งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเงิน รับ - จ่าย มหาวิทยาลัยข อนแก่น KKU –FMIS Developer By Soft Square Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเงิน รับ - จ่าย มหาวิทยาลัยข อนแก่น KKU –FMIS Developer By Soft Square Group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเงิน รับ - จ่าย มหาวิทยาลัยข อนแก่น KKU –FMIS Developer By Soft Square Group

2 สมาชิกกลุ่ม นาย ศิวโรจน์ พันธุ 483020573-5 นาย อภิวัฒน์ โล่ห์วนิชชัย 483020585-8 นาย เฉลิมพล เชิดชู 493020354-8 นาย ณัฐพล รัชตะวิโรจน์ 493020354-8 นส. พนิตตา โพธิ์พรม 493020373-4

3 ขอบเขตของงานขอบเขตของงาน กลุ่มงานวางแผนและบริหารงบประมาณ กลุ่มบัญชีเพื่อการบริหาร Front Office Back Office System ระบบติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผล งาน/โครงการ Interface System ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบสินค้าคงคลัง ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระบบเงินเดือน และค่าตอบแทน กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ระบบลูกหนี้ ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง ระบบงานรับ/จ่ายเงืน ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระบบการจัดการด้าน การศึกษา ระบบบริการงานวิจัย ระบบบริการด้าน วิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ ระบบเจ้าหนี้ ระบบวางแผนงานและโครงการ ระบบวางแผนงบประมาณ

4 หน้าโปรแกรม

5 Logon To System

6 Navigator Menu

7 Toolbar of Input Screen Input Screen

8 Toolbar of Output Screen Output Screen

9 DFD

10  การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก  การบันทึกรายการประจำวัน การบันทึกรายการประจำวัน  การสั่งพิมพ์รายงาน การสั่งพิมพ์รายงาน  การโอนข้อมูลบันทึกเข้าระบบบัญชี การโอนข้อมูลบันทึกเข้าระบบบัญชี โครงสร้างระบบ

11  กำหนดข้อมูลธนาคาร  กำหนดเลขที่บัญชีธนาคาร  กำหนดประเภทรับเงิน  กำหนดประเภทจ่ายเงิน  กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ  กำหนดรายการเคลื่อนไหว กำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก

12 ฐานข้อมูลธนาคาร

13 ฟอร์มรับข้อมูลธนาคาร

14 กำหนดสาขาธนาคาร

15 กำหนดเลขที่บัญชีธนาคาร

16 กำหนดประเภทรับเงิน

17 กำหนดประเภทจ่ายเงิน

18 กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ

19 กำหนดรายการเคลื่อนไหว

20 การบันทึกรายการประจำวัน  บันทึกรายงานรับเงิน  บันทึกรายงานจ่ายเงิน  รายการเช็ค  ยกเลิกเอกสาร

21 บันทึกรายการรับเงิน

22 บันทึกรายการจ่ายเงิน

23 รายการเช็ค

24 ยกเลิกเอกสาร

25 การสั่งพิมพ์รายงาน  รายงานรับเงิน  รายงานจ่ายเงิน  รายงานอื่นๆ  เอกสาร

26 รายงานรับเงิน

27 รายงานจ่ายเงิน

28 ตัวอย่างรายงานจ่ายเงิน

29 รายงานอื่นๆ

30 เอกสาร  ใบเสร็จรับเงิน  ใบเสร็จสั่งจ่าย  พิมพ์เช็ค

31 ใบเสร็จรับเงิน

32 ใบเสร็จสั่งจ่าย

33 พิมพ์เช็ค

34 การโอนข้อมูลบันทึกเข้าระบบบัญชี  โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง  โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน

35 โอนข้อมูลบันทึกไประบบบัญชีแยกประเภท ส่วนกลาง

36 โอนข้อมูลบันทึกไประบบบัญชีแยกประเภท หน่วยงาน

37


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเงิน รับ - จ่าย มหาวิทยาลัยข อนแก่น KKU –FMIS Developer By Soft Square Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google