [0.12] R total 16.99 [2.99] U = R total 1 1 U = 0.06 Btu/hrFt 2 F [ U = 0.33 W/m 2 K ] wood stud

18

19 2. ความร้อนจากกระจก (Heat Gain from Glass) 2.1 ความร้อนจากการนำความร้อน (Conduction Heat Gain) Q = U x A x CLTD Q = Conduction heat gain through wall (W) U = Heat Transfer Coefficient (W/(m 2. K)) A = พื้นที่กระจก (Area of wall : m 2 ) CLTD = Cooling Load Temperature Different : C ( ตาราง 8)

20 CLTD COR = (CLTD + LM).K + (25.5 – T R ) + (T O – 29.4) Q = U x A x CLTD COR โดย LM คือค่าแก้ไขสำหรับเส้นรุ้งและเดือน (Latitude and Month) จากตารางที่ 4 ค่า K หลังคาสีขาวถาวร K=0.5 ส่วนผนังสีขาว K=0.65 หลังคาหรือผนังสีเข้มไม่ต้องแก้ไข (K=1) กรณีที่ฝ้า เพดานบุฉนวนและมีพัดลมระบายอากาศในฝ้าเพดาน ค่า CLTD COR ที่คำนวณได้จะลดลงอีก 25% จากนั้นสามารถคำนวณภาระการทำความเย็นได้คือ การปรับแก้ค่า CLTD

21 2. ความร้อนจากกระจก (Heat Gain from Glass) 2.2 ความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อน (Solar Heat Gain) Q = A x SC x SHGF x CLF A = พื้นที่กระจก (Area of wall : m 2 ) SC = Shading Coefficient ( ม่านหรือมู่ลี่ = 0.64, ติดฟิล์ม สะท้อนแสง = 0.2-0.6) SHGF = ค่าความร้อนจากรังสี แสงอาทิตย์สูงสุด ( ตาราง 5) CLF = Cooling Load Factor ( ตาราง 6,7) sun rays reflectedenergyreflectedenergy transmittedenergytransmittedenergy glasswindowglasswindow

22 Shading Devices interiorblindsinteriorblinds exteriorfinsexteriorfins

23 peoplepeople equipmentequipment appliancesappliances lightslights ภาระจากภายในห้องปรับ อากาศ (Internal Loads)

24 3. ความร้อนจากคน (Heat Gain from People) Q r = Sensible Heat + Latent Heat (W) ( ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ดังแสดง ในตารางที่ 10) Q = Q r x Number of People

25 4. ความร้อนจากแสงสว่าง (Heat Gain from Lights) Fo = Ballast Factor Fo = 1 for Lamp without Ballast 1.25 for Fluoresent with Ballad Q = Watt x Fo

26 5. ความร้อนจากอุปกรณ์ เครื่องใช้ (Heat Gain from Equipment) Q S = Sensible Heat from equipment (W) Q L = Latent Heat from equipment (W) Note : โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์เครื่องใช้ นั้นๆ ซึ่งหาได้จากผู้ผลิต Q = Q S x Q L

27 6. ความร้อนจากอากาศ ภายนอก (Heat Gained from Infiltration) Q = Q S +Q L = 1.2 Vol OA [1.0244(T o -T i ) + 2501(w o - w i )] = 1.23 Vol OA (h o -h i ) Q S = 1210 Vol OA (T o - T i ) (W) Q L = 3010 Vol OA (w o - w i ) (W) Sensible Heat Latent Heat Total Heat TiTi ToTo wowo wiwi = อุณหภูมิอากาศภายนอกที่เข้าห้องปรับอากาศ (C) = อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศ (C) = อัตราส่วนความชื้นของอากาศภายนอกที่เข้าห้องปรับอากาศ (kg w / kg da ) = อัตราส่วนความชื้นของอากาศภายในห้อง ปรับอากาศ (kg w / kg da ) Vol OA = อัตราปริมาณอากาศภายนอกที่ ไหลเข้าห้อง (m 3 /s)

28  ห้องที่ ไม่มี Ventilation fan W = ความกว้างห้อง ( เมตร ) L = ความยาวห้อง ( เมตร ) H = ความสูงห้อง ( เมตร )  ACH (Air Chang/Hour) = 0.3 for tight door and window = 0.5 for medium leakage = 0.6 for easy leakage = 1.0 for one ventilation fan of dia 6 in 6. ความร้อนจากอากาศ ภายนอก (Heat Gained from Infiltration) Vol OA = (ACH/3600) x W x L x H

29 ตัวแปรอื่น ๆ (Other Factors)  อากาศในท่อลมรั่ว และ อื่นๆ ควรเผื่อการ คำนวน ~ 10-20%  ในการคำนวณ, มี 2 ปัจจัยที่สำคัญ.  เวลา : เลือก Peak load ในระหว่างปี  ทิศทางตึก : เหนือ / ใต้ / ตะวันออก / ตะวัน ตก

30 ลักษณะ Load จาก แสงแดด เช้าเย็ น

31 Exam ple อาคารชั้นเดียวแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีพื้นที่ดังแสดงในรูป หลังคาหน้าจั่ว ทำด้วยกระเบื้องลอน มีฝ้าทำด้วยยิปซัมบอร์ดหนา 12 มิลลิเมตร เหนือฝ้าปู ฉนวน Fiber Glass หนา 1 นิ้ว กำแพงทั้งหมดก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 เซนติเมตร มีประตู 3 บานทำด้วยไม้ขนาด 1.5 x 2.1 ตารางเมตร หน้าต่างเป็น กระจก ขนาดช่องละ 0.9 x 1.5 ตารางเมตร พื้นเป็นคอนกรีตวางอยู่บนดิน ติด ไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 Watt จำนวน 430 ดวง มีพนักงานทำงานอยู่ 85 คน เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 น. และเลิกงานเวลา 17.00 น. อุณหภูมิของอากาศ ในฤดูร้อนเป็น 35 CDB 28 CWB ต้องการปรับอากาศให้ได้อุณหภูมิภายใน 24 CDB 55%RH จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเท่าไร ?? 24 m 15 m สูง 3 m 24 C 35 C 32 C N 9m9m 6m6m

32 ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาระบบปรับ อากาศ Key factor concerns in air conditioning systems  ปริมาณความเย็น (Cooling capacity) – ความ สบาย (Human Comfort)  Coil face area/ FPM/ External static pressure  ประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) – ค่าใช้จ่าย (Operating costs)  เสียง (Noise level) - Quality of work  ความทนทาน (Reliability and Durability) - อายุการใช้งาน, การรับประกันและ การบริการ, ISO และมาตรฐานรับรอง  คุณภาพอากาศ (IAQ - Indoor air quality) - Health conscious

33 นายธีรชัย ตันติมงคลสุข วิศวกรฝ่ายการตลาด Tel : 0 – 2704 – 9999 Ext. 8303 Mobile : 0 – 89792– 2294 Email : TerachaiT@Trane.com

34 Password trane k123212321 22033


ดาวน์โหลด ppt การประมาณภาระความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ Cooling Load Estimation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google