งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นโยบายกรมอนามัย : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นโยบายกรมอนามัย : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นโยบายกรมอนามัย : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

2 วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดี “ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและ สุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ใน โครงการพระราชดำริฯ” มาปฏิบัติและ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

3 วิสัยทัศน์ของโครงการฯ ภายในปี 2560 เด็กทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการฯ มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาตนเองสู่การมีโภชนาการสมวัย และสุขภาพดี

4 Healthy Food, Healthy Kids

5  ระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมมาช่วยกัน ปลูกต้นกล้าของแผ่นดิน  คนในชุมชนมีความเป็นเจ้าของและ ขับเคลื่อนงานอย่างมีความสุข  ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ได้คนไทยมีคุณภาพและ ศักยภาพในการสร้างชาติ

6 8 องค์ประกอบ หัวใจการขับเคลื่อนงาน สร้างการมีส่วนร่วม “เชื่อมโยง บูรณาการ” ขับเคลื่อนงานแบบองค์รวม

7 2. สหกรณ์นักเรียน -สหกรณ์ร้านค้า -ออมทรัพย์ 4.การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและสุขภาพนักเรียน - ฐานข้อมูล, แปลผล, ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน -นิสัยการกิน -สุขนิสัยที่ดี -ออกกำลังกาย 1. เกษตรในโรงเรียน -ปลูกพืชผัก ผลไม้ เพาะเห็ด -เลี้ยงสัตว์, ประมง ฯลฯ 3. การจัดบริการอาหาร -ตามหลักโภชนาการ,ตามหลักสุขาภิบาล -อาหารปลอดภัย,ใช้เกลือไอโอดีน 6.การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน -โรงอาหาร โรงครัว -ห้องน้ำ -ฯลฯ 7. จัดบริการสุขภาพ นักเรียน -ตรวจความสะอาดร่างกาย -ปฐมพยาบาล -หนอนพยาธิและ มาลาเรีย 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ - เกษตรผสมผสาน, สหกรณ์ -สุขบัญญัติ, โภชนบัญญัติ -สุขาภิบาลอาหาร, ออกกำลังกาย ขยายผลสู่ชุมชน ปี 2558 เน้นบูรณาการกิจกรรมที่ 1 – 4, 8

8 กิจกรรมสำคัญ ปีที่ 1 (57-58) : 1. กำหนดยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนงาน (มิ.ย.- ก.ค.57) 3. รับสมัคร คัดเลือก และแจ้งผลโรงเรียน (ก.ค.- ส.ค.57) 2. พัฒนาชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรมและหลักสูตร อบรม (พ.ค.- ต.ค.57) 5. พัฒนาศักยภาพ บุคลากร (Training for the Trainer) - ทีมวิทยากรจังหวัด-เขต (5-7 ม.ค.) - โรงเรียน 546 แห่ง (ก.พ.-เม.ย.58) 7. นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลแบบเสริมพลัง (ม.ค. – ก.ย.58) 8. ร่วมกับ สสส./ศธ.จัดเวที วิชาการ /ขยายผล/ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (เม.ย.-ก.ย.58) 4.ร่วมกับ สสส./ศธ.จัดเวที Policy advocacy : เปิดตัวโครงการ/ โรงเรียน/ศอ.-จังหวัด ทำข้อเสนอ ขอรับทุน (ต.ค.57 -มี.ค.58) 6. โรงเรียนพัฒนางานตามกิจกรรมที่เลือก เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (ธ.ค. 57 – ก.ย. 58)

9 จำนวนโรงเรียนที่รับทุนโครงการฯ ปีที่ 1 หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จำนวน จังหวัดที่ส่ง โครงการ จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด จำนวนโรงเรียนจำแนกตามสังกัด สพฐ.เทศบาล + อบต. เอกชนกทม. 19---9 ศูนย์อนามัยที่ 14201811- ศูนย์อนามัยที่ 2310 --- ศูนย์อนามัยที่ 37464123- ศูนย์อนามัยที่ 4724222-- ศูนย์อนามัยที่ 54747121- ศูนย์อนามัยที่ 68353122- ศูนย์อนามัยที่ 76847662- ศูนย์อนามัยที่ 8521183-- ศูนย์อนามัยที่ 95464141- ศูนย์อนามัยที่ 1087560123- ศูนย์อนามัยที่ 117534931- ศูนย์อนามัยที่ 127494351- รวม7254648042159

10 10 โครงการ เด็กไทยแก้มใส สพฐ. 196 โรงเรียน โอนด้วยระบบ เบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS 352 โรงเรียน ( โครงการปรับแก้ เล็กน้อย ) 352 โรงเรียน ( โครงการปรับแก้ เล็กน้อย ) ผู้รับผิดชอบ : นาย สง่า ดามาพงษ์ ผู้รับผิดชอบ : นาง อัจฉราภรณ์ 1. อปท. 42 ร. ร. 2. สช. 15 ร. ร. 3. กทม 9 ร. ร. 4. แบ่งโควตาจาก สพฐ. 128 ร. ร. 1. อปท. 42 ร. ร. 2. สช. 15 ร. ร. 3. กทม 9 ร. ร. 4. แบ่งโควตาจาก สพฐ. 128 ร. ร. โอนผ่าน บัญชี ธนาคาร 194 โรงเรียน

11 11 กรมอนามัย สพฐ. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 (+ งบนิเทศ 62 จังหวัดที่มีโรงเรียน < 15 โรเรียน = 320 โรเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.ละ 1,500 บาท/โรงเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.ละ 1,500 บาท/โรงเรียน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (10 จังหวัดที่มีโรงเรียน >= 15 โรงเรียน = 220 โรงเรียน)

12 รายชื่อ 10 จังหวัดที่มีโรงเรียนมากกว่า 15 โรงเรียน 1.จังหวัดบุรีรัมย์= 27 โรงเรียน 2.จังหวัดสุรืนทร์= 24 โรงเรียน 3.จังหวัดศรีสะเกษ= 47 โรงเรียน 4.จังหวัดอุบลราชธานี = 19 โรงเรียน 5.จังหวัดตาก = 22 โรงเรียน 6.จังหวัดเชียงใหม่ = 22 โรงเรียน 7.จังหวัดลำปาง = 20 โรงเรียน 8.จังหวัดนครศรีธรรมราช= 15 โรงเรียน 9.จังหวัดตรัง = 16 โรงเรียน 10.จังหวัดสงขลา = 16 โรงเรียน รวม = 228 โรงเรียน

13 งบประมาณสนับสนุน โอนผ่านระบบ GFMIS ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 = งบอบรม ศูนย์ๆละ 9,000 บาท/โรงเรียน (ภายใน เม.ย.58) = งบนิเทศ ติดตาม ศูนย์ละ 2,000 บาท/โรงเรียน (พ.ค. – ก.ย. 58) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (จัดสรรโดย กรมอนามัย) = งบนิเทศติดตามงาน จังหวัดะ 1,500 บาท/รร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จัดสรรโดย สพฐ.) = งบนิเทศติดตามงาน สพป.ละ 1,500 บาท/รร. หมายเหตุ : ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโครงการฯขอรับการสนับสนุนจากกรมอนามัย

14 งบประมาณกรมอนามัย สนับสนุน ศอ. – สสจ. (6,828,000 บาท) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด งบ ศอ. อบรมโรงเรียน งบ ศอ. นิเทศงาน งบนิเทศ ศอ.สนับสนุน จังหวัด <15 ร.ร. งบนิเทศ ส่วนกลาง โอนให้จังหวัด >=15 ร.ร. กทม.981,00018,00013,5000 ศูนย์อนามัยที่ 120180,00040,00030,0000 ศูนย์อนามัยที่ 21090,00020,00015,0000 ศูนย์อนามัยที่ 346414,00092,00069,0000 ศูนย์อนามัยที่ 424216,00048,00036,0000 ศูนย์อนามัยที่ 574666,000148,00034,50076,500 ศูนย์อนามัยที่ 635315,00070,00052,5000 ศูนย์อนามัยที่ 784756,000168,00027,00099,000 ศูนย์อนามัยที่ 821189,00042,00031,5000 ศูนย์อนามัยที่ 946414,00092,00036,00033,000 ศูนย์อนามัยที่ 1075675,000150,00049,50063,000 ศูนย์อนามัยที่ 1153477,000106,00057,00022,500 ศูนย์อนามัยที่ 1249441,00098,00028,50048,000 รวม5464,914,0001,092,000480,000342,000

15 การดำเนินงานในระดับเขต - จังหวัด 1.สร้างทีมเด็กไทยแก้มใส 2.จัดเวที วิเคราะห์สถานการณ์และ Training Needs โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 3.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ Training Needs 4.จัดอบรมโรงเรียนแก้มใส 5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียน ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบเสริมพลัง 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน และจัดทำ แผนพัฒนางาน 8.สื่อสารสาธารณะ 9.พัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงาน 10.จัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง

16 สนับสนุนสื่อ นวัตกรรม สำหรับวิทยากร - โรงเรียน คู่มือ ผู้บริหาร คู่มือ นักวิชาการ ระดับจังหวัด - เขต คู่มือ เกษตร คู่มือ สหกรณ์ นักเรียน คู่มือ จัดทำ บัญชี คู่การจัดบริการ อาหาร ชุด เรียนรู้ฯ Thai School Lunch สถาบัน โภชนาการ โปรแกรมติดตาม การเจริญเติบโตฯ กรมอนามัย

17 1.ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนน้อมนำรูปแบบที่ดีด้าน อาหาร โภชนาการ และสุขภาพสู่การปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง โดยแบบบูรณาการและเชื่อมโยงกิจกรรม สำคัญ อย่างน้อย 5 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริ ได้แก่ เกษตรในโรงเรียน สหกรณ์นักเรียน การจัดบริการ อาหาร การเฝ้าระวัง ติดตาม ภาวะโภชนาการ และการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งใน-นอกห้องเรียน นโยบายกรมอนามัย ปี 2558 : การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

18 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการสุขภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ 1)ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้าน ภาวะอ้วน ผอม และเตี้ย เพื่อเข้ารับการแก้ไข โดยเฉพาะเด็ก ที่มีภาวะอ้วนและมีโรคประจำตัวได้รับการส่งต่อเข้า คลินิก DPAC เพื่อรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2)ได้รับประทานยาน้ำ/ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ตามชุดสิทธิ ประโยชน์ เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการ ขาดธาตุเหล็ก 3) ได้กินอาหารกลางวันอิ่มอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และ อาหารปลอดภัยทุกวัน 4)ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีการส่งเสริมการ ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 60 นาที 5) ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และ สุขภาพ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพให้เหมาะสมตามวัย

19 3. เปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วม เป็น เจ้าของในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้ม ใส โดยเน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและปราชญ์ ชาวบ้านในการพัฒนาสู่ความสำเร็จ และสร้าง นวัตกรรมครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน 4. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ให้มีความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ แก้มใส ตลอดจนผลักดันให้มีการบรรจุเรื่อง โครงการแก้มใสอยู่ในแผนชุมชนและแผนพัฒนา ท้องถิ่น ระยะ 1 ปี และ 3 ปี

20 5. ให้ศูนย์อนามัยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โดยทำหน้าที่เชื่อมประสานกับภาคีเครือข่าย เจ้าภาพร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเกษตร จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ เพื่อร่วม ดำเนินงาน ดังนี้ 1 ) จัดตั้งทีมสหวิชาชีพให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่โรงเรียน 2) พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบเสริมพลัง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานที่เชื่อมโยงกันทั้ง 8 กิจกรรม โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 3) มีฐานข้อมูลด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ในทุกระดับ 4) มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ไม่ซ้ำซ้อน และลดภาระของโรงเรียน

21 ขยาย โรงเรียน แก้มใส ทั่วราชอาณาจักร เส้นทางสู่ดวงดาว ผู้สร้าง ประวัติศาสตร์ ผู้หว่าน เวทีแห่ง เกียรติยศ และ ความภาคภูมิ เด็กไทย แก้มใส โรงเรียน แก้มใส ต้นแบบ สร้าง สนับสนุน เสริมพลัง ถอด บทเรียน ฝ่าฟัน เพียร

22 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการเด็กไทยแก้มใส ปี 58 - 60 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ค่าเป้าหมาย 1.ภาวะโภชนาการนักเรียน 1.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นักเรียนที่มี น้ำหนักต่อส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน : มากกว่าหรือเท่ากับ +2 S.D.ขึ้นไป) 1.1 ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับถานการณ์ เดิมของโรงเรียน 1.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มี ภาวะผอม (เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักต่อ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน : น้อย กว่าหรือเท่ากับ -2 S.D.) 1.2 ไม่เกินร้อยละ 7 หรือ ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 0.5 ต่อปีเมื่อเทียบกับสถานการณ์ เดิมของโรงเรียน 1.3 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มี ภาวะเตี้ย (เด็กนักเรียนที่มีส่วนสูงต่อ อายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน : น้อยกว่า หรือเท่ากับ -2 S.D.) 1.3 ไม่เกินร้อยละ 5 หรือ ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับ สถานการณ์เดิมของโรงเรียน

23 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ค่าเป้าหมาย 2. สมรรถภาพทางกาย - ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มี สมรรถภาพทางกายเหมาะสมตามวัยใน 3 ด้าน คือ การไหลเวียนเลือด ความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว ร้อยละ 70 3. ภาวะฟันผุ 3.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่เป็น โรคฟันผุ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปีหรือไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับสถานการณ์เดิมของ ร.ร.

24


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นโยบายกรมอนามัย : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google