งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา

2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT
สถานภาพ 2) ภารกิจ 6 สาขา (Working Group) การค้าการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน/การขนส่ง เกษตร,อุตสาหกรรมการเกษตร,สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 1) ขอบเขต ไทย 14 จังหวัด มาเลเซีย 8 รัฐ อินโดนีเซีย 10 จังหวัด 3) ความร่วมมือ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน - ประชาชน

3 ปัญหา บริบทการพัฒนา - ผลประโยชน์ - การประสานงาน
- ความร่วมมือ + เอกชนที่ไม่ต่อเนื่อง บริบทการพัฒนา - ภารกิจ IMT – GT - ยุทธศาสตร์ กพต. (คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.) - แผนพัฒนา จชต. (สศช) - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 5 จชต.
กพต. (คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.) กำหนดไว้ ดังนี้ - ให้ 3 จชต. (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส) เป็นพื้นที่พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม - ให้ จ.สตูล เป็นพื้นที่กันชนและเฝ้าระวังการลุกลามของความไม่สงบ - ให้ จ.สงขลา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับนานาชาติและขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ จชต.

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 จชต. ของคณะกรรมการรัฐมนตรี 5 จชต. พ.ศ. 2552
1) ให้ จ.สงขลา เป็นศูนย์กลางยางพาราของประเทศ ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ การท่องเที่ยวและกีฬาสากล ประตูเศรษฐกิจสงขลา – ปีนัง – เมดาน 2) ให้ จ.ปัตตานี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล ศูนย์กลางศึกษาอิสลามนานาชาติ 3) ให้ จ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยง NCFR ของมาเลเซีย 4) ให้ จ.ยะลา เป็นศูนย์กลางการผลิต/แปรรูปการเกษตร และตลาดสินค้าการเกษตร 5) ให้ จ.สตูล เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเลอันดามัน

6 วิสัยทัศน์ 5 จชต. (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)
“ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออก ยางพารา ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การศึกษา การค้าชายแดน การท่องเที่ยวของภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 5 จชต. 4 ประเด็น 1) คุ้มครองความปลอดภัย อำนวยความเป็นธรรม ) สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ) พัฒนาคุณภาพคนให้มีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต ) เสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจของพื้นที่ และพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ

7 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ IMT – GT จชต. (5 ปี)
- วิเคราะห์ศักยภาพ - วิสัยทัศน์ - ประเด็นยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ - ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย - แผนงานโครงการ กรอบแนวคิด จชต. - จังหวัดสงขลา - จังหวัดสตูล - จังหวัดยะลา - จังหวัดปัตตานี - จังหวัดนราธิวาส

8 การแปลงยุทธศาสตร์ IMT - GT สู่การปฏิบัติ
6 Working Group ภาคเอกชน การประชุม - สภาธุรกิจ 3 ประเทศ (JBC) Governer Forum จนท.อาวุโส(MM/SOM) สุดยอดผู้นำ ยุทธศาสตร์ IMT - GT การร่วมประชุม JBC/SOM ภาครัฐ การประชุม - Governer Forum สุดยอดผู้นำ แผนกลุ่มจังหวัด (ภารกิจ IMT - GT) คำขอ งปม.กลุ่มจังหวัด (โครงการ IMT - GT)

9 การติดตามประเมินผลและทบทวนยุทธศาสตร์
- การติดตาม : การประชุมตามวาระ : การติดตามผลในพื้นที่ - การประเมินผล : ประเมินผลจากตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ประเมินความพึงพอใจ : ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ - การทบทวน : ยุทธศาสตร์ (รายปี) : ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

10 Best Practice : IMT – GT Plaza แห่งแรก
กรอบแนวคิด - ศูนย์รวมสินค้า กลุ่มจังหวัด/3 ประเทศ - ศูนย์จำหน่าย OTOP สู่อุตสาหกรรม - ศูนย์ศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ - วางระบบการบริหารจัดการ - ดำเนินงาน : ส่งออก/นำเข้า - บริหารงานการเงิน/เครดิต/เงินทุน

11 ผลผลิต/เป้าหมาย - เขตปลอดภาษี - ศูนย์การค้าและการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์
- องค์กรค้าร่วม 3 ประเทศ - เขตปลอดภาษี - ศูนย์การค้าและการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์

12 เวทีระดมความคิดเห็น - กรอบแนวคิด โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ การประสานงาน/ระดับความร่วมมือ ทีมงาน (ประเทศ + ภูมิภาค + จังหวัด) งบประมาณ (ภาครัฐ +เอกชน) ศักยภาพ : จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ อื่น ๆ

13


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ IMT - GT ในภาพรวม และ Best Practice IMT – GT Plaza แห่งแรก โดย นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google