งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาใน ประเทศไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาใน ประเทศไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาใน ประเทศไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557

2 ยาในประเทศไทย  ยาเป็นมากกว่าการรักษาโรค  แหล่งกระจายยา  ประเภทของยา  การขออนุญาต  การโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  คุณภาพยา

3 ยาเป็นมากกว่าการรักษาโรค  ยาคืออะไร  ดูรายละเอียดจากเรื่อง หลักการใช้ยา  มีคุณอนันต์ มีโทษมหันต์  เป็นสินค้าพิเศษ ต่างจากสินค้าทั่วไป  การเข้าถึงยา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ยาอยู่ที่ไหน เภสัชกรไปถึงที่นั่น

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง สาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้อง เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย จากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อ เหตุการณ์

5 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ. ศ. 2554 ร้อยละ ##  ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล # 29.3  เจ็บป่วย/รู้สึกไม่สบาย 20.6  โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว 16.0  อุบัติเหตุ/ถูกทำร้าย 2.5  เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2550  เจ็บป่วย/รู้สึกไม่สบาย 20.3  โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว 15.8  อุบัติเหตุ/ถูกทำร้าย 2.5  # ในรอบ 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ 26,500 ครัวเรือนในทุกจังหวัด)  ## ร้อยละของประชากรทั้งหมด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/healthy/healthyExec54.pdf

6 ร้อยละ  สถานที่รับบริการสาธารณสุขครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีการรักษา68.5  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ39.7  ซื้อ/หายากินเอง18.8  สถานพยาบาลเอกชน 9.8  รักษาด้วยวิธีอื่น 0.2 เช่น หมอพื้นบ้าน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ. ศ. 2554

7 แหล่งกระจายยา  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เช่น ในสังกัด สธ.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล-รพ.สต. /เดิมคือสถานีอนามัย-สอ.  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์  สถานพยาบาลเอกชน เช่น  คลินิกแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน  ร้านยา  ร้านค้าทั่วไป ร้านชำ ฯลฯ → ยาสามัญประจำบ้าน  หมอพื้นบ้าน → ยาสมุนไพร ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

8  สถานพยาบาลเอกชน  พรบ.สถานพยาบาล  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสจ.  ร้านยา ร้านค้า ร้านชำ รถเร่ ฯลฯ  พรบ.ยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสจ.

9 ยาชุด สุดอันตราย  คุยกับยายคนนึงที่ใช้ยาชุด/ยาลูกกลอนเล่าให้ฟังว่า  “ยายใช้มานานแล้ว ใช้แล้วดี หายเร็ว เวลาปวดก็กินอีก ไม่กิน ไม่ได้ จะไม่ได้ทำงานเพราะปวดมาก ซื้อครั้งนึงก็ประมาณ 1,000-2,000 บาท บางทีก็ไปคลินิกหมอ ได้ยาเป็นชุดๆมากิน อาการปวดหายเป็นปลิดทิ้งเลย”  วันนี้มานอนรพ. ด้วยอาการบวมทั่วตัว มีเลือดออกใน กระเพาะอาหาร...  จึงถามถึงแหล่งที่มาที่ซื้อยามากิน พบว่า ร้านชำในหมู่บ้านนั่นเอง...  ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว (รพ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ)

10 ยาชุด สุดอันตราย  คนในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของผม นิยมใช้ยาชุดกันมาก ใคร ๆ ก็ใช้ เขาบอกว่าได้ผลเร็วทันใจ บอกต่อ ๆ กัน หาซื้อก็ง่ายในชุมชน และที่ตลาด  และแล้วก็ได้มีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นหญิงวัยกลางคน มีอาการแพ้ ยาชุดอย่างรุนแรงจนบวม ผิวหนังลอก ปากเปื่อย  ข่าวนี้ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นและหวาดกลัวว่าเกิดจากอะไร เขาได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าเขาแพ้ยา ที่ใช้อยู่ในยาชุดนั่นเอง  ชาวบ้านบอกเราว่ากลัวแล้ว ไม่เอาแล้วยาชุด ได้เห็นกับตา อันตรายจริง ๆ และหมู่บ้านนั้นก็ไม่นิยมใช้ยาชุดกันเท่าไรแล้ว  ภก.พีรศิลป์ นิลวรรณ (รพ.สต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ)

11 ยาชุด สุดอันตราย  ยาชุด หมายถึง ยาที่ผู้ขายจัดไว้เป็นชุด โดยทั่วไปจะมียา ตั้งแต่ 3-5 เม็ดขึ้นไป มีรูปแบบและสีต่างๆ กัน ในยา 1 ชุด จะประกอบด้วยยาหลายๆ ชนิดรวมกัน ผู้ขายจะให้ผู้ซื้อ กินครั้งละ 1 ชุด โดยไม่มีการแบ่งว่าเป็นยาชนิดใด ควรกิน เวลาใด  ยาชุด ผิดกฎหมาย อันตราย ตายผ่อนส่ง  http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=s ubdetail&id_L1=27&id_L2=19683&id_L3=2568 http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=s ubdetail&id_L1=27&id_L2=19683&id_L3=2568

12 ประเภทของยา  จำแนกตามการขออนุญาต  ยาแผนปัจจุบัน  ยาแผนโบราณ  ยาสมุนไพร  จำแนกตามระดับของอันตรายจากยา  ยาควบคุมพิเศษ  ยาอันตราย  ยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ  ยาสามัญประจำบ้าน

13 การขออนุญาต  การนำหรือสั่งยาเข้าฯ การผลิตยา การขายยา  ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน  ยกเว้น  การผลิตยาโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม (องค์การเภสัชกรรมเป็นโรงงานผลิต ยาของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด สธ.)  การขายยาสามัญประจำบ้าน  ร้านค้าทั่วไป ร้านชำ...  การขายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตราย  หมอพื้นบ้าน หมอสมุนไพร...  สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน  สมุนไพรใกล้ตัว สมุนไพรน่าใช้...  ฯลฯ

14 ยาสมุนไพร  ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่  ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ  ยาสมุนไพรที่เป็นยาอันตราย  ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ในตำรับยาแผนโบราณ ตัวอย่างเช่น  เมล็ดมะกล่ำตาหนู  เมล็ดสลอด  น้ำมันสลอด

15 สมุนไพรดองดึง  โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชน ไม่ควรปลูกสมุนไพรดองดึง ร่วมกับพืชผักสวนครัวที่กินใบ-ผล หรือยอดอ่อน เพื่อป้องกันการเก็บผิดพลาด   เนื่องจากดองดึงมีสารหลายชนิดทั้งที่มีสรรพคุณเป็นยาและ มีความเป็นพิษสูง ถึงขั้นเสียชีวิต  พืชชนิดนี้ต้องใช้โดยผู้มีความรู้เท่านั้น  โดยล่าสุดพบเสียชีวิตแล้ว 1 รายที่จ.ศรีสะเกษ จากการกินผล ดองดึงเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นผลของต้นสลิด

16  หากพบผู้ป่วยจากการกินลูกดองดึง  ให้ช่วยชีวิตเบื้องต้นโดยให้กินไข่ขาวหรือดื่มนมทันที เพื่อทำให้อาเจียนออกมาให้มากที่สุด เพื่อลดการดูดซึมพิษเข้าร่างกาย และรีบส่งไปโรงพยาบาลทันที  http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08- 15-09-44-34/item/81581 http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08- 15-09-44-34/item/81581 สมุนไพรดองดึง

17 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ต้องมีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติการ ตลอดเวลาทำการ (=ตลอดเวลาที่เปิดร้าน)

18  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ใช่เภสัชกร  จำกัดจำนวน กำหนดโควตา ไม่อนุญาตร้านใหม่  หลายร้าน เปลี่ยนเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน  มีจำนวนลดลง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยา อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ

19 ร้านขายยาแผนโบราณ  ร้านขายยาแผนโบราณ  ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเวลาทำการ (=ตลอดเวลาที่เปิดร้าน)

20 การโฆษณายา  ห้ามโฆษณา  แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง  ทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือเป็นส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมี แต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ  โฆษณาได้เฉพาะการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ  เช่น สรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุม  การโฆษณายาต้องได้รับอนุญาตก่อน

21  ดังนั้น การโฆษณายาทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น  โฆษณาได้เฉพาะยาสามัญประจำบ้าน ยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยา อันตรายหรือยาควบคุมพืเศษ  ห้ามโฆษณาแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง  ห้ามโฆษณาทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือเป็น ส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นใน ยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ  ต้องได้รับอนุญาตก่อน

22 คุณภาพยา  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต  เช่น ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพในเขตจังหวัด

23 http://www.dmsc.moph.go.th http://www.tumdee.org/alert/ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ ประเทศไทย 3. เพื่อสร้างระบบและรูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ปลอดภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ

24 เครื่องดื่ม น้ำหมักพืชแท้ หอม หวาน เย็นซ่า เต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ (พบ ไดคลอโรมีเทน หรือ เมทิลีนคลอไรด์) #9 ก.ย. 2556 : 16.00 น.

25

26

27

28 แก๊สหัวเราะ ไนตรัสออกไซด์ ยาเสพติดตัวใหม่#10 ต.ค. 2556 : 14.00 น.

29 ยาผงจินดามณี (ยาผีบอก) (พบ เดกซาเมทาโซน) #12 ก.ย. 2556 : 16.00 น.

30 อังคาร 15 ธันวาคม 2552

31

32

33

34 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ ส่งเสริมการขายยาของประเทศ ไทย 2.1 ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สินจากผู้แทนยา หรือบริษัทยา เช่น 2.1.1 ของขวัญ รวมถึงการจัดอาหารและเครื่องดื่ม 2.1.2 ตัวอย่างยา 2.1.3.เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทยาให้แก่ผู้สั่ง ใช้ ยาเป็นส่วนตัว ทีไม่ใช่ค่าตอบแทนวิทยากร

35  3.1 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ไม่พึงรับประโยชน์อืนใด ซึง เป็น ทรัพย์สินและบริการจากบริษัทยาหรือ  ผู้แทนยา อันนำมาซึง ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อืน เพือแลก เปลีย นกับการตัดสินใจสัง ซือ6 ยานัน6 เช่น ของขวัญ  เงิน สิงของ ตัวอย่างยา การจัดอาหารและเครือ งดืม

36  4.2 ในการนำตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย เภสัชกรใน สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน  พึงคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อ เป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน  และพึงจัดให้มีระบบกำกับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยา ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึง ควรเป็นระบบที่ ตรวจสอบได้

37  7.1 สถานศึกษา ไม่พึงอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบนักศึกษา เพื่อการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา  7.2 สถานศึกษา ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับยาแก่นักศึกษา ที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้า ของยา หรือบริษัทยา เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง  7.3 สถานศึกษา ไม่พึงอนุญาตให้นักศึกษารับเงิน สิ่งของ หรือ การสนับสนุนอื่นๆ จากบริษัทยาโดยตรง


ดาวน์โหลด ppt ยาใน ประเทศไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google