งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์
หัวข้อการอภิปราย งานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน 8 สิงหาคม 2555

2 ข้อตกลงเบื้องต้น 1. เป็นการอภิปรายเชิงประสบการณ์ตรง
2. เป็นการถอดบทเรียนด้านเกษตรอินทรีย์จากการวิจัยเชิงทดลอง 3. ผลการอภิปราย เป็นองค์ความรู้เฉพาะของวิทยากร

3 อาจารย์สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
ผู้ร่วมอภิปราย 1. อำนาจ หมายยอดกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จ.นครราชสีมา 2. คำเดื่อง ภาษี สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย จ.บุรีรัมย์ 3. นิคม เพชรผา ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติ จ.ยโสธร ดำเนินการอภิปราย อาจารย์สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

4 พัฒนาการเกษตรอินทรีย์
กลุ่มที่ 1 องค์กรพัฒนาการเกษตร (NGO) มูลนิธิเกษตรยั่งยืน เน้นกรณีศึกษาเฉพาะราย กลุ่มที่ 2 นักวิจัยจากภาครัฐ เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ กลุ่มที่ 3 สถาบันการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ

5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
ฉบับที่ 1 พ.ศ พบว่า 1. มีการอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ ไป 1,750,000 คน หรือประมาณ ร้อยละ 34 ของครัวเรือนเกษตรกร 2. พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทำเกษตร อินทรีย์ในระดับน้อย 3. การนำเข้า และใช้สารเคมี ไม่ได้ลดลง

6 รศ.ดร.ธยาพร วัฒนศิริ มสธ. 2554
ผลการศึกษาวิจัยของ รศ.ดร.ธยาพร วัฒนศิริ มสธ. 2554 มีข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภาพ พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร โดยยึดเกษตกรเป็นศูนย์กลาง และอณุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดให้มีระบบที่สร้างหลักประกันแก่ผู้ผลิตผักเกษตรอินทรีย์

7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ ฉบับร่าง ประเด็นที่หน้าสนใจ 1. การบริหารจัดการด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม 2. พัฒนาด้านองค์ความรู้ 3. สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 4. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

8 กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ชุมชน
หัวข้อการอภิปราย กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ชุมชน

9 ข้อตกลงเบื้องต้นของการอภิปราย
1. เป็นการอภิปรายเชิงประสบการณ์ตรง 2. เป็นการถอดบทเรียนด้านการทำแผน ชุมชน 3. ผลการอภิปราย เป็นองค์ความรู้เฉพาะของวิทยากร

10 อาจารย์สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
ผู้ร่วมอภิปราย 1. พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์ 2. ไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ จ.บุรีรัมย์ 3. อดิศร เหล่าสะพาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ.มหาสารคาม 4. สุภัทรชัย หันจรัส ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูภูมิไท กาฬสินธุ์ ดำเนินการอภิปราย อาจารย์สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

11 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google