งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2554, วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 7. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2554, วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 7. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2554, วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 7. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2  หัวข้อที่อยู่ในข้อเสนอ โครงการวิจัย  หัวข้อโครงการวิจัย  ผู้รับผิดชอบโครงการ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  นิยามศัพท์  การทบทวนวรรณกรรม  แนวคิดและทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กรอบแนวคิดที่ใช้ใน การศึกษา  ขอบเขตการศึกษา  แผนการดำเนินโครงการ ( วิธีการศึกษา )  ประชากรและขนาด ตัวอย่าง  วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย  เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา  การวิเคราะห์และสรุปผล  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ระยะเวลาการศึกษา  งบประมาณ

3  ส่วนประกอบของเล่ม งานวิจัย  ส่วนนำ  ปก  ใบรองปก  กิตติกรรมประกาศ  บทคัดย่อ  สารบาญ  สารบาญตาราง  สารบาญภาพ  ส่วนเนื้อความ  บทที่ 1: บทนำ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  ประโยชน์ที่ได้รับ  ขอบเขตการศึกษา  นิยามศัพท์  บทที่ 2: การทบทวน วรรณกรรม  แนวคิดและทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กรอบแนวคิดที่ใช้ใน การศึกษา

4  ส่วนประกอบของเล่ม งานวิจัย  บทที่ 3: วิธีวิจัย  ขอบเขตประชากร  ขนาดตัวอย่าง  วิธีการเข้าถึงกลุ่ม ตัวอย่างเป้าหมาย  ขั้นตอนการรวบรวม ข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ขั้นตอนการ วิเคราะห์ข้อมูล การ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ  บทที่ 4: ผลการวิจัย  ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2: ผลการศึกษาใน เรื่องที่ทำวิจัยมา ซึ่งแยก เป็นหลายส่วนก็ได้  บทที่ 5: การสรุปผล การ อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ  บรรณานุกรม  ภาคผนวก  เช่น แบบสอบถาม สำเนา เอกสารประกอบต่างๆ  ประวัติผู้วิจัย ( ทีมวิจัย )


ดาวน์โหลด ppt วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2554, วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 7. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google