งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของขวัญปีใหม่ “ การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ” ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของขวัญปีใหม่ “ การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ” ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของขวัญปีใหม่ “ การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ” ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

2 อาชีพ ประชาชนประกอบ อาชีพสวนยางพารา เกษตรกรรม รายได้ดี สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เกษตรกรรม รายได้ดี สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา วิถีชีวิตในชุมชนที่มีการบริโภค อาหาร หวาน มัน เค็ม ปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรค Metabolic สูง ปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรค Metabolic สูง

3 วิถีชีวิตชุมชน การไปวัดทำบุญในวันพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แปลงผักชุมชน แปลงผักชุมชน การทำสวนยางพารา การปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์

4 บริบท ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน ประชากร ๕, ๖๘๔ คน ผู้สูงอายุ ทั้งหมด ๘๘๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๕. ๖๑ ร้อยละ ๑๕. ๖๑ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน ๗๙๘ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน ๗๙๘ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน ๗๑ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน ๗๑ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน

5 มาตรการ / กระบวนการดำเนินงาน ๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ อสม. ใน การประเมิน / คัดกรอง ADL, ๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ อสม. ใน การประเมิน / คัดกรอง ADL, ปัญหาและโรคที่พบบ่อยใน ผู้สูงอายุ และ Geratric Sydrom ปัญหาและโรคที่พบบ่อยใน ผู้สูงอายุ และ Geratric Sydrom

6 ๒. มอบสมุดพร้อมกับการประเมิน / คัด กรอง ๒. มอบสมุดพร้อมกับการประเมิน / คัด กรอง

7 ๓. คืนข้อมูลกับชุมชน ภาคี เครือข่าย

8 ๔. ใช้กระบวนการ DHS ในการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

9 ๕. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดย Care Manager และ Care Giver

10 ผลการประเมิน / คัดกรอง ผลการประเมิน / คัดกรอง ๑. การประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) จำนวน ผู้สูงอายุทั้งหมด ๘๘๗ คน จำนวน ผู้สูงอายุทั้งหมด ๘๘๗ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน ๘๐๑ คน ( ร้อยละ ๙๐. ๓๐ ) ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน ๘๐๑ คน ( ร้อยละ ๙๐. ๓๐ ) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน ๗๑ คน ( ร้อยละ ๘. ๐๑ ) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน ๗๑ คน ( ร้อยละ ๘. ๐๑ ) ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน ( ร้อยละ ๑. ๖๙ ) ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน ( ร้อยละ ๑. ๖๙ )

11 ๒. การคัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย - ความดันโลหิตสูง จำนวน ๘๗๓ คน ( ร้อย ละ ๙๘. ๔๒ ) ปกติ ๘๔๑ คน - ความดันโลหิตสูง จำนวน ๘๗๓ คน ( ร้อย ละ ๙๘. ๔๒ ) ปกติ ๘๔๑ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๓๓ ) เสี่ยง / ป่วย ๓๒ คน ( ร้อย ละ ๓. ๖๗ ) ( ร้อยละ ๙๖. ๓๓ ) เสี่ยง / ป่วย ๓๒ คน ( ร้อย ละ ๓. ๖๗ ) - เบาหวาน จำนวน ๘๗๓ คน ( ร้อยละ ๙๗. ๙๗ ) ปกติ ๘๓๔ คน ( ร้อยละ - เบาหวาน จำนวน ๘๗๓ คน ( ร้อยละ ๙๗. ๙๗ ) ปกติ ๘๓๔ คน ( ร้อยละ ๙๕. ๙๗ ) เสี่ยง / ป่วย ๓๕ คน ( ร้อยละ ๔. ๐๓ ) ๙๕. ๙๗ ) เสี่ยง / ป่วย ๓๕ คน ( ร้อยละ ๔. ๐๓ ) - ฟัน ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติ ๑๓ - ฟัน ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติ ๑๓ คน ( ร้อยละ ๑. ๕๒ ) ผิดปกติ ๘๔๐ คน ( ร้อยละ ๙๘. ๔๘ ) ส่วนมากมีรอยดำ คน ( ร้อยละ ๑. ๕๒ ) ผิดปกติ ๘๔๐ คน ( ร้อยละ ๙๘. ๔๘ ) ส่วนมากมีรอยดำ เป็นรูผุสึก และเป็นหลุม เป็นรูผุสึก และเป็นหลุม - ตา ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติ ๔๔ - ตา ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติ ๔๔ คน ( ร้อยละ ๕. ๑๖ ) ผิดปกติ ๘๐๙ คน ( ร้อยละ ๙๔. ๘๔ ) ส่วนมากอ่าน คน ( ร้อยละ ๕. ๑๖ ) ผิดปกติ ๘๐๙ คน ( ร้อยละ ๙๔. ๘๔ ) ส่วนมากอ่าน หนังสือพิมพ์หน้า๑ ในระยะ ๑ ฟุตไม่ได้ หนังสือพิมพ์หน้า๑ ในระยะ ๑ ฟุตไม่ได้

12 ๓. การคัดกรอง Geratric Syndrom - สมองเสื่อม ได้การตรวจ จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติ ๗๗๒ - สมองเสื่อม ได้การตรวจ จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติ ๗๗๒ คน ( ร้อยละ ๙๐. ๕๐ ) ผิดปกติ ๘๑ คน ( ร้อย ละ ๙. ๕๐ ) คน ( ร้อยละ ๙๐. ๕๐ ) ผิดปกติ ๘๑ คน ( ร้อย ละ ๙. ๕๐ ) - เข่าเสื่อม ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) - เข่าเสื่อม ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติ ๖๔๓ คน ( ร้อยละ ๗๕. ๓๘ ) ผิดปกติ ๒๑๐ คน ( ร้อยละ ๒๔. ๖๒ ) ปกติ ๖๔๓ คน ( ร้อยละ ๗๕. ๓๘ ) ผิดปกติ ๒๑๐ คน ( ร้อยละ ๒๔. ๖๒ ) - ความเครียด ได้รับการตรวจคัดกรองด้วย 2Q จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ - ความเครียด ได้รับการตรวจคัดกรองด้วย 2Q จำนวน ๘๕๓ คน ( ร้อยละ ๙๖. ๑๗ ) ปกติทุกคน ๙๖. ๑๗ ) ปกติทุกคน

13 ผลการติดตามดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติด เตียง จำนวน ๑๕ คน ผลการติดตามดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติด เตียง จำนวน ๑๕ คน ๑. สาเหตุการติดเตียง - เส้นเลือดในสมองตีบ ๔ คน - เส้นเลือดในสมองตีบ ๔ คน - โรคความความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมัน ๘ คน - โรคความความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมัน ๘ คน - โรคมะเร็งสมอง ๑ คน - โรคมะเร็งสมอง ๑ คน - หกล้ม ๑ คน - หกล้ม ๑ คน - โรคจิตเวท ๑ คน - โรคจิตเวท ๑ คน ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่พบปัญหาทาง เศรษฐกิจ ๓. ปัญหาด้านขาดผู้ดูแล ไม่พบปัญหาผู้ดูแล ๔. ปัญหาโรคประจำตัว / ปัญหาสุขภาพ เช่น แผลกดทับ การเกิดข้อติด ฯ ไม่พบปัญหา

14 - การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ คน จาก ทต. โคกชะงาย งบประมาณ คน จาก ทต. โคกชะงาย - - ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมดูแล ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. เทศบาลตำบลโคกชะ งาย ชมรม อสม. เทศบาลตำบลโคกชะ งาย

15 การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( ติดบ้าน ) ที่ผ่านมา

16 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับ อปท. ชมรมผู้สูงอายุ

17


ดาวน์โหลด ppt ของขวัญปีใหม่ “ การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ” ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google