งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายปกครองกับการปกป้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายปกครองกับการปกป้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายปกครองกับการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

2 สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
6 อุดมการณ์ 4 ภารกิจ 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 5 ขั้นตอนปฏิบัติการ 6 ตัวอย่างกิจกรรม สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

3 อุดมการณ์ของฝ่ายปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
(6 ประการ) สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

4 สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม 2. เชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าไว้ด้วยชีวิตโดยปราศจากข้อสงสัย 3. สืบทอดและขยายผลพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชกรณียกิจและโครงการตามพระราชดำริให้เกิดผล ที่แท้จริงในระดับพื้นที่ สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

5 สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
เป็นหลักของฝ่ายพลเรือนในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษา และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเอง อย่างทุ่มเท วิริยะอุตสาหะ ให้สมกับที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเผยแพร่พระบรมราชานุภาพของพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ประวัติศาสตร์ของชาติ)

6 ภารกิจหลักของกรมการปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
( 4 ภารกิจ) สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

7 สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
ภารกิจที่ 1 : พัฒนาระบบ และการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิด ในการละเมิดสถาบันทุกด้านและดำเนินคดี โดยเด็ดขาด ภารกิจที่ 2 : เสริมสร้างความสำนึกของคนในชาติและการสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

8 สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
ภารกิจที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และน้อมนำแนวทาง เช่น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงานต่างๆ ไปปฏิบัติและเผยแพร่ให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ภารกิจที่ 4 : พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบัน พระมหากษัตริย์ สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

9 การแปลงภารกิจเป็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่
สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

10 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่
1. การสร้างกระแสสังคม :โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ 2. การส่งเสริมต้นแบบ : ในระดับครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด 3. การสร้างองค์กรเครือข่าย : สัมมนาและการศึกษาดูงาน 4. การประชาสัมพันธ์ขยายผล : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม ช่องทางการสื่อสารทุกประเภท สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

11 การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ
สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ มอบหมาย ให้มีผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงาน กำหนด กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ขับ เคลื่อน กิจกรรมตาม กลยุทธ์ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล รายงาน ให้กรมการปกครองและประชา สัมพันธ์ให้สาธารณชน ทราบ

12 สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
ตัวอย่างกิจกรรม 1. ปกป้อง : การข่าว การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำผิดใน การละเมิดสถาบัน การดำเนินคดี การทำความเข้าใจ ฯลฯ 2. เทิดทูน : งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานสำคัญซึ่งแสดง ความจงรักภักดี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราช กรณียกิจ การอบรมสร้างจิตสำนึก ฯลฯ 3. ยึดถือ : พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำริ พระราชดำรัส มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

13 สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
ตัวอย่างกิจกรรม 4. ขยายผล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งที่มีในพื้นที่ และการนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ 5. การจัดตั้งเครือข่าย : สนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเครือข่ายให้ เข้มแข็งมั่นคง “คนรักในหลวง” 6. เป็นแบบอย่างที่ดี : ในการจัดงานพระราชพิธีหรือการรับ เสด็จในพื้นที่ การนำประชาชนไปศึกษาดูงาน และเป็นผู้นำใน การสร้างความรู้ให้พี่น้องประชาชน สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

14 ขอบพระคุณทุกท่าน สวัสดี มือถือ 081-8487632 ID-line : 081-8289315
นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายปกครองกับการปกป้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google