งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)
วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2554, วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 7. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หัวข้อที่อยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัย
หัวข้อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ขอบเขตการศึกษา แผนการดำเนินโครงการ(วิธีการศึกษา) ประชากรและขนาดตัวอย่าง วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์และสรุปผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาการศึกษา งบประมาณ

3 ส่วนประกอบของเล่มงานวิจัย
ส่วนนำ ปก ใบรองปก กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบาญ สารบาญตาราง สารบาญภาพ ส่วนเนื้อความ บทที่ 1: บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขตการศึกษา นิยามศัพท์ บทที่ 2: การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

4 ส่วนประกอบของเล่มงานวิจัย
บทที่ 3: วิธีวิจัย ขอบเขตประชากร ขนาดตัวอย่าง วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ บทที่ 4: ผลการวิจัย ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2: ผลการศึกษาในเรื่องที่ทำวิจัยมา ซึ่งแยกเป็นหลายส่วนก็ได้ บทที่ 5: การสรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม สำเนาเอกสารประกอบต่างๆ ประวัติผู้วิจัย (ทีมวิจัย)


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google