งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำ พระทัยในหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำ พระทัยในหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำ พระทัยในหลวง

2 แผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552

3 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร แผนงาน / โครงการ แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ( สหกรณ์ ) งบประมาณ 66,000.- แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ( กลุ่มเกษตรกร ) งบประมาณ 9,000.- ตรวจการสหกรณ์ ( สหกรณ์ปกติ ) งบประมาณ 14,700.- ตรวจการสหกรณ์ ( มีข้อบกพร่อง / ทุจริต ) งบประมาณ 1,300.- ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงบประมาณ 7,750.- ประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุงบประมาณ 20,000.- 1.1 การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป งบประมาณ 1,117,800.- 1. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป กิจกรรมรองที่ 1

4 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร แผนงาน / โครงการ ติดตามแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานงบประมาณ 4,000.- จัดประชุมชี้แจงนโยบายงบประมาณ 6,400.- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (KM) งบประมาณ 5,000.- ค่าสาธารณูปโภคงบประมาณ 149,600.- ค่าใช้สอยและวัสดุงบประมาณ 280,150.- จัดทำผลงานทางวิชาการงบประมาณ 3,000.- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืองบประมาณ 21,000.- ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ สหกรณ์ / กลุ่มฯที่หยุดดำเนินธุรกิจ งบประมาณ 1,500.-

5 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร แผนงาน / โครงการ 1.2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 6,100.- กิจกรรมรองที่ 2 1.3 ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 0.00.- กิจกรรมรองที่ 3 1.4 ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 9,000.- ตามความต้องการของประชาชน ตามความต้องการของประชาชน กิจกรรมรองที่ 4

6 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร แผนงาน / โครงการ 2. พนักงานราชการ งบประมาณ 937,740.- 3. การยกระดับการศึกษาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ งบประมาณ 7,808.- และกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 4. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ งบประมาณ 119,000.- 6. ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ งบประมาณ 17,000.- 5. พัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพในสหกรณ์การเกษตร งบประมาณ 3,300.- ในประเทศไทย ในประเทศไทย 7. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ งบประมาณ 27,700.-

7 9. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 378,700.- ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ งบประมาณ 22,200.- ในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร แผนงาน / โครงการ 10. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 14,900.- 11. การส่งเสริมการผลิตสินค้ามาตรฐาน งบประมาณ 36,700.- สหกรณ์สู่มาตรฐานสินค้าปี 52 สหกรณ์สู่มาตรฐานสินค้าปี 52 12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 76,800.-

8 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร แผนงาน / โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,787,348.- 13. ส่งเสริมการผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัย งบประมาณ 11,600.- ของสถาบันเกษตรกร ของสถาบันเกษตรกร 14. พัฒนาสินค้าภายใต้มาตรฐาน อย. หรือ Q งบประมาณ 1,000.-


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำ พระทัยในหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google