งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

3 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนม
ประชากร 705,741 คน พื้นที่ 5, ตร.กม.

4

5 ประชากรตามกลุ่มอายุทะเบียนราษฎร์ ปี 2557
352,410 353,331 ปชก.รวม 705,741 คน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ชาย 71 ปี หญิง 78 ปี

6 สัดส่วนบุคลากรการแพทย์ต่อประชากร(ภาพรวม)
ประเภท รวม สัดส่วน:ประชากรไทย สัดส่วนต่อประชากรต่างด้าว แพทย์ 95 1 : 7,470 1:27 ทันตแพทย์ 52 1 : 13,647 1:49 เภสัชกร 84 1 : 8,448 1:31 พยาบาลวิชาชีพ 907 1 : 782 1:3

7 สัดส่วนบุคลากรการแพทย์ต่อประชากร (ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
ประเภท รวม สัดส่วน:ประชากรไทย สัดส่วนต่อประชากรต่างด้าว แพทย์ 56 1 : 2,541 1:11 ทันตแพทย์ 15 1 : 9,488 1:41 เภสัชกร 28 1 : 5,083 1:12 พยาบาลวิชาชีพ 351 1 : 405 1:2

8 สถานบริการสาธารณสุข ระดับ ขนาดเตียง จำนวนแห่ง S 345 1 M2 60-120 2 F2
30-60 7 F3 30 P รพ.สต+ศสม. 155 รพ.จิตเวชฯ 120 รพ.ค่ายพระยอด

9 สถานบริการสาธารณสุข ประเภท จำนวนรวมทั้งจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รพท.
1 รพช./รพร. 11 - รพ.สต. 152 25 โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 2 คลินิกเวชกรรม 41 32

10 ข้อมูลการให้บริการในหน่วยบริการสาธารณสุข
รายการ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 คน ครั้ง วันนอน ไทย นอก 343,466 1,077,427 358,530 1,140,805 ใน 52,917 63,145 200,876 54,032 58,333 214,208 ต่างด้าว 15,104 34,537 16,174 35,480 3,798 4,128 11,258 3,978 4,125 14,948

11 สาเหตุการตาย 5 อันดับ จังหวัดนครพนม ปี 2557

12 สาเหตุป่วยผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มโรค ปี 2557
อัตราต่อพันประชากร

13 สาเหตุป่วยผู้ป่วยในแยกตามกลุ่มโรค ปี 2557
อัตราต่อแสนประชากร

14 สาเหตุป่วยผู้ป่วยนอก 5 อันดับ ผู้ป่วยต่างด้าว ปี พ.ศ.2555 - 2557
สาเหตุป่วยผู้ป่วยนอก 5 อันดับ ผู้ป่วยต่างด้าว ปี พ.ศ ลำ ดับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รหัส – กลุ่มโรค จำนวน 1 10 โรคระบบหายใจ 1861 2,479 2,593 2 11 โรคระบบย่อยอาหาร 1667 18 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบทางห้องปฏิบัติการฯ 2,438 2,487 3 1357 2,332 2,203 4 13 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง 914 13 โรคระบบกล้ามเนื้อรวม โครงร่าง 1,258 1,617 5 04 โรคเกี่ยวกับต่อม ไร้ท่อ 835 01 โรคติดเชื้อและปรสิต 1,098 09 โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,450

15 โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ผู้ป่วยต่างด้าว ปี พ.ศ.2555-2557
โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ผู้ป่วยต่างด้าว ปี พ.ศ ลำ ดับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 โรค จำนวน 1 อุจจาระร่วง 288 ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ 974 476 2 118 ไข้เดงกี่ 215 วัณโรคปอด 104 3 ปอดบวม 44 วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 48 4 วัณโรคระบบอื่นๆ 51 38 อาหารเป็นพิษ 36 5 27 34 16 ที่มา: ข้อมูลการให้บริการ Provis Data Center

16 สาเหตุป่วยผู้ป่วยใน 5 อันดับ ผู้ป่วยต่างด้าว ปี พ.ศ.2555 - 2557
สาเหตุป่วยผู้ป่วยใน 5 อันดับ ผู้ป่วยต่างด้าว ปี พ.ศ ลำ ดับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รหัส – กลุ่มโรค จำนวน 1 62 Single spontaneous delivery 488 528 718 2 63 Complication of pregnancy labor delivery puerperium … 282 19 Other endocrine nutritional and metabolic disorders 459 67 symptoms signs and abnormal clinical 609 3 259 444 308 4 02 Other intestinal infectious diseases 200 15 Diseases of blood and blood forming organs… 247 50 Other diseases of the digestive system 216 5 180 223 65 Other disorders originating in the perinatal period 193

17 การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการต่างด้าว
รายการ หน่วยนับ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 1.รับบริการฝากครรภ์ คน 260 381 376 267 ครั้ง 841 1,274 1,229 964 2.รับบริการคลอด 337 488 528 718 3.จำนวนหญิงต่างด้าวได้รับ การวางแผนครอบครัว 420 360 428 250 994 886 868 495 4.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กการได้รับบริการฉีดวัคซีน 314 697 828 521 1,251 1,374 951

18 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างด้าว จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่าย เรียกเก็บได้ สงเคราะห์ 2553 5,545,171.00 4,171,081.00 1,374,090.00 14,445,518.00 13,436,556.00 1,008,962.00 2554 7,857,422.00 6,243,856.00 1,613,566.00 15,863,423.00 14,219,532.00 1,643,891.00 2555 14,638,832.00 10,180,835.00 4,457,997.00 21,121,250.00 17,999,204.00 3,122,046.00 2556 12,976,864.00 9,655,354.00 3,321,510.00 20,525,781.00 17,773,934.00 2,751,847.00 2557 18,489,546.00 12,704,013.60 5,785,532.40 30,924,450.00 25,545,840.00 5,378,610.00

19 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในจังหวัด(คน)

20 จำนวนแรงงานต่างด้าวแยกรายอำเภอ(คน)

21 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนในจังหวัดนครพนม
ลำดับ อำเภอ ยอดจดทะเบียน ณ ศูนย์ oss รวม ยอดจดทะเบียนตามบัญชี (เก่า) ยอดจดทะเบียน (ใหม่) เมียนมา กัมพูชา ลาว 1 เมือง 3 8 605 616 - 469 470 7 136 146 2 บ้านแพง 10 541 552 458 468 83 84 ธาตุพนม 357 360 203 205 154 155 4 ท่าอุเทน 240 242 150 151 90 91 5 ศรีสงคราม 213 215 195 18 20 6 เรณูนคร 174 17 66 89 นาแก 148 149 ปลาปาก 65 67 34 31 33 9 นาทม 52 54 12 13 40 41 นาหว้า 43 45 38 11 โพนสวรรค์ 28 วังยาง 19 25 2,465 2,524 16 1,788 1,824 14 677 700

22 ช่องทางการค้าชายแดน 6 จุด
ความยาวชายแดน 174 กม. ช่องทางการค้าชายแดน 6 จุด จุดผ่อนปรน อำเภอบ้านแพง จุดผ่อนปรน อำเภอท่าอุเทน จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 3 จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม จุดผ่อนปรน อำเภอเมืองนครพนม จุดผ่อนปรน อำเภอธาตุพนม

23 ชายแดนจังหวัดนครพนม ระยะทางยาวตามลำแม่น้ำโขง ประมาณ 174 กิโลเมตร
อำเภอบ้านแพง มีพื้นที่ตามแนวชายแดน รวม 4 อำเภอ 22 ตำบล หมู่บ้าน อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม ข้อมูลพื้นที่ชายแดน อำเภอธาตุพนม

24 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ พ.ศ

25 รายการสินค้าส่งออก - นำเข้า ประจำปีงบประมาณ 2557

26 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

27 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของจังหวัดนครพนมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน(ไทย-ลาว-เวียดนาม) และจีนตอนใต้ Nakhon Phanom’s Transportation Network to Neighboring Countries(Thailand-Laos-Vietnam) and Southern China Nanning Route 8 kilometers Nakhon Phanom-Vinh 330 Nakhon Phanom-Hatinh 350 Vinh-Hanoi 290 Hanoi-Lang Son-Phingxiang 188 Phingxiang-Nanning 198 Nakhon Phanom-Phingxiang 808 Nakhon Phanom-Nanning 1,006 การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 Chong Zuo Phingxiang G7211 Lang Son Hanoi A1 Vinh Bolikhamxai R8 R13 Bueng Kan Ha Tinh Nong Khai Nakhon Phanom R12 Route 12 kilometers Nakhon Phanom-Vinh 353 Nakhon Phanom-Hatinh 285 Nakhon Phanom-Donghoi 310 Vinh-Hanoi 290 Hanoi-Lang Son 188 Phingxiang-Nanning 198 Nakhon Phanom-Phingxiang 831 Nakhon Phanom-Nanning 1,029 Dong Hoi 22 Thakhek Sakhon Nakhon Khon Kean 213 212 12 R9 23 2 Bangkok

28 การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งของจังหวัดนครพนม
สู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้

29 นครพนม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) จำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน
ท่าอากาศยานนครพนม นครพนม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) จำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน เวลา 08.30และ15.10 น. เวลา น.

30 ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้ - ตะวันออก”
วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้ - ตะวันออก” เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

31 แผนงาน/โครงการที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

32 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ. ศ
การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ – ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ และศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าผ่านแดน(งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

33 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ – ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 2. โครงการก่อสร้างประติมากรรมพญานาค(Land Mark) (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

34 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ – ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 3. โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ลานเดิน – วิ่ง ริมฝั่งแม่น้ำโขง(งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 4. โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขง (งบจังหวัด) 5. โครงการเพิ่มศักยภาพทางหลวงรองรับการใช้ประโยชน์สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนตามแนวชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 5.1 ถนน 4 เลน หมายเลข 212 (สะพานฯ-อ.บ้านแพง) (งบกรมทางหลวง) 5.2 ถนน 4 เลน หมายเลข 22 (นครพนม-สกลนคร) (งบกรมทางหลวง) 6. โครงการพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม (บ้านนาจอก) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน (มติ ครม. 22 ก.พ.55) 6.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ (กรมชลประทาน) 6.2 ออกแบบและก่อสร้างกลุ่มอาคารทางโลก และกลุ่มอาคารทางธรรม (กรมโยธาธิการและผังเมือง) โครงการพัฒนาและปรับแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงในเขตอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์(มติ ครม. 22 ก.พ.55) อยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน(กฟภ.) อยู่ระหว่างออกแบบ 7.1 ถนนสุนทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอดสาย 7.2 ถนนนิตโยช่วงสถานที่ก่อสร้างประติมากรรมพญานาคถึงสี่แยกน้อยหนองเค็ม 7.3 ถนนอภิบาลบัญชาช่วงธนาคารไทยพาณิชย์ถึงโรงพยาบาลนครพนม

35 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ – อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 8. โครงการปรับปรุงโครงข่ายทางเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรมทางหลวงชนบท) โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม(ก.ศึกษาธิการ) โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ก.ศึกษาธิการ) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม(ก.สาธารณสุข) เร่งรัดผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการผ่านแดน โดยเฉพาะการดำเนินการเรื่องการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว หรือ Single Stop Inspection (SSI) โดยเจ้าหน้าที่ไทยและ สปป.ลาว จะตรวจของร่วมกันที่จุดเดียว เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ใน สปป.ลาว ยังไม่อยู่ในกรอบความร่วมมือ GMS / CBTA ระหว่างไทย – ลาว – เวียดนาม ทำให้รถขนส่งสินค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมและมีต้นทุนในการขนส่งสูง สินค้าที่ส่งออกไปทางเส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ทาง สปป.ลาวถือว่าเป็นสินค้านำเข้า ไม่ใช่สินค้าผ่านแดน สปป.ลาวจึงเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งขณะเดียวกันสินค้าออกตามถนนหมายเลข 9 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย – ลาว – เวียดนาม เส้นทางนครพนม – คำม่วน (สสป.ลาว) – จังหวัดฮาติงห์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

36 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ – อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 15. ปัญหารถยนต์ของไทยที่ใช้พวงมาลัยขวา ไม่สามารถวิ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ ทำให้ต้องเปลี่ยนหัวรถลากตู้คอนเทนเนอร์จากรถพวงมาลัยขวาซึ่งเป็นรถของไทย ไปเป็นรถพวงมาลัยซ้าย ซึ่งเป็นรถของลาวและเวียดนาม บริเวณด่านชายแดนลาว – เวียดนาม ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น 16. การส่งเสริมให้มีการเดินรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดนครพนม ผ่านแขวงคำม่วน- ถนนหมายเลข 12 - จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยจังหวัดนครพนมและจังหวัดฮาติงห์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตั้งแต่ ปี และในปี 2556 ก็มีความคืบหน้า โดยทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องต้องกันแล้วที่จะมีการผลักดันให้เกิดการขนส่งโดยสารระหว่างประเทศขึ้น

37 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

38

39 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

40 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

41 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ภาพบริเวณโคกภูกระแตต่อกับสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)

42 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ภาพทัศนียภาพโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนและศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าผ่านแดน

43 การยกระดับท่าอากาศยานนครพนม เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
เหตุผลในการขอยกระดับท่าอากาศยาน มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม มีการเจริญเติบโต แบบก้าวกระโดด จังหวัดนครพนมอยู่ในกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ในการให้ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การคมนาคม และอื่นๆ จังหวัดนครพนมได้ถูกกำหนด ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปี 2559

44 การผลักดันเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 เข้ากรอบ GMS

45 การจัดตั้งสำนักงานการต่างประเทศ

46 ยุทธศาสตร์พัฒนารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ เมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองแห่งการอยู่อาศัยเชิงสุขภาพ (Health Happy Country : HHC) ศูนย์ธุรกิจการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์ซ่อมอากาศยานและศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

47 แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ลบ.) หน่วยดำเนินการ 1.ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 1.1 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงศูนย์การซ่อม อากาศยาน - ศูนย์กลางตลาดการค้าส่ง ชายแดน 400.00 กรมทางหลวงชนบท 1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพทางหลวงรองรับการใช้ ประโยชน์สะพานฯ(มติ ครม.22ก.พ.55) (1) ถนน 4 เลน หมายเลข 212 (สะพานฯ- อ.บ้านแพง) 900 ลบ. (2) ถนน 4 เลน หมายเลข 22 (นครพนม- สกลนคร) 338 ลบ. (3) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครพนมแนวใหม่ 315 ลบ. 1,553.00 กรมทางหลวง 1.3 จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) 12.00 จังหวัดนครพนม 1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม 40.00 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.5 ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย 2011,2019,2045,3008,2010,3014,3023,3060 76.00 1.6 ก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่บ้านไผ่ – นครพนม 15,000 รฟท.

48 แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลบ.) หน่วยดำเนินการ 2. เมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 2.1 ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื้อ 16.00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.2 ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้ - 2.3 โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วบ่อน้อย , ห้วยมุกเค , แก้มลิงหนองบ่อบึก) 60.80 กรมชลประทาน 2.4โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราจังหวัด นครพนม 20.00 2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม 82.00 จังหวัดนครพนม

49 แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลบ.) หน่วยดำเนินการ 3.เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3.1 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานแนวทางหลวงหน้าวัดนักบุญอันนา – สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 70.00 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.3 โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว จ.นครพนม (1) ก่อสร้างถนน/สะพานเลียบริมแม่น้ำโขงสะพานมิตรภาพ 3 – อำเภอธาตุพนม 50.5 ลบ. (2) ก่อสร้างอัฒจันทร์ลานเดิน-วิ่ง 19 ลบ. 69.5 -กรมโยธาธิการและผังเมือง -จ.นครพนม 3.4 โครงการพัฒนาเมืองรองรับเศรษฐกิจพิเศษ 500.00 3.5 โครงการส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญจังหวัดนครพนมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน 11.2 จ.นครพนม 3.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม 7.036

50 แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลบ.) หน่วยดำเนินการ 4. เมืองแห่งการอยู่อาศัยเชิงสุขภาพ (Health Happy Country : HHC) 4.1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 367.04 กระทรวงสาธารณสุข 4.2 โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ 50.00 มหาวิทยาลัยนครพนม 5.ศูนย์ธุรกิจการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตร 5.1 โครงการก่อสร้างศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 955.80 กรมการขนส่งทางบก 5.2 โครงการก่อสร้างตลาดกลางบริเวณโลจิสติกส์ 60.00 กรมโยธาธิการและผังเมือง 5.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 100.00 กระทรวงพาณิชย์ 5.4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 1,277.00 การนิคมอุตสาหกรรมฯ 5.5 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 300.00

51 แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลบ.) หน่วยดำเนินการ 6.ศูนย์ซ่อมอากาศยานและศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 6.1 การยกระดับท่าอากาศยานนครพนมเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 50.00 -การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย -กรมการบินพลเรือน 6.2 การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 170.00 วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

52


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google