งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรภูมิ พระร่วง. ความเป็นมา ไตรภูมิพระร่วงหรือ ไตรภูมิกถา / เตภูมิ กถาหมายถึงเรื่องราวของโลกทั้งสาม เป็นพระราชนิพนธ์ของ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือ พระยาลิไท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรภูมิ พระร่วง. ความเป็นมา ไตรภูมิพระร่วงหรือ ไตรภูมิกถา / เตภูมิ กถาหมายถึงเรื่องราวของโลกทั้งสาม เป็นพระราชนิพนธ์ของ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือ พระยาลิไท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไตรภูมิ พระร่วง

2 ความเป็นมา ไตรภูมิพระร่วงหรือ ไตรภูมิกถา / เตภูมิ กถาหมายถึงเรื่องราวของโลกทั้งสาม เป็นพระราชนิพนธ์ของ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือ พระยาลิไท มีจุดประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อจะเทศนาสวดอภิธรรมถวายแด่พระ มารดา ๒. ให้ผู้อ่านเข้าถึงกฎไตรลักษณ์ - ให้เห็นคุณและโทษของโลกทั้งสาม ที่ไม่มี ความแน่นอน - ชี้ทางให้มนุษย์หลุดพ้นจากโลกทั้งสาม ไป อยู่ในโลกุตรภูมิ - เน้นให้เห็นกฎแห่งกรรม โดยเริ่มเนื้อหา แรกจากนรกภูมิ

3 ภาษาที่ใช้ เป็นภาษาโบราณโดยส่วนมากใช้ ภาษาบาลีสันสกฤต “ พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อ นางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง ตูพี่น้องท้อง เดียว ๕ คน ผู้ชายสาม ผู้หญิงโสง พี่ เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก ” “ สัตว์อันเกิดในนรกภูมินั้น เป็นด้วย อุปปติกโยนิ ภูลเป็นรูปได้ ๒๘ คาบสิ้น คาบเดียว รูป ๒๘ นั้นคืออันใดบ้าง คือ ปถวี อาโป เตโช วาโย จักขุ โสต ฆาน ชิวหา กาย มน ฯ...”

4 ๓ ภูมิ ในไตรภูมิ กามภูมิ เป็นดินแดนที่ยัง ประกอบด้วยกิเลส รูปภูมิ เป็นดินแดนของพรหม มีรูป อรูปภูมิเป็นดินแดนของพรหม ไม่มีรูป

5 นรกภูมิ สุคติภูมิ ๗ ทุคติภูมิ ๔ เปตวิสยภูมิ อสุรกายภูมิ กามภูมิ ดิรัจฉานภูมิ ฉกามาพจร มนุสสภูมิ

6 การกำเนิด อัณฑชโยนิ เกิดจากไข่ ชลามพุชโยนิ จากมีรกอัน ห่อหุ้ม สังเสทชโยนิ จากใบไม้และ เหงื่อไคล อุปปาติกโยนิ เกิดเป็นตัวขึ้น เองและโตทันที

7 มนุสสภูมิ ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิสนธิในครรภ์มารดาก็ เริ่มก่อตัวเป็นกัลละ กัลละมีรูปร่าง โปร่ง เหลวเหมือนน้ำหรือเหมือนเมือกตม เป็นคำ ที่ใช้เฉพาะสิ่งที่ห่อหุ้มก่อกำเนิดเป็นคน เท่านั้นกัลละที่ก่อเป็นตัวเด็กขึ้นมานี้ตาม วิทยาศาสตร์กล่าวเรียกว่า Cell เมื่อเวลา ผ่านไปก็เกิดกลายเป็นตัวเด็กขึ้นนั่งกลาง ท้องแม่และเอาหลังมาชนท้องแม่ มีสาย สะดือเป็นตัวส่งอาหารที่แม่กินเข้าไปให้แก่ เด็ก เด็กที่นั่งอยู่กลางท้องแม่นั้นจะนั่งอยู่ เวลาประมาณ ๘ - ๑๒ เดือน แล้วจึงคลอด จากท้องแม่

8 ชลามพุชโยนิ “ ผิเมื่อใดผู้หญิงนั้นเถิงฤดูโดยเดือนแล้ว แล เลือดไหลออกจากท้องที่นั้นแล้ว แต่นั้นไปเมื่อ หน้า ๗ วัน ชื่อเขตุผู้มีสิ่งอันมาเกิดเอาปฏิสนธิ ไส้แต่นั้น แต่นั้นไปเลือดบ่มิได้ไหลออกจาก ท้องที่เคยปกติ ดังก่อนเลย... เมื่อแรกก่อเป็น นั้นน้อยนักหนา เรียกชื่อว่า กัลละหัวปีมีเท่านี้ เอาผมคนในแผ่นดินเราอยู่นี้มาผ่าออกเป็น ๘ คาบ เอาแต่คาบเดียวมาเปรียบเท่าคนใน แผ่นดินอันชื่อว่า อุตตรกุรุนั้น แลเอาเส้นผม ของชาวอุตตรกุรุนั้นแต่ละเส้นหนึ่งชุบน้ำมันงา อันใสงามนั้นเอามาสลัดเสียได้ ๗ คาบแล้วจึง ถืออยู่ น้ำมันนั้นย้อยลงมาปลายผมนั้นท่านว่ายัง ใหญ่กว่ากัลละนั้นเลย...

9 บุตรที่เกิดมาในไตรภูมิ อภิชาตบุตร เป็นคนเฉลียวฉลาดมีรูป งามหรือมั่งมียศยิ่งกว่าพ่อแม่ อภิชาตบุตร เป็นคนเฉลียวฉลาดมีรูป งามหรือมั่งมียศยิ่งกว่าพ่อแม่ อนุชาตบุตร มีเพียงพ่อแม่ อนุชาตบุตร มีเพียงพ่อแม่ อวชาตบุตร ด้อยกว่าพ่อแม่ อวชาตบุตร ด้อยกว่าพ่อแม่

10 คนทั้งหลาย คนนรก ผู้ที่ทำบาปฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต คนเปรต ผู้หาบุญจะกระทำ บ่มิได้ คนเดรัจฉาน คนที่ไม่รู้จักบาป และบุญ มนุษย์ คนที่รู้จักบาปและ บุญ รู้จัก พระรัตนตรัย

11 มนุษย์ในทวีปทั้ง ๔ มนุษย์ในทวีปทั้ง ๔ ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป บุรพวิเทหทวีป อุตตรกุรุทวีป

12 ชมพูทวีป ( ทิศใต้ ) มนุษย์ในชมพูทวีป มีความสูง ๔ ศอก มีอายุ ประมาณ ๑๐๐ ปี มนุษย์ที่อาศัยในทวีปนี้ อายุขึ้นอยู่กับคุณธรรม แต่ต่อไปภายภาค หน้า จะมีอายุ เพียง ๑๐ ปี และตัวจะเตี้ยถึง ขนาดยืนอยู่ใต้ต้นมะเขือ เรียกยุคนั้นว่า “ ยุคทมิฬ ” เป็นยุคที่เสื่อมที่สุดของชมพู ทวีป มนุษย์ในชมพูทวีป มีความสูง ๔ ศอก มีอายุ ประมาณ ๑๐๐ ปี มนุษย์ที่อาศัยในทวีปนี้ อายุขึ้นอยู่กับคุณธรรม แต่ต่อไปภายภาค หน้า จะมีอายุ เพียง ๑๐ ปี และตัวจะเตี้ยถึง ขนาดยืนอยู่ใต้ต้นมะเขือ เรียกยุคนั้นว่า “ ยุคทมิฬ ” เป็นยุคที่เสื่อมที่สุดของชมพู ทวีป ดอกไม้ประจำชมพูทวีป คือ “ ชมพู ” ( ต้น หว้า ) ดอกไม้ประจำชมพูทวีป คือ “ ชมพู ” ( ต้น หว้า ) ชมพูทวีปเป็นทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าทุก พระองค์ต้องมาตรัสรู้ที่ทวีปนี้เท่านั้น ชมพูทวีปเป็นทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าทุก พระองค์ต้องมาตรัสรู้ที่ทวีปนี้เท่านั้น

13 อมรโคยานทวีป ( ทิศตะวันตก ) มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือน พระจันทร์ครึ่งซีก มีใบหน้าวงกลมคล้ายวง พระจันทร์ คนหน้าเหมือนคั่งเดือนแรม จมูก โด่งคางแหลม มีความสูง ๖ ศอก มีอายุ ๕๐๐ ปี ดอกไม้ประจำทวีป คือ “ กะทัม พะ ” ( ไม้กระทุ่ม ) มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือน พระจันทร์ครึ่งซีก มีใบหน้าวงกลมคล้ายวง พระจันทร์ คนหน้าเหมือนคั่งเดือนแรม จมูก โด่งคางแหลม มีความสูง ๖ ศอก มีอายุ ๕๐๐ ปี ดอกไม้ประจำทวีป คือ “ กะทัม พะ ” ( ไม้กระทุ่ม )

14 บุรพวิเทหทวีป ( ทิศตะวันออก ) มนุษย์ที่อาศัยในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือน พระจันทร์เต็มดวง คนหน้ากลมเหมือนดวง จันทร์ มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือน บาตร มีความสูง ๙ ศอก มีอายุ ๗๐๐ ปี มนุษย์ที่อาศัยในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือน พระจันทร์เต็มดวง คนหน้ากลมเหมือนดวง จันทร์ มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือน บาตร มีความสูง ๙ ศอก มีอายุ ๗๐๐ ปี ดอกไม้ประจำทวีป คือ “ สิรีสะ ” ( ไม้ทรึก ) ดอกไม้ประจำทวีป คือ “ สิรีสะ ” ( ไม้ทรึก )

15 อุตรกุรุทวีป ( ทิศเหนือ ) มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ รูปร่างงาม มี ลักษณะใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม รักษาศีล ๕ เป็นนิจ ไม่ยึดถือสมบัติ บุตร ภรรยา สามี ว่า เป็นของๆตน มีความสูง ๑๓ ศอก มีอายุ ๑, ๐๐๐ ปี มีต้นไม้นานาชนิดมากมาย มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ รูปร่างงาม มี ลักษณะใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม รักษาศีล ๕ เป็นนิจ ไม่ยึดถือสมบัติ บุตร ภรรยา สามี ว่า เป็นของๆตน มีความสูง ๑๓ ศอก มีอายุ ๑, ๐๐๐ ปี มีต้นไม้นานาชนิดมากมาย ดอกไม้ประจำทวีป คือ “ กัปปรฺกขะ ” ( กัลปพฤกษ์ ) ถ้าอยากได้อะไรก็ให้นึกเอาที่ ต้นกัลปพฤกษ์ จะสมปรารถนา ดอกไม้ประจำทวีป คือ “ กัปปรฺกขะ ” ( กัลปพฤกษ์ ) ถ้าอยากได้อะไรก็ให้นึกเอาที่ ต้นกัลปพฤกษ์ จะสมปรารถนา มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีปเมื่อตายไปจะได้ไปเกิด ใน “ เทวภูมิ ” ชั้น ตาวติงสาห์ภูมิ ทุกคนเป็นกฎตายตัว มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีปเมื่อตายไปจะได้ไปเกิด ใน “ เทวภูมิ ” ชั้น ตาวติงสาห์ภูมิ ทุกคนเป็นกฎตายตัว


ดาวน์โหลด ppt ไตรภูมิ พระร่วง. ความเป็นมา ไตรภูมิพระร่วงหรือ ไตรภูมิกถา / เตภูมิ กถาหมายถึงเรื่องราวของโลกทั้งสาม เป็นพระราชนิพนธ์ของ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือ พระยาลิไท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google