งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของ วรรณคดี. สมาชิกในกลุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๔ 1. นางสาว ตรัยรัตน์ อั้นเต้ง เลขที่ 1 2. นางสาว ณัฏฐ์วรินท์ วณิชชานนท์ เลขที่ 19 3. นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของ วรรณคดี. สมาชิกในกลุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๔ 1. นางสาว ตรัยรัตน์ อั้นเต้ง เลขที่ 1 2. นางสาว ณัฏฐ์วรินท์ วณิชชานนท์ เลขที่ 19 3. นางสาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของ วรรณคดี

2 สมาชิกในกลุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๔ 1. นางสาว ตรัยรัตน์ อั้นเต้ง เลขที่ 1 2. นางสาว ณัฏฐ์วรินท์ วณิชชานนท์ เลขที่ 19 3. นางสาว ธมนวรรณ ขวัญนุ้ย เลขที่ 14 4. นางสาว กชกร จีนหมิก เลขที่ 18 5. นาย ฐิติวัฒน์ ติ๊บจันทร์ เลขที่ 16 6. นางสาว ภรณ์วลักษณ์ สินชัย เลขที่ 6 7. นางสาว นัชชา จิตชาญวิชัยเลขที่ 8 8. นางสาว กานต์สินี ล่องแก้ว เลขที่ 33 9. นางสาว กานต์กนก ล่องแก้ว เลขที่ 34

3 บท สนทนา (Dialogue)

4 อาจสรุปวัตถุประสงค์ของการเขียน บทสนทนาได้ดังนี้

5 ลักษณะของบทสนทนาที่ดี

6 ลักษณะของบทสนทนาที่ดี ( ต่อ )

7 กลวิธีเกี่ยวกับการดำเนินเรื่อง และมุมมอง 1. กลวิธีที่เกี่ยวกับการดำเนินเรื่อง การดำเนินเรื่องนั้น ผู้แต่งอาจมีวิธีนำเสนอ หรือวิธีเขียนโดยผู้แต่ง ( กวี ) แต่ละคนจะใช้ วิธีการดำเนินเรื่องไม่เหมือนกัน ผู้แต่งอาจจะมี วิธีการในการดำเนินเรื่องได้หลายวิธี เช่น - วิธีที่หนึ่ง : เล่าเรื่องตามลำดับปฏิทิน กล่าวคือ เรื่องที่เกิดขึ้นก่อน เล่าก่อน เรื่องที่เกิดขึ้นทีหลัง ก็เล่าทีหลัง เรียงลำดับก่อนหลัง - วิธีที่สอง : การเล่าเรื่องย้อนต้น กล่าวคือ การ เปิดเรื่องอาจจะนำเอาตอนใดตอนหนึ่งที่มีอยู่ใน เรื่องเป็นส่วนเปิดเรื่องก็ได้ แล้วเล่าย้อนไปถึงต้น เรื่อง สลับไปสลับมากับเรื่องปัจจุบัน

8 วิธีที่สาม การสื่อความคิด กล่าวคือ เป็นการสื่อ ความคิดตามโลกทัศนะของผู้แต่งอย่างแจ่ม แจ้ง เป็นที่เข้าใจของผู้อ่าน หรือการมีสารัตถะของ เรื่องที่ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านสามารถรับทราบและ เข้าใจข้อคิดตามที่ผู้แต่งมีเจตนารมณ์จะสื่อ วิธีที่สี่ การคลี่คลายสารัตถะของเรื่องไปตาม ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มแรก จนจบเรื่อง โดยให้สอดคล้องกับสารัตถะของเรื่อง และเจตนารมณ์ของผู้แต่งเรื่อง วิธีที่ห้า การใช้สัญลักษณ์และบุคลาธิษฐาน กล่าวคือ อาจจะใช้บุคลาธิษฐาน ทั้งเนื้อเรื่อง หรือ ใช้เฉพาะตอนบางตอน อีกทั้งยังช่วยให้เห็น ความสามารถพิเศษของผู้แต่งว่า มีวิธีเล่าเรื่องและ แสดงความคิดเห็น แบบกล่าวตรงไปตรงมา

9

10 2. มุมมอง มุมมอง หรือ Point of view เป็นกลวิธีเล่า เรื่องโดยผ่านทัศนะของผู้เล่าเรื่องหรือผ่าน ทัศนะของตัวละครภายในเรื่องก็ได้ หากใช้ กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านสายตาของผู้เล่า ผู้เล่า เรื่องต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่างผู้อ่าน กับเรื่องที่เล่า ดังนั้นผู้เล่าเรื่องเห็นเหตุการณ์ อย่างไร มีทัศนคติกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร ย่อม ต้องเล่าเรื่องไปตามมุมมองของเขาเช่นนั้น

11 อนึ่งผู้เล่าเรื่องในที่นี้ไม่ใช่ผู้แต่ง ผู้อ่านต้อง แยกผู้แต่งกับผู้เล่าเรื่องออกจากกัน เพราะผู้ แต่งเป็นบุคคลจริง ๆ ในขณะที่ผู้เล่าเรื่องเป็น เพียงบุคคลที่ผู้แต่งสมมติขึ้น ไม่มีตัวตนในเรื่อง เพื่อให้ทำหน้าที่แทนผู้แต่ง กลวิธีการเล่าเรื่อง แบบนี้ ผู้เล่าเรื่องจะกล่าวถึงตัวละครต่าง ๆ ใน เรื่องโดยการเรียกชื่อเฉพาะของตัวละคร หรือ ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓ เมื่อพูดถึงตัวละครนั้น

12 หากผู้แต่งใช้กลวิธีเล่าเรื่องผ่านตัวละครใดตัว ละครหนึ่ง อาจจะเป็นตัวละครสำคัญ หรือเป็นตัว ละครที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น ตัวละครรองก็ได้ ผู้เล่าเรื่องในลักษณะนี้ย่อม ต้องรู้เรื่องดีกว่า เพราะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ ผู้เล่า เรื่องใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ เช่น ฉัน, เรา เมื่อ กล่าวถึงตนเอง

13 นอกจากกลวิธีเล่าเรื่องโดยผ่านสายตาของผู้ เล่าเรื่องและตัวละครแล้ว ยังมีวิธีเล่าเรื่องอีก ลักษณะหนึ่ง ที่เรียกว่า กระแสสำนึก ( Stream of consciousness) เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่ผู้ แต่งปล่อยให้ความคิด, ความรู้สึก, อารมณ์, ความทรงจำ ตลอดจนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ของตัวละครไหลพรั่งพรูออกมา เรื่องที่เล่าจึงไม่มี ความต่อเนื่องและไม่มีการเรียบเรียงจัดลำดับเป็น การถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดในจิตใจของตัว ละครออกมาให้ผู้อ่านได้สัมผัสโดยตรง ผู้แต่ง อาจจะใช้วิธีในการเล่าเรื่องแบบนี้ไปตลอดทั้งเรื่อง หรือใช้เพียงบางตอนของเรื่องก็ได้

14 แหล่งอ้างอิง

15


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของ วรรณคดี. สมาชิกในกลุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๔ 1. นางสาว ตรัยรัตน์ อั้นเต้ง เลขที่ 1 2. นางสาว ณัฏฐ์วรินท์ วณิชชานนท์ เลขที่ 19 3. นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google