งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย สพฐ. 2552 การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ 24-26 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย สพฐ. 2552 การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ 24-26 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย สพฐ. 2552 การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ 24-26 กันยายน 2551

2 2 ด้านโอกาสทางการศึกษา  ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่าง น้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษา ภาคบังคับ เป้าหมายการให้บริการ สพฐ.

3 3 ด้านโอกาสทางการศึกษา (ต่อ)  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนในเขต พื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การศึกษาปฐมวัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและ ประเภท  ผู้เรียน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถี ชีวิตและความต้องการของชุมชน เป้าหมายการให้บริการ สพฐ.

4 4 ด้านคุณภาพการศึกษา  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การศึกษาปฐมวัย  ครูผู้สอนมีเพียงพอและสามารถจัดการ เรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับพื้นฐานและศักยภาพ ของผู้เรียน เป้าหมายการให้บริการ สพฐ.

5 5 ด้านคุณภาพการศึกษา (ต่อ)  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ ภายในและผ่านการประเมินการศึกษาของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา เป้าหมายการให้บริการ สพฐ.

6 6 ด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา ตลอดจนองค์คณะบุคคลตาม กฏหมายมีความพร้อม และมีความเข้มแข็งที่ จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยใช้ เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน เป้าหมายการให้บริการ สพฐ.

7 7 1.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็น ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 2.เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็ก ทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการ ออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการ ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ เยาวชนที่อยู่นอกระบบสถานศึกษา กลยุทธ์ ของ สพฐ. ปี 2552

8 8 3.ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เข้าสู่ มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง เป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ ของ สพฐ. ปี 2552 (ต่อ)

9 9 4.เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและ หน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และ การบริหารจัดการ 5.สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา กลยุทธ์ ของ สพฐ. ปี 2552 (ต่อ)

10 10 6.เร่งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์ ของ สพฐ. ปี 2552 (ต่อ)

11 11 o นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านการ ประเมินคุณธรรมมีสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีประชาธิปไตยสามารถปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง o ลดจำนวนเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 1 (คุณธรรม)

12 12 o โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และวิถีพุทธ ต้นแบบผ่านมาตรฐานและสามารถเป็นแหล่ง เรียนรู้สำหรับโรงเรียนอื่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 o โรงเรียนทุกแห่งมีระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและโรงเรียนที่ระดับมัธยมศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ มาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 1 (คุณธรรม) ต่อ

13 13 มาตรการกลยุทธ์ที่ 1 (คุณธรรม)  พัฒนาสื่อ และการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การทำงานเป็นเครือข่ายกับสถาบันทางศาสนา ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14 14 o เพิ่มอัตราการเข้าเรียนภาคบังคับโดยรวมไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 90 o ไม่มีตำบลใดที่มีอัตราการเข้าเรียนการศึกษา ภาคบังคับต่ำกว่าร้อยละ 80 o เพิ่มอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 2 (โอกาส)

15 15 o เพิ่มจำนวนผู้เรียนที่พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ตก หล่น ผู้ออกกลางคันและอยู่นอกระบบโรงเรียน ให้ได้รับบริการทางการศึกษาทั้งในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่พิเศษ o ร้อยละ 80 ของประชากรวัย 4 – 6 ปี ได้รับการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 ปี โดย ให้ความสำคัญแก่ผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 2 (โอกาส) ต่อ

16 16 มาตรการกลยุทธ์ที่ 2 (โอกาส)  ปรับปรุงระบบข้อมูลและระบบวางแผน  การรับนักเรียนที่โปร่งใส เป็นธรรม และ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดตั้ง และพัฒนา โรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสและ คุณภาพการศึกษา  ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและผู้ มีความต้องการพิเศษ

17 17 มาตรการกลยุทธ์ที่ 2 (โอกาส) ต่อ  แนวทางจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บ ค่าใช้จ่าย  ส่งเสริมการจัดและมีส่วนร่วมจัดโดยบุคคล ครอบครัว สถานประกอบการ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขยายบริการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ทางสติปัญญาและอารมณ์ เด็กและเยาวชนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาล  การระดมทรัพยากร สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ

18 18 มาตรการกลยุทธ์ที่ 2 (โอกาส) ต่อ  นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชนผู้ พิการ ผู้มีความต้องการพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร  ขยายเครือข่ายโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เด็กอายุช่วงปฐมวัยเข้าเรียนทั้ง ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน  สนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้ ความสำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

19 19 o สถานศึกษาร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน o สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรอง มาตรฐานของ สมศ.ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 และไม่มีสถานศึกษาใดอยู่ในระดับ ปรับปรุง o สถานศึกษาทุกแห่งมีอัตราการขาดครูไม่เกิน ร้อยละ 30 เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 3 (คุณภาพ)

20 20 o สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย มีครูตรงวุฒิ หรือผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ o สถานศึกษานำร่องมีหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาท้องถิ่น และสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 3 (คุณภาพ) ต่อ

21 21 มาตรการกลยุทธ์ที่ 3 (คุณภาพ)  กำกับ ดูแล พัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ รับรองมาตรฐาน และสถานศึกษาขนาดเล็กให้ พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์  พัฒนาต่อยอดสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐาน สู่ระดับดีและดีมาก  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ และสถานศึกษาผู้นำด้าน ต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น

22 22 มาตรการกลยุทธ์ที่ 3 (คุณภาพ) ต่อ  ระบบข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์ เพื่อบริหารและ พัฒนาครู แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ตรง วุฒิ และเร่งพัฒนาสมรรถนะครูทุกกลุ่มสาระ อย่างครบวงจร  พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตามแผนยุทธศาสตร์  สนับสนุนโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายผลสู่ สถานศึกษาทั่วไป และสถานศึกษาที่จัด การศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการและด้อยโอกาส

23 23 มาตรการกลยุทธ์ที่ 3 (คุณภาพ) ต่อ  ปรับปรุงระบบวัดผลและประเมินผล ระบบเทียบ โอนประสบการณ์ พัฒนาระบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ออนไลน์ ในสถานศึกษา และ สพท.  ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และรูปแบบ พัฒนากระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง การส่งเสริม การอ่าน การศึกษาปฐมวัย  ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาพื้นฐานทางอาชีพและการมีงานทำ

24 24 มาตรการกลยุทธ์ที่ 3 (คุณภาพ) ต่อ  จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนาระบบวัดแวว ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ และ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ให้ขยายผลได้มาก ขึ้น  ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพ ระบบจัดการความรู้ การจัดเวทีวิชาการสำหรับ สถานศึกษา ครู และนักเรียน

25 25 o นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนมีความรู้ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ o นักเรียนที่จบ ม.ปลายอย่างน้อยร้อยละ 40 สามารถเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็ปเพจ ได้ o ครูร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะพื้นฐานใน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและ การบริหารจัดการ เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 4 (เทคโนโลยี)

26 26 o สถานศึกษาร้อยละ 70 มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อการเรียนการสอนในอัตราส่วน 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 40 คน และร้อยละ 90 มีการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยร้อย ละ 90 นำ ICT มาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ o สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีศูนย์รวม สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ สถานศึกษาได้ทุกกลุ่มสาระ o สพท. มีศูนย์เครือข่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 4 (เทคโนโลยี)

27 27 มาตรการกลยุทธ์ที่ 4 (เทคโนโลยี)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี  สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอนและบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา จากภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น  ปรับเปลี่ยนระบบสื่อสาร ความเร็วอินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษาทั่วประเทศเป็น 512 Mbps และ สถานศึกษาตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็น 2 KMbps

28 28 มาตรการกลยุทธ์ที่ 4 (เทคโนโลยี) ต่อ  ระบบการศึกษาทางไกลให้กับสถานศึกษาขนาด เล็ก และสถานศึกษาห่างไกล  พัฒนา Web Portal จัดทำ Visual field trip ติว เตอร์ออนไลน์ ห้องเรียนทันข่าว e-Learning ส่งเสริมศูนย์ ICT ของ สพท.  จัดทำฐานข้อมูลและ Back office และศูนย์ เครือข่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี

29 29 o ทุก สพท. สนับสนุนให้องค์คณะบุคคลตาม กฎหมายมีความพร้อมและมีบทบาทในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกัน o สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมผู้นำการ เปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ผ่านการ ประเมินโรงเรียน SBM และเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนอื่น เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 5 (ความเข้มแข็ง)

30 30 o ทุก สพท. มีระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพระหว่างโรงเรียนประเภท ต่างๆ เป็นกลไกในการจัดการความรู้ พัฒนา คุณภาพ ติดตามดูแลแก้ปัญหาอย่างมี ประสิทธิภาพ o ทุกโรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียนและ ผู้แทนนักเรียนประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการ พัฒนาให้มีความพร้อมและมีบทบาทในการ นำเสนอความคิดเห็น และร่วมพัฒนาโรงเรียน เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 5 (ความเข้มแข็ง) ต่อ

31 31 o ทุกหน่วยงานใน สพฐ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญอย่างพอเพียง มีโครงสร้างที่ เหมาะสม มีการบริหารจัดการที่ดี มี ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง o สร้างความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคลทำงาน เชิงบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง กันและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพฐ. เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 5 (ความเข้มแข็ง) ต่อ

32 32 มาตรการกลยุทธ์ที่ 5 (ความเข้มแข็ง) ต่อ  จัดทำระบบสารสนเทศรายสถานศึกษา มีข้อมูล ครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล มีข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลักของ นักเรียนรายบุคคล มีผลการประเมินคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาและผลการประเมิน คุณภาพภายนอกของ สมศ.

33 33 มาตรการกลยุทธ์ที่ 5 (ความเข้มแข็ง) ต่อ  สนับสนุนกิจกรรมวิถีประชาธิปไตย บำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม ความรักชาติของคณะกรรมการนักเรียน และ ผู้แทนนักเรียนประเภท  เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรนักเรียนมีส่วนร่วมใน การสนับสนุน และส่งเสริมกิจการสถานศึกษาตาม ขอบข่าย

34 34 o นักเรียนมีอัตราการเข้าเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยเพิ่มขึ้น o นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีร้อยละของ การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น o ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 6 (ภาคใต้)

35 35 มาตรการกลยุทธ์ที่ 6 (ภาคใต้)  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ตามความต้องการของชุมชน  สนับสนุนให้นักเรียนในวัยเรียนได้เข้าเรียนใน สถานศึกษาที่สอนสายสามัญจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน  สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีได้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

36 36 มาตรการกลยุทธ์ที่ 6 (ภาคใต้) ต่อ  สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการ เรียนดี ประพฤติดี และผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ไม่สงบ  เร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้มี ความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  พัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอนในระดับ มัธยมศึกษาทุกกลุ่มสาระ  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

37 37 มาตรการกลยุทธ์ที่ 6 (ภาคใต้) ต่อ  สนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชน  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาและใช้รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของ ชุมชน

38 รู้ชัด ทำได้ ท้าผลสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย สพฐ. 2552 การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ 24-26 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google