งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สงขลา

2 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการ IMT - GT สถานภ าพ 1) ขอบเขต - ไทย 14 จังหวัด - มาเลเซีย 8 รัฐ - อินโดนีเซีย 10 จังหวัด 3) ความ ร่วมมือ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน - ประชาชน 2) ภารกิจ 6 สาขา (Working Group) - การค้าการลงทุน - โครงสร้าง พื้นฐาน / การขนส่ง - เกษตร, อุตสาหกรรมการเกษตร, สิ่งแวดล้อม - การท่องเที่ยว - ทรัพยากรมนุษย์ - ผลิตภัณฑ์และ บริการฮาลาล

3 ปัญหา - ผลประโยช น์ - การ ประสานงาน - ความ ร่วมมือ + เอกชนที่ไม่ ต่อเนื่อง บริบทการ พัฒนา - ภารกิจ IMT – GT - ยุทธศาสตร์ กพต. ( คณะกรรมการ เขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ จชต.) - แผนพัฒนา จชต. ( สศช ) - ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ชายแดน

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 5 จชต. กพต. ( คณะกรรมการเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจ จชต.) กำหนดไว้ ดังนี้ - ให้ 3 จชต. ( ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส ) เป็นพื้นที่พื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคม - ให้ จ. สตูล เป็นพื้นที่กันชนและเฝ้าระวัง การลุกลามของความไม่สงบ - ให้ จ. สงขลา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับนานาชาติและขยายผลการ พัฒนาสู่พื้นที่ จชต.

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 จชต. ของคณะกรรมการรัฐมนตรี 5 จชต. พ. ศ. 2552 1) ให้ จ. สงขลา เป็นศูนย์กลางยางพาราของประเทศ ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ การ ท่องเที่ยวและกีฬาสากล ประตูเศรษฐกิจสงขลา – ปีนัง – เมดาน 2) ให้ จ. ปัตตานี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล ศูนย์กลางศึกษาอิสลามนานาชาติ 3) ให้ จ. นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิ สติกส์ เชื่อมโยง NCFR ของมาเลเซีย 4) ให้ จ. ยะลา เป็นศูนย์กลางการผลิต / แปรรูป การเกษตร และตลาดสินค้าการเกษตร 5) ให้ จ. สตูล เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเลอัน ดามัน

6 วิสัยทัศน์ 5 จชต. ( กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ชายแดน ) “ ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออก ยางพารา ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การศึกษา การค้าชายแดน การท่องเที่ยวของภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข ” ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 5 จชต. 4 ประเด็น 1) คุ้มครองความปลอดภัย อำนวยความเป็น ธรรม 2) สร้างความมั่นคง ด้านอาชีพและรายได้ 3) พัฒนาคุณภาพคนให้มีงานทำและยกระดับ คุณภาพชีวิต 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจของ พื้นที่ และพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ

7 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ IMT – GT จชต. (5 ปี ) - วิเคราะห์ ศักยภาพ - วิสัยทัศน์ - ประเด็น ยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ - ตัวชี้วัด / ค่า เป้าหมาย - แผนงาน โครงการ กรอบแนวคิด จชต. - จังหวัด สงขลา - จังหวัด สตูล - จังหวัด ยะลา - จังหวัด ปัตตานี - จังหวัด นราธิวาส

8 ภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ IMT - GT ภาครัฐ 6 Working Group การประชุม - สภาธุรกิจ 3 ประเทศ (JBC) - Governer Forum - จนท. อาวุโส (MM/SOM) - สุดยอดผู้นำ การร่วมประชุม JBC/SOM การประชุม - Governer Forum - สุดยอด ผู้นำ แผนกลุ่มจังหวัด ( ภารกิจ IMT - GT ) คำขอ งปม. กลุ่มจังหวัด ( โครงการ IMT - GT ) การแปลงยุทธศาสตร์ IMT - GT สู่การปฏิบัติ

9 การติดตามประเมินผลและทบทวนยุทธศาสตร์ - การติดตาม : การประชุมตามวาระ : การติดตามผลในพื้นที่ - การประเมินผล : ประเมินผลจาก ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : ประเมินความพึงพอใจ : ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ แผนยุทธศาสตร์ - การทบทวน : ยุทธศาสตร์ ( รายปี ) : ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

10 Best Practice : IMT – GT Plaza แห่ง แรก กรอบแนวคิด - ศูนย์รวมสินค้า กลุ่ม จังหวัด /3 ประเทศ - ศูนย์จำหน่าย OTOP สู่ อุตสาหกรรม - ศูนย์ศึกษาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ - วางระบบการ บริหารจัดการ - ดำเนินงาน : ส่งออก / นำเข้า - บริหารงาน การเงิน / เครดิต / เงินทุน

11 - องค์กรค้าร่วม 3 ประเทศ - เขตปลอดภาษี - ศูนย์การค้าและการ ท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ผลผลิต / เป้าหมาย

12 - กรอบแนวคิด - โครงสร้างองค์กร - การบริหารจัดการ - การประสานงาน / ระดับความ ร่วมมือ - ทีมงาน ( ประเทศ + ภูมิภาค + จังหวัด ) - งบประมาณ ( ภาครัฐ + เอกชน ) - ศักยภาพ : จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ - อื่น ๆ เวทีระดมความคิดเห็น

13


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google