งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 ศ. ดร. ณัฏฐพงศ์ ทอง ภักดี NATTAPONG THONGPAKDE Ph.D. Economics, Boston University, USA. Research Interests : Economic Policy, International Economics, Project Planning and Analysis, Policy and Plan for Economic Development

3 ศ. ดร. ดิเรก ปัทม สิริวัฒน์ DIREK PATMASIRIWAT Ph.D., (Economics), University of Georgia, USA. Research Interests : Public Economics, Local Public Finance, Environmental Economics, Applied Econometrics

4 ศ. ดร. ธีระพงษ์ วิ กิตเศรษฐ THIRAPHONG VIKISET Ph.D. Economics, West Virginia University, USA. Research Interests : Electricity Economics, Microeconomics

5 ศ. ดร. เมธี ครองแก้ว MEDHI KRONGKAEW Ph.D. Economics, Michigan State University, USA. Research Interests : International Economic Relations, Poverty Income Distribution, Pubic Finance

6 ศ. ดร. พิริยะ ผล พิรุฬห์ PIRIYA POLPHIRUL Ph.D. Economics, Geogia State University, USA. Research Interests : International Economics, Human Development Economics, Economics of Service Sector.

7 ผศ. ดร. ณดา จันทร์สม NADA CHUNSOM D.B.A., Finance, United States International University, USA. Research Interests : Capital Market Development, Corporate Finance, Financial Investment, International Finance, Project Evaluation and Management คณบ ดี

8 รองคณบดีฝ่าย บริหาร Ph.D. Georgian State University, USA. Research Interests : International Economics, Public Economics, Applied Economics

9 รศ. ดร. สรศาสตร์ สุข เจริญสิน SORASART SUKCHAROENSIN รองคณบดีฝ่าย วิชาการ D.B.A., Finance, Thammasat University,Thailand. Research Interests : Capital Markets, Corporate Governance, Market Microstructure

10 Ph.D. Economics, Florida State University, USA. Research Interests : Econometrics, Financial Economics, International Economics, Macroeconomics รองคณบดี ฝ่าย วางแผนและ พัฒนา

11 ผศ. ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ PRASOPCHOKE MONGSAWAD ผู้อำนวยการ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์ ) หลักสูตรนานาชาติ Ph.D., Economics, University of Missouri-Columbia, USA. Research Interests : Development Economics, Macroeconomics, Public Economics

12 อ. ดร. นิรมล อริย อาภากมล NIRAMOL ARIYAARPAKAMOL Ph.D. Economics, University of Bristol, UK. Research Interests: Development Economics, Poverty and Income Inequality ผู้อำนวยการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

13 ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ YUTHANA SETHAPRAMOTE ผู้อำนวยการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเงิน Ph.D. Economics, University of Warwick, UK. Research Interests: Applied Econometrics, Financial Modeling, Time-series Analysis, International Economics

14 รศ. ดร. อุดมศักดิ์ ศีล ประชาวงศ์ UDOMSAK SEENPRACHAWONG Ph.D.Business Administration (Economics), University of Memphis, USA. Research Interests : Econometrics, Environmental Economics, Health Economics ผู้อำนวยการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์เพื่อ การบริหาร

15 ผศ. ดร. อนันต์ วัฒ นกุลจรัส ANAN WATTANAKULJARUS Ph.D. Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin - Madison, USA. Research Interests : Computable General Equilibrium (CGE) model, Tourism Economics, Development Economics,

16 Ph.D. Economics, University of Ottawa, Canada. Research Interests : Public Economics, Non-profit Organizations, Social Capital, Social Network, Labour Economics, Industrial Organization

17 รศ. ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ADIS ISRANGKURA Ph.D. Economics, North Carolina State University, USA. Research Interests : Economic Cost Benefit Analysis, Environmental Economics, Environmental Valuation, Public Policy and Education Financing

18 Ph.D. Economics, Southern Illinois University, USA. Research Interests : Econometrics, Economic Development, Financial Economics, International Economics, International Trade, Time-series Analysis

19 รศ. ดร. โกเมน จิรัญกุล KOMAIN JIRANYAKUL Ph.D., Economics, Texas A&M University, USA. Research Interests : Financial Economics, Investment Analysis, Macroeconomics

20 ผศ. ดร. สุจิตรา ชำนิ วิกย์กรณ์ SUCHITTRA CHAMNIVICKORN Ph.D. Economics, University of Illinois at Chicago, USA. Research Interests : Airlines Economics, Economics of Education, Human Capital, Microeconomic

21 ผศ. ดร. อภิรดา ชิณ ประทีป APIRADA CHINPRATEEP Ph.D. Economics, University of Minnesota Research Interests : Macroeconomics, International Trade, Growth and Development, Environment and Natural Resource

22 ผศ. ดร. ปริยดา สุข เจริญสิน PARIYADA CHUKCHAREONSIN D.B.A., Finance, Thammasat University,Thailand. Research Interests : Risk Management, Derivatives, Financial Econometrics, Portfolio Management, Corporate Finance

23 อ. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวรากูล Tongyai Iyavarakul Ph.D. Economics Duke University, USA. Research Interests : Research interests: Applied microeconomics, applied econometrics.

24 อ. ดร. อัธกฤตย์ เทพ มงคล Athakrit Thepmongkol Ph.D. Economics Singapore University Research Interests : Research interests: Macroeconomics, Asset price bubble, Crises, Dynamic economy

25 อ. ดร. ทัศนีย์ สติมา นนท์ Tassanee Steman Ph.D. Economics Michigan State University, USA. Research Interests : Research interests: Agribusiness, Agricultural Economics, Game Theory, Labor Economics.

26 อ. ดร. ศรัณย์ ศานติศาสตร์ อ. ดร. ศรัณย์ ศานติศาสตร์ Saran Sarntisart Ph.D. Economics Australian National University Research Interests : Research interests: Macroeconomics, Public Economics, Islamic Banking & Finance, Development Issues


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google