งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Loa people‘s democratic republic เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน ลาว 1. ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนประชากรประเทศลาวมี ประชากรจำนวน 6,477,211.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Loa people‘s democratic republic เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน ลาว 1. ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนประชากรประเทศลาวมี ประชากรจำนวน 6,477,211."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Loa people‘s democratic republic เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน ลาว 1. ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนประชากรประเทศลาวมี ประชากรจำนวน 6,477,211 คน ( สถิติปี พ. ศ. 2554) เป็นชาย 3,213,631 คน เป็นหญิง 3,263,580 คน อัตราการเติบโตของ ประชากร 1.684% ลักษณะภูมิศาสตร์ ประเทศลาวตั้งอยู่บนใจกลางของ คาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 - 108 องศา ตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6,000 ตาราง กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ ภูเขาขรุขระ พื้นที่ บางส่วนเป็นที่ราบและที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน ฤดูฝนใน เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน ฤดูแล้งเดือน ธันวาคม - เมษายน ทรัพยากรธรรมชาติ ไม้ ดีบุก ยิบซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหินลิกไนต์ สังกะสี ทองคำ อัญมณี หินอ่อน น้ำมัน และแหล่งน้ำ ผลิตไฟฟ้า 2. ด้านสังคม การเมือง / การปกครอง รูปแบบการปกครองสังคมนิยม (Communist State) แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ ( นครหลวงเวียงจันทน์ ) ระบบรัฐสภาเดี่ยวมี ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ได้รับเอก ราชจากฝรั่งเศส วันที่ 19 กรกฎาคม พ. ศ.2492 เชื้อชาติ ลาวลุ่ม 68% ลาวเทิง 22% ลาว สูง 9% และชนกลุ่มน้อยประมาณ 68 ชนเผ่า ศาสนา ศาสนาพุทธ 65% นับถือผี 32.9% ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ 1.3% และ อื่น ๆ ไม่ระบุ 0.8% ภาษา ภาษาราชการ ภาษาลาว ภาษาอื่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษา พื้นบ้านอื่นๆ 3. การศึกษา ระบบการศึกษา ทางรัฐบาล สปป. ลาว ได้ สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา 3% ของ GDP ในประเทศ ( ข้อมูลเมื่อ พ. ศ. 2549) โดยแบ่งออกเป็นระบบการศึกษา 3 ประเภท ด้วยกัน คือ 1) สามัญศึกษา ประกอบด้วย 1.1) ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 3 ปี ใน พ. ศ. 2549 มี จำนวนสถานศึกษา 1,087 แห่งห้องเรียน 2,094 ห้อง จำนวนครู 2,882 คน และนักเรียน 49,197 คน 1.2) ระถมศึกษา 5 ปี มีจำนวน สถานศึกษา 8,65 แห่ง ห้องเรียน 28,389 ห้อง จำนวนครู 27,776 คน และนักเรียน 891,881 คน 1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มี จำนวนสถานศึกษา 642 แห่ง 5,306 ห้อง จำนวนอาจารย์ 10,068 คน และนักเรียน 243,131 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี มี จำนวนสถานศึกษา 28 แห่ง 2,752 ห้อง จำนวนอาจารย์ 5,096 คน และนักเรียน 147,510 คน 2) อาชีวะศึกษา ประกอบด้วย 2.1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ช่างเทคนิค มีจำนวน สถานศึกษา 47 แห่ง จำนวนอาจารย์ 1,540 คน และนักศึกษา 26,337 คน 2.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง มีจำนวนสถานศึกษา 12 แห่ง จำนวน ครู 142 คน และนักศึกษา 2,953 คน 3) วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัย มี 38 แห่ง อาจารย์จำนวน 1,148 คน และนักศึกษา 30,048 คน มหาวิทยาลัย มี 3 แห่ง อาจารย์จำนวน 1,385 คน และนักศึกษา 30,574 คน มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งใน สปป. ลาว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนคร เวียงจันทน์ (National University of Laos) ซึ่งใช้เวลา 5-7 ปี ในศึกษาประกอบไปด้วย 6 วิทยาเขต 10 คณะวิชา ใน พ. ศ. 2551 ได้เปิด สอนระดับปริญญาเอก เป็นโครงการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจของเวียดนาม มหาวิทยาลัยสุพานุวง แขวงหลวงพระบาง มหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก นอกจากนั้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 2/1) การ ฝึกอบรม...

2 1) การฝึกอบรมผู้ใหญ่ที่อ่านและเขียน หนังสือไม่เป็น 2) การยกระดับวิชาชีพแก่ผู้ใหญ่และ การยกระดับวิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน 3) การศึกษาภาคเอกชน ที่ทาง รัฐบาลอนุญาตให้ทางเอกชน จัดระบบการเรียน การสอนในระดับอนุบาล จนถึงปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 4) โรงเรียนสงฆ์ ตั้งอยู่ในหลวงพระ บาง ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐเป็น อย่างดีและเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่ถูก คือ 35,000 กีบ หรือประมาณ 140 บาทต่อปี ทำ ให้มีผู้มาบวชเรียนจำนวนมาก แต่จำกัดเฉพาะ เพศชายเท่านั้น อัตราการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 77.5 ( พ. ศ.2550) 5. เศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตร หัวมันฝรั่งหวาน ผัก ข้าวโพด กาแฟ อ้อย ยาสูบ ฝ้าย ชา ถั่ว ลิสง กระบือ ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม ทองแดง ดีบุก ทองคำ เหมืองแร่ ยิปซัม พลังงานไฟฟ้า แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร การก่อสร้าง เสื้อผ้า สำเร็จรูป ท่องเที่ยวซีเมนต์ที่ให้ความร้อน อาหาร ผ้าผืน สารเคมี สินค้านำเข้า รถจักรยานยนต์และ ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภค สินค้าส่งออก ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ประชากรต่อหัว 835 ดอลลาร์สหรัฐ 6. ตัวอย่างภาษา สวัสดี ใช้คำว่า ซำบายดี ขอบคุณ ใช้คำว่า ขอบใจ ลาก่อน ( จากไปไกล ) ใช้คำว่า ลา ก่อน ลาก่อน ( ยังอยู่ใกล้ ) ใช้คำว่า โซกดี สวย ใช้คำว่า งาม รูปงามมีเสน่ห์ ใช้คำว่า เจ้าชู้ สลัดหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) 7. สถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญ - พระราชวังหลวง พระบาง - นครเวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - ประตูชัย - วัดสีสะเกด - ถ้ำจัน - วัดเชียงทอง ชุดประจำ ชาติลาว สถานที่ ท่องเที่ยวสำคัญ ดอกลีลาวดี (Champa) ดอกไม้ประจำชาติ ประเทศลาว


ดาวน์โหลด ppt Loa people‘s democratic republic เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน ลาว 1. ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนประชากรประเทศลาวมี ประชากรจำนวน 6,477,211.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google