งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา 1 โรงเรียนวังไกล กังวล เรื่อง : ความขัดแย้ง ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง (2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เรื่อง เหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา 1 โรงเรียนวังไกล กังวล เรื่อง : ความขัดแย้ง ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง (2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เรื่อง เหตุการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา 1 โรงเรียนวังไกล กังวล เรื่อง : ความขัดแย้ง ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง (2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เรื่อง เหตุการณ์ สำคัญ ของมนุษยชาติ

3 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง มีความรู้ความเข้าใจ เหตุการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เหตุการณ์ สำคัญที่มีผลกระทบ ต่อสังคม สำคัญที่มีผลกระทบ ต่อสังคม โลก โลก

4 ครูธีระพล เข่งวา 3 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 ก. ย.1980 สาเหตุเกิดจาก :………………………… ……… ………………………… ………………………… ………… ………………………… ………………………… ………… สงครามระหว่าง อิหร่าน - อิรัก Iran-Iraq War ค. ศ. 1948-1973

5 ครูธีระพล เข่งวา 4 1. ดินแดนบริเวณซัตอัล - อาหรับ (Shatt al-Arab)

6 ครูธีระพล เข่งวา 5 1. ดินแดนบริเวณซัตอัล - อาหรับ (Shatt al-Arab)

7 ครูธีระพล เข่งวา 6 1. ดินแดนบริเวณซัตอัล - อาหรับ (Shatt al-Arab) เป็นบริเวณที่บรรจบ ของแม่น้ำ ไทกรีส - ยูเฟรทีส เป็นทางเปิดสู่ทะเล เป็นทางขนส่งน้ำมัน และสินค้า ส่งออก

8 ครูธีระพล เข่งวา 7 2. ปัญหาเชื้อชาติ อิรัก : ส่วนใหญ่เชื้อ สายอาหรับ อิหร่าน : เชื้อสาย เปอร์เซีย

9 ครูธีระพล เข่งวา 8 3. ปัญหาจังหวัดคูเซสถาน (Khuzestan) จังหวัดชายแดนของ อิหร่าน

10 ครูธีระพล เข่งวา 9 จังหวัดคูเซสถาน : แหล่งน้ำมัน

11 ครูธีระพล เข่งวา 10 4. ความไม่พอใจ ระหว่างผู้นำทั้ง 2 ประเทศ

12 ครูธีระพล เข่งวา 11

13 ครูธีระพล เข่งวา 12 ใน ค. ศ.1987 : UN : มี มติให้อิหร่าน และอิรักยุติสงคราม ทั้งสองฝ่ายต่าง หยุดยิงใน วันที่ 20 สิงหาคม 1988

14 ครูธีระพล เข่งวา 13 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War 1990-1991

15 ครูธีระพล เข่งวา 14 2 ส. ค.1990 : อิรัก เคลื่อนกองกำลัง เข้าปิดล้อมคูเวต หลังจากนั้น สหประชาชาติภายใต้การ นำของ...  สหรัฐอเมริกา  สหราช อาณาจักร  ฝรั่งเศส  ประเทศอื่นๆ เคลื่อน กำลัง เข้าสู่ ตะวัน ออก กลาง 27 ก. พ.19 91

16 ครูธีระพล เข่งวา 15 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War 1990-1991

17 ครูธีระพล เข่งวา 16 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War 1990-1991

18 ครูธีระพล เข่งวา 17 ผลกระทบของความ ขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง สภาพการเมืองของ โลกตึงเครียด เปิดโอกาสให้ชาติ มหาอำนาจเข้า แทรกแซง

19 ครูธีระพล เข่งวา 18 ผลกระทบของความ ขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง เกิดก่อการร้ายไปทั่ว โลก กระทบต่อระบบ เศรษฐกิจโลกอย่าง รุนแรง

20 ครูธีระพล เข่งวา 19

21 ครูธีระพล เข่งวา 20 1. เอเชียตะวันออกกลาง นั้นมีทำเลที่ ตั้งอยู่ที่ไหน ก. ระหว่างมหาสมุทร อินเดียและ มหาสมุทรแปซิฟิก ข. ระหว่างเอเชียเหนือ และเอเชียใต้

22 ครูธีระพล เข่งวา 21 1. เอเชียตะวันออกกลาง นั้นมีทำเลที่ ตั้งอยู่ที่ไหน ค. ระหว่างเอเชียใต้ และ ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ง. ระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิกและ มหาสมุทรอินเดีย

23 ครูธีระพล เข่งวา 22 2. ประเทศใดบ้างที่อยู่ใน กลุ่มตะวัน ออกกลาง ก. อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฐาน สิกขิม ข. อิหร่าน อิรัก คูเวต ซีเรีย บาห์เรน ค. โอมาน คูเวต สหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ บาห์เรน เนปาล ง. ไม่ถูกทั้งสามข้อแรก

24 ครูธีระพล เข่งวา 23 3. ตะวันออกกลางมี ความสำคัญ อย่างใด ก. เป็นแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ข. เป็นแหล่งกำเนิด ศาสนาที่สำคัญ ของโลก 3 ศาสนา

25 ครูธีระพล เข่งวา 24 3. ตะวันออกกลางมี ความสำคัญ อย่างใด ค. เป็นแหล่งเผชิญหน้า ของสงคราม เย็น ง. เป็นประเทศเอกราชที่ เกิดใหม่ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

26 ครูธีระพล เข่งวา 25 3. ตะวันออกกลางมี ความสำคัญ อย่างใด ก. เป็นแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ข. เป็นแหล่งกำเนิด ศาสนาที่สำคัญ ของโลก 3 ศาสนา

27 ครูธีระพล เข่งวา 26 4. ตะวันออกกลางมี ความสำคัญทาง เศรษฐกิจอย่างไร ก. แหล่งป่าไม้สมบูรณ์ ข. บ่ออัญมณี ค. แหล่งน้ำมันมหาศาล ของโลก ง. แหล่งอุตสาหกรรม ของโลก

28 ครูธีระพล เข่งวา 27 5. ประเทศใดเป็นผู้ ครอบครองดิน แดนพระจันทร์ครึ่ง เสี้ยวทั้งหมด ระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 ก. ฝรั่งเศสข. อังกฤษ ค. เยอรมนีง. อิตาลี

29 ครูธีระพล เข่งวา 28 6. เดือน ส. ค. 1990 ได้ เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น ก. องค์การ สหประชาชาติยุติ สงคราม เปอร์เซีย ข. อิรักบุกคูเวตจนเป็น สงครามอ่าว เปอร์เซีย

30 ครูธีระพล เข่งวา 29 6. เดือน ส. ค. 1990 ได้ เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น ค. อิหร่านส่งทหารเข้า อิรักเพื่อช่วย คูเวต ง. ซาอุดิอาระเบียยอม จำนนต่อทหาร อิรัก

31 ครูธีระพล เข่งวา 30 6. เดือน ส. ค. 1990 ได้ เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น ก. องค์การ สหประชาชาติยุติ สงคราม เปอร์เซีย ข. อิรักบุกคูเวตจนเป็น สงครามอ่าว เปอร์เซีย

32 ครูธีระพล เข่งวา 31 7. สาเหตุที่ทำให้ชาติ มหาอำนาจเข้า มาแทรกแซงใน ภูมิภาคตะวันออก กลาง คืออะไร ก. การเผยแพร่ลัทธิ การเมือง ข. ความขัดแย้ง ทางด้านเชื้อชาติ

33 ครูธีระพล เข่งวา 32 7. สาเหตุที่ทำให้ชาติ มหาอำนาจเข้า มาแทรกแซงใน ภูมิภาคตะวันออก กลาง คืออะไร ค. การนับถือศาสนาที่ แตกต่างกัน ง. ความสำคัญทางด้าน ยุทธศาสตร์ และทรัพยากรน้ำมัน

34 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 33 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : เหตุการณ์ 11 ก. ย. 2001


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา 1 โรงเรียนวังไกล กังวล เรื่อง : ความขัดแย้ง ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง (2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เรื่อง เหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google