งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการด้านสุขภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองไทยแข็งแรง รัฐบาลได้ประกาศให้ “ เมืองไทยแข็งแรง ” โดยกำหนด เป้าหมายให้คนไทยแข็งแรงถ้วน หน้า ในปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการด้านสุขภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองไทยแข็งแรง รัฐบาลได้ประกาศให้ “ เมืองไทยแข็งแรง ” โดยกำหนด เป้าหมายให้คนไทยแข็งแรงถ้วน หน้า ในปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการด้านสุขภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองไทยแข็งแรง รัฐบาลได้ประกาศให้ “ เมืองไทยแข็งแรง ” โดยกำหนด เป้าหมายให้คนไทยแข็งแรงถ้วน หน้า ในปี พ. ศ. 2560 * ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (25/4/48)

2 เป้าหมายคนไทยแข็งแรง มี 17 เป้าหมาย เช่น สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ระดับอารมณ์ อายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ มีการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ครอบครัวอบอุ่น อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ฯลฯ

3 คนไทยแข็งแรง ดู จากหลายมิติ แข็งแรงด้านการเมือง แข็งแรงด้านเศรษฐกิจ แข็งแรงด้านศาสนา แข็งแรงด้านการศึกษา แข็งแรงด้านวัฒนธรรม แข็งแรงด้านความมั่นคง แข็งแรงด้านสุขภาพ

4 เฉพาะมิติ แข็งแรงด้านสุขภาพ ดูจากหลายมิติ มิติที่ 1 ดูจาก 1.1 สุขภาพกาย 1.2 สุขภาพจิต 1.3 สุขภาพสังคม 1.4 สุขภาพปัญญา

5 มิติที่ 2 ดูจาก 2.1 ความรู้ด้านสุขภาพ 2.2 ทัศนคติ, ค่านิยม 2.3 การปฏิบัติ

6 มิติที่ 3 ดูจาก 3.1 สุขภาพของบุคคล 3.2 สุขภาพของครอบครัว 3.3 สุขภาพของชุมชน

7 มิติที่ 4 ดูจาก 4.1 พฤติกรรมการป้องกันโรค 4.2 พฤติกรมการส่งเสริม สุขภาพ 4.3 พฤติกรรมการรักษาโรค 4.4 พฤติกรรมการฟื้นฟู บำบัด สุขภาพ

8 เมืองไทยแข็งแรง ดูจาก หลายมิติ มิติที่ 1 ดูจากองค์กรต่างๆ ที่รวมกัน เป็นส่วนของประเทศ 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบล 1.2 เทศบาล 1.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.4 กระทรวง ทบวง กรม

9 1.5 รัฐวิสาหกิจ 1.6 องค์กรเอกชน 1.7 พฤติกรรมการรักษาโรค 1.8 หน่วยงานในกำกับรัฐ ( มหาวิทยาลัยนอกระบบ ) ฯลฯ

10 มิติที่ 2 ดูจากระบบต่างๆ ของ ประเทศ 2.1 ระบบการเมือง 2.2 ระบบศาสนา 2.3 ระบบวัฒนธรรม 2.4 ระบบการศึกษา 2.5 ระบบเศรษฐกิจ 2.6 ระบบสาธารณสุข ฯลฯ

11 มิติที่ 3 ดูจากบุคคลที่รวมตัว เป็นประเทศ 3.1 บุคคลแต่ละคน 3.2 ครอบครัว 3.3 ชุมชน

12 มิติที่ 4 ดูจากอาณาเขตการ บริหาร 4.1 คุ้ม, หมู่ 4.2 บ้าน 4.3 ตำบล 4.4 อำเภอ 4.5 จังหวัด 4.6 ประเทศ

13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลด้านสุขภาพ 1. อบต. 2. เทศบาล 3. อบจ.

14 อบต. อบต. ชั้น 1 อบต. ชั้น 2 อบต. ชั้น 3 อบต. ชั้น 4 อบต. ชั้น 5

15 อบต. ชั้น 1 มีรายได้ 20 ล้าน มีอยู่ 74 แห่ง จาก 6,799 แห่ง ( พ. ศ. 2545)

16 อบต. ชั้น 1 พนักงาน 21 คน มีส่วนสาธารณสุข

17 อบต. ต้องทำงานด้านสุขภาพ ตามหน้าที่อำนาจที่กำหนดไว้ ตาม พรบ. กำหนดกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ ในหมวด 2 มาตรา 16 ซึ่งมีงานที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ มาตรา 16

18 (3) การจัดให้มีการควบคุมตลาด (10) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชน แออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่ อาศัย (13) การจัดให้มีการบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (17) การรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบของบ้านเมือง

19 (18) การเก็บขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การ อนามัยครอบครัว และการ รักษาพยาบาล (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การอนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณบันเทิงอื่นๆ (28) การควบคุมอาหาร

20 ผู้เขียนใคร่ขอขยายความหมาย ของการสาธารณสุข ในเชิงวิชาชีพ แล้วการสาธารณสุขจะครอบคลุม งานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูบำบัด

21 ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วใน ตอนต้นว่า การดูสังคมต้องดูใน ภาพรวม ดูความสัมพันธ์ของระบบ ของปัจจัยขององค์ประกอบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง สอดคล้องกัน อำนาจและ หน้าที่ในการดำเนินงาน (3), (10), (12), (13), (17), (18), 19), (21), (23), และ (28) ล้วนแต่มี ความสัมพันธ์กับสุขภาพของบุคคล ทั้งสิ้น

22 อบต. มีภาระหน้าที่ ต้อง กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ กำหนดแผนปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล

23 อบต. ต้องดู คนในหน่วยงาน * จัดหาทั่วไป * จัดหาจากพื้นที่ ให้ทุน * พัฒนาศักยภาพคนที่มีอยู่ * ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการ ใช้คน งบประมาณ การดำเนินการ * ชมรมสุขภาพ ในชุมชน

24 การดูคน งาน ระบบ พื้นที่ทุกอย่าง ต้องมองใน ภาพรวม ทุกอย่างมีความ เชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล มีผลกระทบซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการด้านสุขภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองไทยแข็งแรง รัฐบาลได้ประกาศให้ “ เมืองไทยแข็งแรง ” โดยกำหนด เป้าหมายให้คนไทยแข็งแรงถ้วน หน้า ในปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google