งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ จัดสรร งบค่าบริการแพทย์ แผนไทย ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ จัดสรร งบค่าบริการแพทย์ แผนไทย ปีงบประมาณ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ จัดสรร งบค่าบริการแพทย์ แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

2 การจัดสรรงบบริการแพทย์แผน ไทย สปสช. เขต 10 ปี 2558

3 เกณฑ์พัฒนาศักยภาพเกณฑ์พัฒนาศักยภาพ แพทย์แผนไทย หมายถึง ผู้ที่จบ ปริญญาตรีจากหลักสูตรและสถาบันที่ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีใบ ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์

4 เกณฑ์พัฒนาศักยภาพเกณฑ์พัฒนาศักยภาพ จัดสรรงบประมาณงวดเดียว 100% ให้หน่วยบริการ ภายใน 30 ธันวาคม 2557 หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณ เพิ่มจำนวน 20000 บาทให้ส่งผล การดำเนินงานให้สปสช. ภายใน สิงหาคม 2558

5 เกณฑ์ผลงานบริการเกณฑ์ผลงานบริการ เป็นงบประมาณที่เหลือจากการจัดสรรงบ พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแยกราย กิจกรรมดังนี้ การนวด อบ ประคบสมุนไพรสัดส่วน งบประมาณ 60% การใช้ยาสมุนไพรสัดส่วนงบประมาณ 30% การฟื้นฟูมารดาหลังคลอดสัดส่วน งบประมาณ 10%

6 เกณฑ์ผลงานบริการเกณฑ์ผลงานบริการ มีเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้ 1. การนวดอบประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์ แผนไทยมีเกณฑ์การจ่ายคิดเป็น บาท /point ( ผลงานบริการ ) ดังนี้ A. การให้บริการในหน่วยบริการ - นวดครั้งละ 1.0 คะแนน - ประคบครั้งละ 0.5 คะแนน - อบไอน้ำสมุนไพรครั้งละ 0.5 คะแนน **** กรณีถ้ามีการทำหัตถการประคบและอบในวันเดียวกัน จะตัดให้ เฉพาะหัตถการใดหัตถการหนึ่งเท่านั้น **** B. การให้บริการในชุมชน กรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรค เรื้อรัง, ผู้พิการ, อัมพฤกษ์ / อัมพาต และผู้สูงอายุ - นวดครั้งละ 1.5 คะแนน - ประคบครั้งละ 1.2 คะแนน *** ไม่มีการคิดค่า K

7 เกณฑ์ผลงานบริการเกณฑ์ผลงานบริการ 2. การใช้ยาสมุนไพร จัดสรรให้ทุกหน่วย บริการ โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ยา สมุนไพรจาก ED ตามรายการสั่งจ่ายยา สมุนไพร 1 รายการยา คิดเป็น 1 คะแนน

8 เกณฑ์ผลงานบริการเกณฑ์ผลงานบริการ 3. การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดจัดสรร เป็นชุดบริการ 1 ชุด บริการคิดเป็น 1 คะแนน กรณีเป็นหน่วยบริการเดิมของ ปีงบประมาณ 2557 ยืนยันผู้ให้บริการ และสามารถให้บริการต่อเนื่องได้ กรณีเป็นหน่วยบริการใหม่ ต้องมีการ สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ

9 เกณฑ์ผลงานบริการเกณฑ์ผลงานบริการ 3. การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด ( ต่อ ) การบริการต้องให้เป็นไปตาม CPG ที่สปสช. กำหนด สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก *** โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ( ประเภทนวด ไทย / ผดุงครรภ์ไทย ) หรือสาขาการแพทย์แผน ไทยประยุกต์ *** การให้บริการ 1 ชุดกิจกรรม ต้องให้บริการครบ 5 ครั้ง และแต่ละครั้งต้องครบ 5 กิจกรรม ( นวด อบประคบ ทับหม้อเกลือ แนะนำการปฏิบัติตัวฯ ) และต้องทำภายใน 90 วันหลังคลอด

10 เกณฑ์ผลงานบริการเกณฑ์ผลงานบริการ จ่ายตามผลงานจริงงวดเดียว ใช้ข้อมูลบริการ 12 เดือน กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558 ตัดข้อมูล 30 กรกฏาคม 2558 จ่ายชดเชย สิงหาคม 2558 **** สปสช. เขต 10 ไม่รับการอุทธรณ์ข้อมูลการ ให้บริการเนื่องจากงบประมาณเป็นงบ Global ราย เขต สปสช. เขต 10 ไม่ได้กันเงินไว้สำหรับการ อุทธรณ์ข้อมูลและก่อนทำการตัดข้อมูลและการจ่าย ชดเชยค่าบริการจะมีการแจ้งและส่งข้อมูลให้ทาง ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยืนยันข้อมูลให้ก่อน ****

11 การจ่ายชดเชยการจ่ายชดเชย สิทธิ UC กรณี OP เท่านั้น ไม่ตายก่อนมารับบริการ ไม่อยู่ระหว่าง Admit ขณะมารับบริการ เลข CID ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องมี ในฐานข้อมูลประชากรของสนบท. หรือสปสช

12 การบริการนวด อบ ประคบ การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ผู้ให้บริการ 1 คน นวดได้ไม่เกิน 5 คนต่อ วัน การบันทึกข้อมูลหัตถการแพทย์แผนไทย ( หัตถการ 7 หลัก ) การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค ( รหัสโรค แผนปัจจุบันหรือรหัสโรคแผนไทย ) ผู้รับบริการสามารถมารับบริการได้ไม่เกิน 1 ครั้ง / วัน เลข CID ของผู้ให้บริการต้องตรงตาม OP/PP และตามไฟล์ที่ยืนยันผ่านสสจ.

13 การใช้ยาสมุนไพรการใช้ยาสมุนไพร รหัสยาสมุนไพร 24 หลักที่ถูกต้อง เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

14 บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอดบริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด เป็นหน่วยบริการที่สมัคร จำนวน 94 แห่ง ผู้ให้บริการเป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ เท่านั้น หัตถการที่ให้บริการมารดาหลังคลอด (9007712, 9007713, 9007714, 9007716, 9007730) ต้องมี DX U ด้วย

15 การจัดสรรงบประมาณทั้ง 3 กิจกรรม ของสปสช. เขต 10 กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 นวด อบ ประคบ 16,058,508( 13.80) 17,732,905( 10.78) การใช้ยาสมุนไพร 7,846,500(7. 30) 8,714,100(8. 37) ฟื้นฟูสุขภาพแม่ หลังคลอด 2,250,000(2 488) 2,900,000(2 500) รวม

16 ตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทยตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกที่ได้มาตรฐานไม่น้อย กว่าร้อยละ 18

17 ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย จาก HDC2 ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2558

18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ จัดสรร งบค่าบริการแพทย์ แผนไทย ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google