งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

3 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนม ประชากร 705,741 คน พื้นที่ 5,528.883 ตร.กม.

4

5 ประชากรตามกลุ่มอายุ ทะเบียนราษฎร์ ปี 2557 353,331 352,410 ปชก. รวม 705,741 คน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก เกิด ชาย 71 ปี หญิง 78 ปี

6 สัดส่วนบุคลากรการแพทย์ต่อ ประชากร ( ภาพรวม )

7 สัดส่วนบุคลากรการแพทย์ต่อ ประชากร ( ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ )

8 สถานบริการ สาธารณสุข ระดับขนาด เตียง จำนวน แห่ง S3451 M260-1202 F230-607 F3301 P รพ. สต + ศสม. 155 รพ. จิต เวชฯ 1201 รพ. ค่าย พระยอด 301

9 สถานบริการ สาธารณสุข ประเภทจำนวนรวมทั้ง จังหวัด ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ รพท. 11 รพช./ รพร. 11- รพ. สต. 15225 โรงพยาบาล เอกชน -- ศูนย์บริการ สาธารณสุข 32 คลินิกเวช กรรม 4132

10 ข้อมูลการให้บริการในหน่วย บริการสาธารณสุข 10 รายการ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 คนครั้ง วัน นอน คนครั้ง วัน นอน ไทย นอก 343,4 66 1,077, 427 358, 530 1,140,805 ใน 52,91 7 63,14 5 200, 876 54,0 32 58,33 3 214,2 08 ต่าง ด้าว นอก 15,10 4 34,53 7 16,1 74 35,48 0 ใน 3,7984,128 11,2 58 3,97 8 4,125 14,94 8

11 สาเหตุการตาย 5 อันดับ จังหวัด นครพนม ปี 2557

12 สาเหตุป่วยผู้ป่วยนอกแยก ตามกลุ่มโรค ปี 2557 อัตราต่อพัน ประชากร

13 สาเหตุป่วยผู้ป่วยในแยกตาม กลุ่มโรค ปี 2557 อัตราต่อแสน ประชากร

14 สาเหตุป่วยผู้ป่วยนอก 5 อันดับ ผู้ป่วยต่างด้าว ปี พ. ศ.2555 - 2557 14 ลำ ดับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รหัส – กลุ่มโรคจำนวนรหัส – กลุ่มโรค จำนว น รหัส – กลุ่ม โรค จำนว น 1 10 โรคระบบ หายใจ 1861 10 โรคระบบ หายใจ 2,479 10 โรคระบบ หายใจ 2,593 2 11 โรคระบบ ย่อยอาหาร 1667 18 อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่ ตรวจพบทาง ห้องปฏิบัติการฯ 2,438 11 โรคระบบ ย่อยอาหาร 2,487 3 18 อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่ ตรวจพบทาง ห้องปฏิบัติการฯ 1357 11 โรคระบบ ย่อยอาหาร 2,332 18 อาการ แสดงและสิ่ง ผิดปกติที่ ตรวจพบทาง ห้องปฏิบัติกา รฯ 2,203 4 13 โรคระบบ กล้ามเนื้อรวม โครงร่าง 914 13 โรคระบบ กล้ามเนื้อรวม โครงร่าง 1,258 13 โรคระบบ กล้ามเนื้อรวม โครงร่าง 1,617 504 โรคเกี่ยวกับ ต่อม ไร้ท่อ 835 01 โรคติดเชื้อ และปรสิต 1,09 8 09 โรคระบบ ไหลเวียน เลือด 1,45 0

15 โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ผู้ป่วย ต่างด้าว ปี พ. ศ.2555-2557 15 ลำ ดับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 โรคจำนวนโรคจำนวนโรค จำนว น 1 อุจจาระร่วง 288 ไข้หรือไข้ ไม่ทราบฯ 974 ไข้หรือไข้ไม่ ทราบฯ 476 2 ไข้หรือไข้ไม่ ทราบฯ 118 ไข้เดงกี่ 215 วัณโรคปอด 104 3 ปอดบวม 104 อุจจาระร่วง 44 วัณโรคเยื่อหุ้ม สมอง 48 4 วัณโรคระบบ อื่นๆ 51 วัณโรคปอด 38 อาหารเป็นพิษ 36 5 อาหารเป็น พิษ 27 อาหารเป็น พิษ 34 ไข้เดงกี่ 16 ที่มา : ข้อมูลการให้บริการ Provis Data Center

16 สาเหตุป่วยผู้ป่วยใน 5 อันดับ ผู้ป่วย ต่างด้าว ปี พ. ศ.2555 - 2557 16 ลำ ดั บ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รหัส – กลุ่มโรค จำนว น รหัส – กลุ่มโรค จำนว น รหัส – กลุ่มโรค จำนว น 162 Single spontaneous delivery 488 62 Single spontaneous delivery 52862 Single spontaneous delivery 718 263 Complication of pregnancy labor delivery puerperium … 282 19 Other endocrine nutritional and metabolic disorders 45967 symptoms signs and abnormal clinical 609 319 Other endocrine nutritional and metabolic disorders 259 63 Complication of pregnancy labor delivery puerperium … 44463 Complication of pregnancy labor delivery puerperium … 308 402 Other intestinal infectious diseases 200 15 Diseases of blood and blood forming organs… 24750 Other diseases of the digestive system 216 567 symptoms signs and abnormal clinical 180 67 symptoms signs and abnormal clinical 22365 Other disorders originating in the perinatal period 193

17 การให้บริการด้านส่งเสริม สุขภาพผู้รับบริการต่างด้าว 17 รายการ หน่วย นับ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 1. รับบริการฝาก ครรภ์ คน 260381376 267 ครั้ง 8411,2741,229 964 2. รับบริการคลอด คน 337488528 718 3. จำนวนหญิงต่าง ด้าวได้รับ การวางแผน ครอบครัว คน 420360428250 ครั้ง 994886868495 4. การส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรคในเด็กการได้รับ บริการฉีดวัคซีน คน 314697828521 ครั้ง 5281,2511,374951

18 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยต่างด้าว จังหวัดนครพนม 18 ปีงบประมา ณ ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ ได้ สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ ได้ สงเคราะ ห์ 2553 5,545,171. 00 4,171,081.00 1,374,090. 00 14,445,51 8.00 13,436,55 6.00 1,008,96 2.00 2554 7,857,422. 00 6,243,856.00 1,613,566. 00 15,863,42 3.00 14,219,53 2.00 1,643,89 1.00 2555 14,638,83 2.00 10,180,83 5.00 4,457,997. 00 21,121,25 0.00 17,999,20 4.00 3,122,04 6.00 2556 12,976,86 4.00 9,655,354.00 3,321,510. 00 20,525,78 1.00 17,773,93 4.00 2,751,84 7.00 2557 18,489,54 6.00 12,704,01 3.60 5,785,532. 40 30,924,45 0.00 25,545,84 0.00 5,378,61 0.00

19 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ ทำงานในจังหวัด ( คน )

20 จำนวนแรงงานต่างด้าวแยกราย อำเภอ ( คน )

21 21 ลำดั บ อำเภอ ยอดจด ทะเบียน ณ ศูนย์ oss รวม ยอดจดทะเบียน ตามบัญชี ( เก่า ) รวม ยอดจดทะเบียน ( ใหม่ ) รว ม เมีย นมา กัม พูช าลาว เมียน มา กัมพู ชาลาว เมียน มา กัมพู ชาลาว 1 เมือง 38605616-1469 470 37136146 2 บ้านแพง 10154155210-458468-18384 3 ธาตุพนม 3-3573602-2032051-154155 4 ท่าอุเทน 2-2402421-150 151 1-9091 5 ศรี สงคราม 11213215--195 111820 6 เรณูนคร 118155174-1766 83 118991 7 นาแก -1148149--148 -1-1 8 ปลาปาก 116567--34 113133 9 นาทม 1152541-12 13 -14041 10 นาหว้า 114345--38 1157 11 โพน สวรรค์ 1228311210 13 --18 12 วังยาง 1-18191-5 6 --13 รวม 2534 2,46 5 2,52 416201,788 1,8 24914677700 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนในจังหวัดนครพนม

22 22 ช่องทางการค้าชายแดน 6 จุด ความยาว ชายแดน 174 กม. จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 3 จุดผ่อนปรน อำเภอบ้านแพง จุดผ่อนปรน อำเภอท่าอุเทน จุดผ่อนปรน อำเภอเมืองนครพนม จุดผ่อนปรน อำเภอธาตุพนม จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมือง นครพนม

23 ชายแดนจังหวัดนครพนม ระยะทางยาวตามลำแม่น้ำโขง ประมาณ 174 กิโลเมตร ระยะทางยาวตามลำแม่น้ำโขง ประมาณ 174 กิโลเมตร มีพื้นที่ตามแนวชายแดน รวม 4 อำเภอ 22 ตำบล 118 หมู่บ้าน มีพื้นที่ตามแนวชายแดน รวม 4 อำเภอ 22 ตำบล 118 หมู่บ้าน อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม

24 24 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2557 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2557

25 25 รายการสินค้าส่งออก - นำเข้า ประจำปีงบประมาณ 2557

26 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

27 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของจังหวัดนครพนมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว-เวียดนาม) และจีนตอนใต้ Nakhon Phanom’s Transportation Network to Neighboring Countries(Thailand-Laos-Vietnam) and Southern China Route 8kilometers Nakhon Phanom-Vinh330 Nakhon Phanom-Hatinh350 Vinh-Hanoi290 Hanoi-Lang Son-Phingxiang188 Phingxiang-Nanning198 Nakhon Phanom-Phingxiang808 Nakhon Phanom-Nanning1,006 Nakhon Phanom Thakhek Nong Khai Bueng Kan Bolikhamxai Sakhon Nakhon Dong Hoi Ha Tinh Vinh Hanoi Nanning Lang Son Phingxiang Chong Zuo Khon Kean Bangkok R8 R12 A1 22 212 G7211 R9 R13 Route 12 kilometers Nakhon Phanom-Vinh 353 Nakhon Phanom-Hatinh 285 Nakhon Phanom-Donghoi 310 Vinh-Hanoi 290 Hanoi-Lang Son 188 Phingxiang-Nanning 198 Nakhon Phanom-Phingxiang 831 Nakhon Phanom-Nanning 1,029 213 23 12 2 การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม ที่ใช้เส้นทาง หมายเลข 8 และ 12

28 การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งของจังหวัดนครพนม สู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้

29 ท่าอากาศยานนครพนม นครพนม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) จำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน เวลา 08.30และ15.10 น.เวลา 11.45 น.

30 “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้ - ตะวันออก” วิสัยทัศน์จังหวัด เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

31 แผนงาน / โครงการที่รองรับการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 31

32 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ และศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าผ่านแดน(งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

33 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 2. โครงการก่อสร้างประติมากรรมพญานาค(Land Mark) (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

34 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 3. โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ลานเดิน – วิ่ง ริมฝั่งแม่น้ำโขง(งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 4. โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขง (งบจังหวัด) 5. โครงการเพิ่มศักยภาพทางหลวงรองรับการใช้ประโยชน์สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนตามแนวชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 5.1 ถนน 4 เลน หมายเลข 212 (สะพานฯ-อ.บ้านแพง) (งบกรมทางหลวง) 5.2 ถนน 4 เลน หมายเลข 22 (นครพนม-สกลนคร) (งบกรมทางหลวง) 6. โครงการพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม (บ้านนาจอก) เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวอินโดจีน (มติ ครม. 22 ก.พ.55) 6.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ (กรมชลประทาน) 6.2 ออกแบบและก่อสร้างกลุ่มอาคารทางโลก และกลุ่มอาคารทางธรรม (กรม โยธาธิการและผังเมือง) 7.โครงการพัฒนาและปรับแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงในเขตอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ (มติ ครม. 22 ก.พ.55) อยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ล ใต้ดิน(กฟภ.) อยู่ระหว่างออกแบบ 7.1 ถนนสุนทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอดสาย 7.2 ถนนนิตโยช่วงสถานที่ก่อสร้างประติมากรรมพญานาคถึงสี่แยกน้อยหนองเค็ม 7.3 ถนนอภิบาลบัญชาช่วงธนาคารไทยพาณิชย์ถึงโรงพยาบาลนครพนม

35 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 8. โครงการปรับปรุงโครงข่ายทางเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรมทางหลวงชนบท) 9.โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม(ก.ศึกษาธิการ) 10. โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ก.ศึกษาธิการ) 11.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด นครพนม(ก.สาธารณสุข) 12.เร่งรัดผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการผ่านแดน โดยเฉพาะการดำเนินการ เรื่องการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว หรือ Single Stop Inspection (SSI) โดย เจ้าหน้าที่ไทยและ สปป.ลาว จะตรวจของร่วมกันที่จุดเดียว 13.เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ใน สปป.ลาว ยังไม่อยู่ในกรอบความร่วมมือ GMS / CBTA ระหว่างไทย – ลาว – เวียดนาม ทำให้รถขนส่งสินค้าต้องเสียค่าธรรมเนียม และมีต้นทุนในการขนส่งสูง สินค้าที่ส่งออกไปทางเส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ทาง สปป.ลาวถือว่าเป็นสินค้านำเข้า ไม่ใช่สินค้าผ่านแดน สปป.ลาวจึงเก็บ ค่าธรรมเนียม ซึ่งขณะเดียวกันสินค้าออกตามถนนหมายเลข 9 ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียม 14.การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย – ลาว – เวียดนาม เส้นทาง นครพนม – คำม่วน (สสป.ลาว) – จังหวัดฮาติงห์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การค้า การลงทุน และการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

36 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการ(ต่อ) 15. ปัญหารถยนต์ของไทยที่ใช้พวงมาลัยขวา ไม่สามารถวิ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนามได้ ทำให้ต้องเปลี่ยนหัวรถลากตู้คอนเทนเนอร์จากรถพวงมาลัยขวาซึ่งเป็น รถของไทย ไปเป็นรถพวงมาลัยซ้าย ซึ่งเป็นรถของลาวและเวียดนาม บริเวณด่าน ชายแดนลาว – เวียดนาม ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มขึ้น 16. การส่งเสริมให้มีการเดินรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดนครพนม ผ่านแขวงคำม่วน- ถนนหมายเลข 12 - จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยจังหวัด นครพนมและจังหวัดฮาติงห์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตั้งแต่ ปี 2555 และในปี 2556 ก็มี ความคืบหน้า โดยทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องต้องกันแล้วที่จะมีการผลักดันให้เกิด การขนส่งโดยสารระหว่างประเทศขึ้น

37 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 37

38

39 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

40 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

41 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ภาพบริเวณโคกภูกระแตต่อกับสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)

42 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ภาพทัศนียภาพโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนและศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าผ่านแดน

43 การยกระดับท่าอากาศยานนครพนมเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เหตุผลในการขอยกระดับท่า อากาศยาน มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดนครพนม มีการเจริญเติบโต แบบก้าวกระโดด จังหวัดนครพนมได้ถูกกำหนด ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2559 จังหวัดนครพนมอยู่ในกรอบความร่วมมือ ผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ในการให้ความ ร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การคมนาคม และอื่นๆ

44 การผลักดันเส้นทางหมายเลข 8 และ หมายเลข 12 เข้ากรอบ GMS

45 การจัดตั้งสำนักงานการต่างประเทศ

46 ยุทธศาสตร์พัฒนารองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 1. ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 2. เมืองผลิตอาหารปลอดภัยและ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 3. เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. เมืองแห่งการอยู่อาศัยเชิงสุขภาพ (Health Happy Country : HHC) 5. ศูนย์ธุรกิจการค้าส่งและตลาดกลางสินค้า เกษตร 6. ศูนย์ซ่อมอากาศยานและศูนย์ฝึกอบรม การซ่อมบำรุงอากาศยาน 46

47 แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ลบ.) หน่วยดำเนินการ 1.ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 1.1 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงศูนย์การซ่อม อากาศยาน - ศูนย์กลางตลาดการค้าส่ง ชายแดน 400.00กรมทางหลวง ชนบท 1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพทางหลวงรองรับการใช้ ประโยชน์สะพานฯ(มติ ครม.22ก.พ.55) (1) ถนน 4 เลน หมายเลข 212 (สะพานฯ- อ.บ้านแพง) 900 ลบ. (2) ถนน 4 เลน หมายเลข 22 (นครพนม- สกลนคร) 338 ลบ. (3) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครพนมแนวใหม่ 315 ลบ. 1,553.00กรมทางหลวง 1.3 จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 12.00จังหวัดนครพนม 1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม40.00 กรมโยธาธิการและผัง เมือง 1.5 ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย 2011,2019,2045,3008,2010,3014,3023,3060 76.00กรมทางหลวง ชนบท 1.6 ก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่บ้านไผ่ – นครพนม15,000รฟท.

48 แผนงาน/โครงการงบประมาณ (ลบ.) หน่วย ดำเนินการ 2. เมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 2.1 ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื้อ16.00กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 2.2 ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้-กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 2.3 โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วบ่อน้อย, ห้วยมุกเค, แก้มลิงหนองบ่อบึก) 60.80กรมชลประทาน 2.4โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราจังหวัด นครพนม 20.00กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม 82.00จังหวัดนครพนม แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม

49 แผนงาน/โครงการงบประมาณ (ลบ.) หน่วย ดำเนินการ 3.เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3.1 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานแนวทางหลวงหน้าวัดนักบุญ อันนา – สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 70.00กรมโยธาธิการ และผังเมือง 3.3 โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว จ.นครพนม (1) ก่อสร้างถนน/สะพานเลียบริมแม่น้ำโขงสะพาน มิตรภาพ 3 – อำเภอธาตุพนม 50.5 ลบ. (2) ก่อสร้างอัฒจันทร์ลานเดิน-วิ่ง 19 ลบ. 69.5-กรมโยธาธิการ และผังเมือง -จ.นครพนม 3.4 โครงการพัฒนาเมืองรองรับเศรษฐกิจพิเศษ500.00กรมโยธาธิการ และผังเมือง 3.5 โครงการส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ และการ ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญจังหวัด นครพนมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน 11.2จ.นครพนม 3.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุ สำคัญจังหวัดนครพนม 7.036จ.นครพนม แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม

50 แผนงาน/โครงการงบประมาณ (ลบ.) หน่วย ดำเนินการ 4. เมืองแห่งการอยู่อาศัยเชิงสุขภาพ (Health Happy Country : HHC) 4.1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 367.04กระทรวง สาธารณสุข 4.2 โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์50.00มหาวิทยาลัย นครพนม 5.ศูนย์ธุรกิจการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตร 5.1 โครงการก่อสร้างศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม955.80กรมการขนส่ง ทางบก 5.2 โครงการก่อสร้างตลาดกลางบริเวณโลจิสติกส์60.00กรมโยธาธิการ และผังเมือง 5.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า100.00กระทรวง พาณิชย์ 5.4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม1,277.00การนิคม อุตสาหกรรมฯ 5.5 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง300.00มหาวิทยาลัย นครพนม แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม

51 แผนงาน/โครงการงบประมาณ (ลบ.) หน่วย ดำเนินการ 6.ศูนย์ซ่อมอากาศยานและศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 6.1 การยกระดับท่าอากาศยานนครพนมเป็นท่า อากาศยานนานาชาติ 50.00 -การท่าอากาศ ยานแห่งประเทศ ไทย -กรมการบินพล เรือน 6.2 การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 170.00วิทยาลัยการ บินนานาชาติ ม.นครพนม แผนงานโครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะของบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม

52 52


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google