งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความไม่ปกติและความปกติ ความปกติความปกติ ไม่ปกติไม่ปกติ สภาพที่เป็นตามที่เคยเป็น, ทำ อยู่เป็นประจำเป็นปกติ ทำตามที่คนอื่นทำ / เป็น, ระเบียบวิธีการตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความไม่ปกติและความปกติ ความปกติความปกติ ไม่ปกติไม่ปกติ สภาพที่เป็นตามที่เคยเป็น, ทำ อยู่เป็นประจำเป็นปกติ ทำตามที่คนอื่นทำ / เป็น, ระเบียบวิธีการตามปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ความไม่ปกติและความปกติ ความปกติความปกติ ไม่ปกติไม่ปกติ สภาพที่เป็นตามที่เคยเป็น, ทำ อยู่เป็นประจำเป็นปกติ ทำตามที่คนอื่นทำ / เป็น, ระเบียบวิธีการตามปกติ / ทั่วไป สภาพที่แปลกไปจากธรรมดา ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติ, ความผิดธรรมา

3 2. สาเหตุของความไม่ ปกติ

4 เช่น ความแตกต่างของ พื้นที่ พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ ทุรกันดาร ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ

5 เช่นความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม การเมือง

6 3. ความปกติที่ไม่ปกติ

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 การศึก ษาใน ระบบ การศึกษ านอก ระบบ การศึก ษาตาม อัธยาศั ย การเรียนรู้ ที่เป็น การศึกษ า - มีทิศทาง / จุดหมาย ( ค่านิยม / ความ ต้องการของสังคม ) - มีการจัดกระทำให้ เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ไม่เป็น การศึกษา - ไม่มีทิศทาง / จุดหมาย หรือมีทิศทาง / จุดหมายที่ขัดกักับ ค่านิยมและบรรทัศ ฐานทางสังคม - มีหรือไม่มีการจัด กระทำ / เกิดขึ้นเอง (Internalized)

12 12

13 13

14 ขอบเขตของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีพ ผู้มีความบกพร่อง ผู้มีความสามารถพิเศษ จัดด้วยรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ สายอาชีพ ผู้มีความบกพร่อง ผู้มีความสามารถพิเศษ จัดด้วยรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับประถมศึกษา สายสามัญ สายอาชีพ ผู้มีความบกพร่อง ผู้มีความสามารถพิเศษ จัดด้วยรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับก่อนประถมศึกษา อุดมศึก ษา การศึกษาขั้น พื้นฐาน ระดับก่อนปริญญา ( อนุปริญญา ) ระดับปริญญา

15 การจัดการ ศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้

16 การจัดการศึกษาที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรง (4 มกราคม 2547 – 17 มกราคม 2555) บุคลากรเสียชีวิตบาดเจ็บ ครู / อาจารย์ 118120 บุคลากร 3323 นักเรียน 42175 รวมทั้ง ส้น 193318

17 ความ ปกติ เชื่อชาติ / ศาสนา ร้อยละ 80 เป็นไทยเชื้อสาย มาลายูนักถือศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง : มีการใช้ ประวัติศาสตร์ปัตตานีสร้างความแตกต่าง สภาพทาง สังคม

18 การศึกษาเพื่อ ความมั่นคง

19  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย  ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนการ สอน  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนประจำอำเภอ  การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับ คุณภาพ การศึกษา

20  ส่งเสริมการจัดอิสลามศึกษา  สงเสริมรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดรับ กับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม  การเสริมสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาที่สอดรับ กับอัตลักษณและวัฒนธรรม

21  การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนเต็มตาม ศักยภาพ  การสนับสนุนทุนการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22  การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสีอ  การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชน การส่งเสริมนักเรียนและสร้าง เครือข่ายเยาวชน

23  การดูแลรักษาความปลอดภัยครูและ บุคลากรทางการศึกษา  การรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา และสถานที่ราชการ  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  การส่งเสริมหมู่บ้านครู  การพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร  การส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร ทางการศึกษา การส่งเสริมสวัสดิภาพและ สวัสดิการครู

24  การส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคม อาเซียน  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ  การส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ เท็ปเล็ต การเร่งรัดและส่งเสริมการจัด การศึกษาตามนโยบายของรัฐ

25 อนาคตของจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ความสำเ ร็จ ความ ล้มเหลว

26 26


ดาวน์โหลด ppt 1. ความไม่ปกติและความปกติ ความปกติความปกติ ไม่ปกติไม่ปกติ สภาพที่เป็นตามที่เคยเป็น, ทำ อยู่เป็นประจำเป็นปกติ ทำตามที่คนอื่นทำ / เป็น, ระเบียบวิธีการตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google