งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 14 สิงหาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 14 สิงหาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 14 สิงหาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนพฤษภาคม 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 19 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 223 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 679 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 5 โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 5 โครงการ กลุ่ม 3 เสียหายเนื่องจากอุทกภัย/ 9 โครงการ ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง 3.1 อยู่ระหว่างรองบประมาณ 3 โครงการ 3.2 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง1 โครงการ 3.3 คืนค้ำประกันแล้วกำลังซ่อมแซม4 โครงการ ความเสียหายจากอุทกภัย 3.4 คืนค้ำประกันแล้วกำลังสำรวจออกแบบ1 โครงการ เพื่อแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อมแซม 0 โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.202 - บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 2 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ * 3 สายแยก ทล.212 - บ.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม สกท. 4 สายแยก ทล.23 - บ.โสกน้ำขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร สกท. 5 สายแยก ทช.ชย.4020 - บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สกท. หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

6 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.202 - บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

7 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

8 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.212 - บ.ปลาปาก อ. ปลาปาก จ.นครพนม สกท. ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

9 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.23 - บ.โสกน้ำขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร สกท. ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

10 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทช.ชย.4020 - บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สกท. ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

11 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทช.ชบ. 3068 – บ.มาบระหงส์ (ตอนที่ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สทช.ที่ 3 2 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 * 3 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 * 4 สายแยก ทล.4 - บ.ควนนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สทช.ที่12 5 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

12 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทช.ชบ. 3068 – บ.มาบระหงส์ (ตอนที่ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สทช.ที่ 3 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

13 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

14 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

15 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.4 - บ.ควนนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สทช.ที่ 12 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

16 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่ 17 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

17 กลุ่มที่ 3.1 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 2 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 3 สายแยก ทล.2391 - บ.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ทชจ. มหาสารคาม* หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

18 กลุ่มที่ 3.2 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง วื้อจัดจ้าง ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

19 กลุ่มที่ 3.3 คืนค้ำประกันฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย รองบประมาณ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 2 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 3 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 4 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร สทช.ที่8

20 กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

21 กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

22 กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

23 กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

24 กลุ่มที่ 3.4 คืนค้ำประกันฯ แล้ว กำลังสำรวจออกแบบ เพื่อแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย

25 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

26 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 759 โครงการ คงเหลือ จำนวน 143 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 96 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 37 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 10 โครงการ

27 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 101 (94%) 5 (5%) 1 (1%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 694 (95%) 27 (4%) 9 (1%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 60 (92%) 5 (8%) 0 (0%) รวม902 (100%) 855 (95%) 37 (4%) 10 (1%)

28 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน มิ.ย. 55 กับ ก.ค. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 19 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 15 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 18 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน มิ.ย. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน ก.ค. 55 1 โครงการ มิถุนายน 55 เสียหาย เล็กน้อย 34 โครงการ (15+ 18 +1) กรกฎาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 37 โครงการ (18 + 19 )

29 ซ่อมแซมแล้ว 5 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน มิ.ย. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน ก.ค. 55 1 โครงการ มิถุนายน 55 เสียหายมาก 19 โครงการ (5 + 5 + 5 + 4) กรกฎาคม 55 เสียหายมาก 10 โครงการ (5 + 4 + 0 + 1 ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 0 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน มิ.ย. 55 กับ ก.ค. 55 คืนค้ำฯ แล้ว แต่ยังมี ความเสียหายจากอุทกภัย 5 โครงการ อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 5 โครงการ อยู่ระหว่างรองบประมาณ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (อุทกภัย) 4 โครงการ

30 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ก.ค. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

31 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก บ.น้ำตกไพรวัลย์ - บ.โคกไทร ความเสียหายผิวทางแตกร้าวรอยแตกหนังจระเข้ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.พัทลุง

32 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

33 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จำนวน 847 โครงการ สภาพปกติ 809โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว759โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม)706โครงการ (ส่งเอกสารภาพถ่าย ขาว-ดำ) 0โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 53โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน 50โครงการ สภาพเสียหาย 38โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 33โครงการ - เสียหายมาก 5โครงการ

34 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 14 สิงหาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google