งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการ อภิปราย งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน 8 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการ อภิปราย งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน 8 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการ อภิปราย งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน 8 สิงหาคม 2555

2 1. เป็นการอภิปรายเชิง ประสบการณ์ตรง 2. เป็นการถอดบทเรียน ด้านเกษตรอินทรีย์จากการ วิจัยเชิงทดลอง 3. ผลการอภิปราย เป็นองค์ ความรู้เฉพาะของวิทยากร ข้อตกลงเบื้องต้น

3 ผู้ร่วมอภิปราย 1. อำนาจ หมายยอดกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอัน เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จ. นครราชสีมา 2. คำเดื่อง ภาษี สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย จ. บุรีรัมย์ 3. นิคม เพชรผา ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติ จ. ยโสธร 1. อำนาจ หมายยอดกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอัน เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จ. นครราชสีมา 2. คำเดื่อง ภาษี สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย จ. บุรีรัมย์ 3. นิคม เพชรผา ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติ จ. ยโสธร ดำเนินการอภิปราย อาจารย์สมพงษ์ เอี่ยมวิริ ยาวัฒน์

4 พัฒนาการเกษตร อินทรีย์ กลุ่มที่ 1 องค์กรพัฒนาการเกษตร (NGO) มูลนิธิเกษตรยั่งยืน เน้น กรณีศึกษาเฉพาะราย กลุ่มที่ 2 นักวิจัยจากภาครัฐ เป็นการวิจัย เชิงเปรียบเทียบ กลุ่มที่ 3 สถาบันการศึกษา เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ

5 แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ. ศ. 2551- 2554 พบว่า 1. มีการอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ ไป 1,750,000 คน หรือประมาณ ร้อยละ 34 ของ ครัวเรือนเกษตรกร 2. พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป ทำเกษตร อินทรีย์ในระดับน้อย 3. การนำเข้า และใช้สารเคมี ไม่ได้ ลดลง

6 ผลการศึกษาวิจัยของ รศ. ดร. ธยาพร วัฒนศิริ มสธ. 2554 มีข้อเสนอแนะ 1. ควรปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายที่ เป็นอุปสรรค ต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ สารชีวภาพ 2. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร โดยยึดเกษตกรเป็นศูนย์กลาง และอณุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. จัดให้มีระบบที่สร้างหลักประกันแก่ผู้ผลิต ผักเกษตรอินทรีย์

7 แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2555- 2559 ฉบับร่าง ประเด็นที่ หน้าสนใจ 1. การบริหารจัดการด้านองค์ความรู้และ นวัตกรรม 2. พัฒนาด้านองค์ความรู้ 3. สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 4. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตร อินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

8 หัวข้อการอภิปราย กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ชุมชน

9 ข้อตกลง เบื้องต้นของ การอภิปราย 1. เป็นการอภิปรายเชิง ประสบการณ์ตรง 2. เป็นการถอดบทเรียนด้านการ ทำแผน ชุมชน 3. ผลการอภิปราย เป็นองค์ ความรู้เฉพาะของวิทยากร 1. เป็นการอภิปรายเชิง ประสบการณ์ตรง 2. เป็นการถอดบทเรียนด้านการ ทำแผน ชุมชน 3. ผลการอภิปราย เป็นองค์ ความรู้เฉพาะของวิทยากร

10 ผู้ร่วมอภิปราย 1. พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ. กาฬสินธุ์ 2. ไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ จ. บุรีรัมย์ 3. อดิศร เหล่าสะพาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ. มหาสารคาม 4. สุภัทรชัย หันจรัส ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูภูมิไท กาฬสินธุ์ 1. พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ. กาฬสินธุ์ 2. ไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ จ. บุรีรัมย์ 3. อดิศร เหล่าสะพาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ. มหาสารคาม 4. สุภัทรชัย หันจรัส ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูภูมิไท กาฬสินธุ์ ดำเนินการอภิปราย อาจารย์สมพงษ์ เอี่ยมวิริ ยาวัฒน์

11


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการ อภิปราย งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน งานวิจัยด้านการเกษตร อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน 8 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google