งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายปกครอง กับ การปกป้อง และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายปกครอง กับ การปกป้อง และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายปกครอง กับ การปกป้อง และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

2  6 อุดมการณ์  4 ภารกิจ  4 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน  5 ขั้นตอน ปฏิบัติการ  6 ตัวอย่าง กิจกรรม สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

3 อุดมการณ์ของ ฝ่ายปกครอง (6 ประการ ) สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

4 1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษา สถาบันมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม 2. เชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าไว้ ด้วยชีวิตโดยปราศจากข้อสงสัย 3. สืบทอดและขยายผลพระบรม ราโชวาท พระราชดำรัส พระราชกรณียกิจและโครงการ ตามพระราชดำริให้เกิดผล ที่แท้จริงในระดับพื้นที่ สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

5 4. เป็นหลักของฝ่ายพลเรือนในการ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษา และเชิด ชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 5. ต้องปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเอง อย่าง ทุ่มเท วิริยะอุตสาหะ ให้สมกับที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง พระเนตรพระกรรณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6. การเผยแพร่พระบรมราชานุภาพของ พระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ และการสร้างความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลัก ของชาติ ( ประวัติศาสตร์ของชาติ ) สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

6 ภารกิจหลักของ กรมการปกครอง ( 4 ภารกิจ ) สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

7 ภารกิจที่ 1 : พัฒนาระบบ และการ ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบดำเนินการ เกี่ยวกับการกระทำผิด ในการละเมิดสถาบันทุก ด้านและดำเนินคดี โดยเด็ดขาด ภารกิจที่ 2 : เสริมสร้างความสำนึกของ คนในชาติและการสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

8 ภารกิจที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และน้อมนำ แนวทาง เช่น “ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ” “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” และหลักการทรงงาน ต่างๆ ไปปฏิบัติและเผยแพร่ให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ ประชาชน ภารกิจที่ 4 : พัฒนากลไกการถวาย ความปลอดภัยของสถาบัน พระมหากษัตริย์ สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

9 การแปลงภารกิจเป็น ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติจริงใน พื้นที่ สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

10 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ 1. การสร้างกระแสสังคม : โดยการ ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ 2. การส่งเสริมต้นแบบ : ในระดับ ครอบครัว หมู่บ้าน / ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด 3. การสร้างองค์กรเครือข่าย : สัมมนา และการศึกษาดูงาน 4. การประชาสัมพันธ์ขยายผล : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม ช่องทางการสื่อสารทุกประเภท สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

11 การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดและอำเภอ มอบหม าย ให้มี ผู้รับผิด ชอบ ประจำ หน่วยง าน กำหน ด กล ยุทธ์ที่ เหมาะ สมกับ พื้นที่ ขับ เคลื่อ น กิจกร รม ตาม กล ยุทธ์ ติดตา ม ประเมิ นผล และ สรุปผล รายงา น ให้ กรมกา ร ปกครอ งและ ประชา สัมพัน ธ์ให้ สาธาร ณชน ทราบ สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

12 ตัวอย่าง กิจกรรม สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง 1. ปกป้อง : การข่าว การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำผิดใน การละเมิดสถาบัน การดำเนินคดี การ ทำความเข้าใจ ฯลฯ 2. เทิดทูน : งานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา งานสำคัญซึ่งแสดง ความจงรักภักดี การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราช กรณียกิจ การอบรมสร้างจิตสำนึก ฯลฯ 3. ยึดถือ : พระราชกรณียกิจ พระบรม ราโชวาท พระราชดำริ พระราชดำรัส มาเป็นแนวทางการ ปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา

13 สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง 4. ขยายผล : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ทั้งที่มีในพื้นที่ และการนำแนวทางพระราชดำริมา ปรับใช้ในพื้นที่ 5. การจัดตั้งเครือข่าย : สนับสนุน โครงการพระราชดำริในพื้นที่ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ขยายเครือข่ายให้ เข้มแข็งมั่นคง “ คนรักในหลวง ” 6. เป็นแบบอย่างที่ดี : ในการจัดงาน พระราชพิธีหรือการรับ เสด็จในพื้นที่ การนำประชาชนไป ศึกษาดูงาน และเป็นผู้นำใน การสร้างความรู้ให้พี่น้องประชาชน ตัวอย่าง กิจกรรม

14 ขอบพระคุณ ทุกท่าน สวัสดี มือถือ 081- 8487632 ID-line : 081- 8289315 นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดี กรมการ ปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายปกครอง กับ การปกป้อง และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการ ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google