งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 16 กรกฎาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 16 กรกฎาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 16 กรกฎาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people

2 หัวข้อการนำเสนอ เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา) รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา)

4 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการ ในเดือนปัจจุบัน 1 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สทช.ที่ 1 ทำหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างเข้าซ่อมแซมแล้ว ดำเนินการซ่อมแซม เสร็จแล้ว 2 สายแยก บ.หนอง กราด - บ.กุดสระแก้ว อ.ด่านขุนท,เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา สกท. ทำหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างเข้าซ่อมแซมแล้ว ดำเนินการซ่อมแซม เสร็จแล้ว

5 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

6 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนพฤษภาคม 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 18 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 391 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 511 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 4 โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 7 โครงการ กลุ่ม 3 เสียหายเนื่องจากอุทกภัย/ 7 โครงการ ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง 3.1 อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ 1 โครงการ 3.2 อยู่ระหว่างรองบประมาณ2 โครงการ 3.3 อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2 โครงการ 3.4 คืนค้ำประกันแล้วแต่ยังไม่ได้ซ่อมแซม2 โครงการ ความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อมแซม 0 โครงการ

7 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สทช.ที่ 1 2 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทชจ.อุบลราชธานี 3 สายแยก ทล.3473 - บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. 4 สายแยก บ.หนองกราด - บ.กุดสระแก้ว อ.ด่านขุนทด,เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา สกท. หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

8 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สทช.ที่ 1 ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

9 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทชจ.อุบลราชธานี ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

10 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.3473 - บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

11 สายแยก บ.หนองกราด - บ.กุดสระแก้ว อ.ด่านขุนทด,เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา สกท. ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

12 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 2 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 3 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 4 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 * 5 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 * 6 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์

13 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

14 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

15 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

16 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

17 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

18 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

19 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

20 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

21 กลุ่มที่ 3.1 อยู่ระหว่าง การสำรวจออกแบบ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย

22 กลุ่มที่ 3.2 อยู่ระหว่าง รองบประมาณ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 2 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12

23 กลุ่มที่ 3.3 อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 2 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17

24 กลุ่มที่ 3.4 คืนค้ำประกันฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย รองบประมาณ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 * 2 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร * หมายเหตุ : * เข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้ว

25 กลุ่มที่ 3.6 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซมระหว่างการซ่อมแซม

26 กลุ่มที่ 3.6 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

27 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

28 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 511 โครงการ คงเหลือ จำนวน 391 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 339 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 34 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 18 โครงการ

29 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 98 (92%) 7 (7%) 2 (2%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 689 (94%) 26 (4%) 15 (2%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 63 (97%) 1 (2%) 1 (2%) รวม 902 (100%) 850 (94%) 34 (4%) 18 (2%)

30 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน พ.ค. 55 กับ มิ.ย. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 11 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 7 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 23 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน เม.ย. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน พ.ค. 55 1 โครงการ พฤษภาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 31 โครงการ (7+ 23 +1) มิถุนายน 55 เสียหาย เล็กน้อย 34 โครงการ (23 + 11 )

31 ซ่อมแซมแล้ว 4 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม 12 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน พ.ค. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน มิ.ย. 55 1 โครงการ พฤษภาคม 55 เสียหายมาก 18 โครงการ (4 + 2 + 12) มิถุนายน 55 เสียหายมาก 18 โครงการ (12 + 5 + 1 ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน พ.ค. 55 กับ มิ.ย. 55 คืนค้ำประกันแล้ว แต่ยังมีความ เสียหายจากอุทกภัย 2 โครงการ

32 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน มิ.ย. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

33 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทช.ชบ. 3068 – บ.มาบระหงส์ (ตอนที่ 2) ความเสียหายผิวทางแตกร้าวหลุดร่อน การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 3

34 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.202 - บ.โคกทม ความเสียหายผิวทางแตกร้าวหลุดร่อน, เป็นหลุมบ่อ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.ร้อยเอ็ด

35 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.4 - บ.ควนนา ความเสียหายผิวทางแตกร้าวรอยแตกหนังจระเข้ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 12

36 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทช.ชย.4020 - บ.หนองปล้อง ความเสียหายผิวทางแตกร้าวหลุดร่อน การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

37 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.23 - บ.โสกน้ำขาว ความเสียหายผิวทางแตกร้าว,เป็นหลุมบ่อ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

38 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายเล็กน้อยเปลี่ยนเป็นเสียหายมาก สายแยก ทล.212 - บ.ปลาปาก ความเสียหายผิวทางแตกร้าวหลุดร่อน การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

39 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

40 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จำนวน 789 โครงการ สภาพปกติ 752โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว679โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม)621โครงการ (ส่งเอกสารภาพถ่าย ขาว-ดำ) 23โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 35โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน 73โครงการ สภาพเสียหาย 40โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 31โครงการ - เสียหายมาก 9โครงการ

41 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 16 กรกฎาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google