งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมเด็จย่าสอน... ในหลวงจะเอากระดาษมาจด... มี อยู่เรื่องหนึ่ง... ที่จำได้แม่น... สมเด็จย่า... เล่าว่า ตอนเรียนหนังสือที่ Swiss ในหลวงยังเล็กอยู่... เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมเด็จย่าสอน... ในหลวงจะเอากระดาษมาจด... มี อยู่เรื่องหนึ่ง... ที่จำได้แม่น... สมเด็จย่า... เล่าว่า ตอนเรียนหนังสือที่ Swiss ในหลวงยังเล็กอยู่... เข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมเด็จย่าสอน... ในหลวงจะเอากระดาษมาจด... มี อยู่เรื่องหนึ่ง... ที่จำได้แม่น... สมเด็จย่า... เล่าว่า ตอนเรียนหนังสือที่ Swiss ในหลวงยังเล็กอยู่... เข้า มาบอกว่า... อยากได้รถจักรยาน เพื่อน ๆ เขามี จักรยานกัน แม่บอกว่า " ลูกอยากได้จักรยาน... ลูกก็เก็บสตางค์... ที่แม่ให้ไปกินที่ โรงเรียนไว้ซิ "... เก็บมาหยอด กระปุก... วันละเหรียญ... สองเหรียญ พอได้มากพอ... ก็เอาไปซื้อจักรยาน...

4 “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถ ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

5 การดำเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ ประกอบอาชีพตามทรพยากรที่มีอยู่โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความพอเพียงในลักษณะพออยู่ พอกิน ก่อให้เกิดความสุขความสบายภายในครอบครัว หาก เหลือจากการดำรงชีพสามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้และ เก็บออมเป็นเงินทุนสำรองต่อไป

6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการเชิดชูสูงสุด จาก องค์การสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟี อันนัน ในฐานะ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล The Human Development Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549 และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลในการ ดำเนินชีวิต เริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ถึง ความหมายหลักการสำคัญ และประโยชน์ของเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ ร่วมกับผู้อื่น ทั้งจากการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สมเด็จย่าสอน... ในหลวงจะเอากระดาษมาจด... มี อยู่เรื่องหนึ่ง... ที่จำได้แม่น... สมเด็จย่า... เล่าว่า ตอนเรียนหนังสือที่ Swiss ในหลวงยังเล็กอยู่... เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google