งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.watanyoo.com สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

4 บุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่ จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้าน ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน การ เข้าสังคม ( โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ 2554) แม้ว่า ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ ทำงาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การยอมรับของสังคมนั้น ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญนั้นคือ บุคลิกภาพ ( วรวรรณา จิลลานนท์ 2546) ดังนั้น บุคลิกภาพ จึง เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลและ เกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จ สถาบันราช ภัฎเทพสตรี (2543) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของ “ คนเก่ง ” ว่าจะต้องประกอบด้วย 3 ประการได้แก่

5 1. เก่งตน หมายถึง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ ตลอดเวลาเพื่อให้ทันโลก ทันคน โดยเริ่มจากพัฒนา ตนเองก่อน ประกอบด้วย ทางกาย : รูปร่าง พัฒนาให้ดีขึ้นโดยใช้การแต่ง กายช่วยลดหรือเสริมจุดเด่น จุดด้อย หน้าตาสดชื่น แจ่มใสสะอาด เข้มแข็งแต่ไม่กระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่ อ่อนแอ ทางวาจา : การพูดดีมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ พูดแต่ดี มีประโยชน์ ผู้ฟังชอบ และทุกคนปลอดภัย คิดก่อนพูด ทางใจ : มีความมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้น มี ความอดทน มีความพยายาม มีเหตุผล การมี สมรรถภาพในการจำ และมีความคิดสร้างสรรค์ 2. เก่งคน หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวเข้า กับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3. เก่งงาน หมายถึง ผู้ที่รักงาน ขยันทำงาน และรู้วิธี ทำงาน

6 กิติมาพร ชูโชติ (2554) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของบุคลิกภาพ ที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลิกภาพของ บุคคลที่จะเป็นผู้นำว่า “ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการ บริหารที่จะทำให้ องค์การทำงานสำเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพราะวิธีการบริหารของผู้นำนั้นเกิด จาก พฤติกรรมส่วนตัวของผู้นำเป็นสำคัญ ไม่ใช่ เกิดจากอำนาจที่เป็นทางการ และส่งผลให้คนเชื่อ และทำตาม ” โดยได้เสนอแนะบุคลิกภาพของ “ ผู้นำในอนาคต ” ที่ต้องการประสบความสำเร็จว่า ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ ประกอบด้วย

7 1. ยืนหยัด คือ การที่ไม่ยอมเสียจุดยืน เสียความ มั่นใจของตนเอง มีเหตุผลและการใช้ วิจารณญาณของตนเอง 2. ยืดหยุ่น คือ การรู้จักผ่อนปรนตามสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมาย 3. ยินยอม คือ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ประนีประนอม 4. ยิ้มแย้ม คือ สามารถยิ้มรับสถานการณ์ได้ทุก รูปแบบ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม 5. ยกย่อง คือ การรู้จักยกย่องผู้อื่นด้วยความ จริงใจ


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google