งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตคำบาลี และสันสกฤต ๑.ส่วนมากเป็นคำหลายพยางค์ เช่น บิดา อาคาร กุญชร สวรรค์ ฯลฯ ๒.มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น พยัคฆ์ รัชกาล สัญญา มัตสยา ฯลฯ ๓.มีตัวการันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตคำบาลี และสันสกฤต ๑.ส่วนมากเป็นคำหลายพยางค์ เช่น บิดา อาคาร กุญชร สวรรค์ ฯลฯ ๒.มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น พยัคฆ์ รัชกาล สัญญา มัตสยา ฯลฯ ๓.มีตัวการันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตคำบาลี และสันสกฤต ๑.ส่วนมากเป็นคำหลายพยางค์ เช่น บิดา อาคาร กุญชร สวรรค์ ฯลฯ ๒.มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น พยัคฆ์ รัชกาล สัญญา มัตสยา ฯลฯ ๓.มีตัวการันต์ เช่น สังข์ นิตย์ สัตว์ หลัก สังเกต ทั่วไป

2 หลักสังเกต เฉพาะคำบาลี ๑. มีตัวสะกดและตัวตาม ซึ่งเป็น พยัญชนะวรรคเดียวกัน ดังนี้ ตัวสะกดตัวตามตัวอย่าง พยัญชนะ แถวที่ ๑ พยัญชนะแถวที่ ๑, ๒ อุกกาบาต, สักกะ, ทุกข์, มัจฉา พยัญชนะ แถวที่ ๓ พยัญชนะแถวที่ ๓, ๔ อัคคี, พยัคฆ์, วัชชี, มัชฌิม พยัญชนะ แถวที่ ๕ พยัญชนะแถวที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ สัมปทาน, สัมผัส, พิมพ์, คัมภีร์, สัมมนา

3 ๒. พยัญชนะวรรค ฏะ นิยมตัดตัวสะกดเดิม แล้วใช้ตัวสะกดตามแทน รัฏฐ์เขียนเป็นรัฐ ทิฏฐิเขียนเป็นทิฐิ วัฑฒน์เขียนเป็นวัฒน์ วุฑฒิเขียนเป็นวุฒิ อัฏฐิเขียนเป็นอัฐิ อัฑฒ จันทร์ เขียนเป็นอัฒจันทร์ เช่น

4 ๓.ตัวสะกดและตัวตามที่เป็น พยัญชนะเดียวกัน บางทีก็ตัดเสียตัวหนึ่ง เช่น เขตต์เขียนเป็นเขต จิตต์เขียนเป็นจิต บุญญ์เขียนเป็นบุญ นิสสัยเขียนเป็นนิสัย ยุตติเขียนเป็นยุติ วิชชาเขียนเป็นวิชา

5 อัญญ ประกาศ เขียนเป็น อัญประกา ศ อิสสระเขียนเป็นอิสระ อนุสสรณ์เขียนเป็นอนุสรณ์ ๔. นิยมใช้ ฬ เช่น กีฬา, จุฬา, โอฬาร, อาสาฬหบูชา ๕. ไม่มี ศ, ษ ๖. ไม่มี ฤ, ฤา, ไอ, เอา ๗. ไม่มี รร ( หัน ) ๘. ไม่นิยมคำควบกล้ำ

6 ๙. มีสระ ๘ ตัว ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๑๐.สังเกตจากการใช้ “ ริ ” เช่น อริยะ, ภริยา, จริยา, อัจฉริยะ, อิสริยะ ๑๑. สังเกตจาก

7 หลักสังเกตเฉพาะคำ สันสกฤต ๑.มีสระ ๑๔ ตัว ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา ๒.ใช้ ร และ รร หัน เช่น อารยะ, กรรม, สวรรค์, ภรรยา, จรรยา, หรรษา, อัศจรรย์, ไอศวรรย์ ๓.สังเกตจากการใช้ ส, ศ, ษ “ ส ” ใช้นำหน้าพยัญชนะวรรค ตะ ( ต ถ ท ธ น ) เช่น พัสดุ สถาน อัสดง สถิต สถาปนา “ ศ, ษ ” มีใช้เฉพาะ ภาษาสันสฤตเท่านั้น เช่น ศีรษะ, อภิเษก ๔. สังเกตจากการใช้ ฑ เช่น กรีฑา, ครุฑ, จุฑา ๕. สังเกตจากการใช้ ณ ตามหลัง ร เช่น พราหมณ์, นารายณ์, อรัณย์, อรุณ, ปราณี

8 หลักสังเกตเฉพาะคำ สันสกฤต ( ต่อ ) ๖. สังเกตจากการใช้ “ เคราะห์ ” ( ครุห ) เช่น วิเคราะห์, สังเคราะห์, อนุเคราะห์ ๗. ไม่มีหลักการสะกดตัวแน่นอน พยัญชนะตัวหนึ่งสะกด พยัญชนะตัวใด ในวรรค จะ ตาม ก็ได้ หรือไม่มีตัวตามก็ได้ เช่น อัคนี, มัตสยา, อาชญา, สัปดาห์, พนัส ๘. ใช้ ฤา, ฤา, ไอ, เอา เช่น ฤทธิ์, ฤาษี, ไมตรี, เสาร์ ๙. นิยมใช้คำควบกล้ำ เช่น จักร, สมัคร, เพชร, มิตร, ยนตร์ สมุทร, อินทร์, ทรัพย์, สัตย์, อัศวะ, พิศวาส

9

10 แนวการเทียบคำบาลี สันสกฤต บาลี สันสกฤ ต กัญญากันยา กัป ( ป์ ) กัลป์ การุญ ( ญ์ ) การุณย์ กิตติกีรติ, เกียรติ กีฬากรีฑา ขณะกษณะ ขัตติยะกษัตริย์

11 บาลีสันสกฤต ขัยกษัย ขีระกษีระ, เกษียร ครุฬครุฑ จักขุจักษุ จุฬาจุฑา ฐานสถาน ติณตฤณ

12 บาลี สันสกฤ ต ถาวรสถาวร, สถาพร ธัม ( ม์ ) ธรรม นักขัต ( ต์ ) นักษัตร นิจ ( จ์ ) นิตย์ บุคคลบุทคล บุญ ( ญ์ ) บุณย์ บุปผาบุษบา

13 บาลีสันสกฤต ปฐมประถม ปัจจุบันปรัตยุบัน ปัจฉิมปัศจิม, ปรัศจิม ปัญญาปรัชญา

14 บาลีสันสกฤต อริยะอารยะ อัจฉริยะอัศจรรย์ อัจฉราอัปสร อัต ( ต์ ), อัตตา อาตมัน, อาตมา รัตติราตรี


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตคำบาลี และสันสกฤต ๑.ส่วนมากเป็นคำหลายพยางค์ เช่น บิดา อาคาร กุญชร สวรรค์ ฯลฯ ๒.มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น พยัคฆ์ รัชกาล สัญญา มัตสยา ฯลฯ ๓.มีตัวการันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google