งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

2 คุณูปการของระบบหลักประกันสุขภาพ

3 1. คนรวย คนจน มีโอกาสเข้าถึงบริการ สุขภาพได้ใกล้เคียงกัน ได้รับบริการที่มี คุณภาพใกล้เคียงกัน และมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเดิม

4 การดูแลและขยายความครอบคลุม สิทธิหลักประกันสุขภาพ จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สิทธิหลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุมถ้วนหน้า ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนสิทธิ

5 การดูแลและขยายความครอบคลุม สิทธิหลักประกันสุขภาพ ( ต่อ ) ดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้าน สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำนวน 457,409 คน และ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการให้สิทธิด้านสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ แก่บุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 ดำเนินงานดูแลและขยายความครอบคลุมสิทธิด้าน หลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ครอบคลุมการมี สิทธิหลักประกันสุขภาพ และได้รับความคุ้มครองด้าน สุขภาพอย่างเสมอภาค

6 2.คนไทยไม่ต้องล้มละลาย ขายที่ดิน ขายบ้าน ขายวัวควาย เพราะการเจ็บป่วย 2.คนไทยไม่ต้องล้มละลาย ขายที่ดิน ขายบ้าน ขายวัวควาย เพราะการเจ็บป่วย

7 การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งด้าน ‘ความกว้าง’ (จำนวนประชากรที่ได้รับหลักประกันให้เข้าถึงบริการสุขภาพ) และ ‘ความลึก’ (ได้รับบริการในสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) มีความสำคัญต่อการปกป้อง ครัวเรือนมิให้ยากจนลงเนื่องจากภาระรายจ่ายด้านสุขภาพ นับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการ ออกแบบระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

8 แผนภูมิ ร้อยละของรายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้ จำแนกตามกลุ่มเดไซล์ ของรายได้ครัวเรือน พ.ศ. 2535-2552 หมายเหตุ : 1) ข้อมูลการสำรวจปี 2535-2549, 2552 คำนวณจากอัตราส่วนระหว่าง รายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้ ของครัวเรือน 2) ข้อมูล ปี 2551 คำนวณจากอัตราส่วนระหว่าง รายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน ที่มา : สุพล ลิมวัฒนานนท์ วิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2535-2552

9 3. สามารถประหยัดงบประมาณในการ จัดซื้อยา วัสดุการแพทย์และค่าใช้จ่าย อื่นกว่า 4,000 ล้านบาท /ปี (ข้อมูลปี 2553)

10 ปีงบ ประมาณ จำนวน ผู้ป่วย ความต้องการ ใช้น้ำยา CAPD (ถุง) ราคาจำหน่ายราคาที่ซื้อได้ จำนวนเงินประหยัด ได้ ร้อยละ ประหยั ดได้ 25523,3692,393,875 478,775,000 251,356,875 227,418,12548% 25536,1366,735,4521,347,090,400707,222,460639,867,94048% 25548,7459,966,3301,993,266,0001,046,464,650946,801,35048% รวม19,095,6573,819,131,4002,005,043,9851,814,087,41548% ราคาจำหน่ายประมาณ 200 บาทต่อถุง ราคาที่ สปสช.ซื้อ 105 บาทต่อถุง การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อย่างมี ประสิทธิภาพ : การประหยัดงบประมาณ การประหยัดค่าน้ำยาล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

11 ข้อมูลตั้งแต่ ธ.ค.52-ต.ค.53 การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อย่างมีประสิทธิภาพ : การประหยัดงบประมาณ การบริหารสายสวนหัวใจในระบบ Vendor managed inventory (VMI)

12 การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ): การประหยัดงบประมาณ การประหยัดค่าเลนส์แก้วตาเทียม (1 ธ.ค.53 – เม.ย.54) รายการราคาค่าเลนส์ที่เบิกจ่าย (บาท/ชิ้น) ประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการสปสช. เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ 4,0006,000700 เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดแข็งพับไม่ได้ 4,000 2,800 การบริหารจัดการ รพ.จัดหาเองและ นำใบเสร็จมาเบิก 1) ให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อ รวมและส่งให้ รพ. 2) ให้ รพ.จัดซื้อเองและเบิกได้ ตามราคาที่กำหนด สปสช.สามารถประหยัดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 126.8 ล้านบาท

13 4. คิวรอผ่าตัดโรคหัวใจ สลายนิ่ว และ ผ่าตัดต้อกระจกระยะเวลา สั้นลงไป กว่าเดิมมาก และค่าใช้จ่ายก็ถูกลง

14 แสดงระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดหัวใจ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ใน 3 ภูมิภาค โรงพยาบาล ระยะเวลา การรอคอย (วัน) จำนวน ผู้ป่วย/ เดือน ระยะเวลา การรอคอย (วัน) จำนวน ผู้ป่วย/ เดือน ก.ค.-ส.ค 49 ก.ค.- ส.ค. 49 ก.ค.–ส.ค. 50 ก.ค.-ส.ค. 50 เชียงใหม่1668219990 ศรีนครินทร์663711935 สงขลา นครินทร์1603014730

15 ข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน UC ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

16 ผลงานบริการนิ่ว ปี 2554 (8 เดือน) ข้อมูลทั้งหมด การผ่าตัด (class1) การส่อง กล้อง (class2) การสลายนิ่ว (class3) จำนวนครั้ง ที่ให้บริการ 31,447 (18%) 5,773 (11%) 3,334 (71%) 22,340 จำนวนผู้ป่วย30,3955,7573,32921,426 ยอดเบิก580,278,290179,056,80958,908,029342,313,451 ยอดจ่ายชดเชย311,720,418 (46%) 142,801,349 (17%) 52,946,069 (37%) 115,973,000 16 ร้อยละการจ่ายเทียบเรียกเก็บ ปี 2554 (8เดือน) =64% ***ไม่รวมยอดเบิกของรพ.นายแพทย์หาญ และรพ.ธีรวัฒน์***

17 จำนวนผ่าตัดCataract ปี 2550-2554 ยอดรวม 2 ระบบ117,926118,066111,701123,63662,559 หมายเหตุ; ปี54รวมบริการเชิงรุก เข้าในบริการปกติ ข้อมูลบริการ 9 เดือน (ตค.53- มิ.ย.54) (ราย)

18 Summary ก่อนปี 2550 การผ่าตัด Cataract < 50,000 ราย/ปี สัดส่วนการใช้เลนส์นิ่มในผู้ป่วย UC< 20% ปี 2550-54 (สปสช. สนับสนุนบริการเชิงรุก/ปรับPayment) จำนวนผ่าตัดในระบบปกติเพิ่มขึ้น>100% สัดส่วนการใช้เลนส์นิ่มในผู้ป่วย UC>50% Save งบค่าเลนส์จากปี 51/54 ลดลง 2,014 บาท/ ชิ้น หรือ>100 ลบ./ปี

19 5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ การให้บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ และสามารถลดความแออัดของ โรงพยาบาลลงได้ (ในบางพื้นที่) 5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ การให้บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ และสามารถลดความแออัดของ โรงพยาบาลลงได้ (ในบางพื้นที่)

20 ด้านโครงสร้างและศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์ทะเบียน สปสช. 1) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน สปสช.

21 2) หน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับงบ Ontop ปี 2553-2554 4,464แห่ง (39.59%) 80แห่ง(0.70%) 6,284แห่ง (55.61%) 84แห่ง(0.74%) ด้านโครงสร้างและศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ(ต่อ)

22 6. ให้ความสำคัญกับงานสร้างเสริมสุขภาพ ในทุกระดับ มีการแยกงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมด้านนี้แยกเฉพาะ มีกิจกรรม ตรวจคัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ใน แทบทุกตำบล 6. ให้ความสำคัญกับงานสร้างเสริมสุขภาพ ในทุกระดับ มีการแยกงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมด้านนี้แยกเฉพาะ มีกิจกรรม ตรวจคัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ใน แทบทุกตำบล

23 การขยายกองทุนฯ ปี 49-50 อบต.หรือเทศบาลนำร่องอำเภอละแห่งรวม 888 แห่ง ปี 2551 อบต.หรือเทศบาลเข้าร่วม 2,689 แห่งหรือ 34.6% ดูแล ปชก. 20 ล้านคน เงินสมทบ 174 ลบ.หรือ 23.2% ของงบที่ สปสช.โอนให้ จน. 752.6 ลบ. ปี 2552 อบต.หรือเทศบาลเข้าร่วม 3,935 แห่งหรือ 51% ดูแล ปชก. 28.6 ล้านคน เงินสมทบ 341 ลบ. หรือ 32% ของงบที่ สปสช.โอนเงินให้ จน.1,072.3 ลบ. ปี 2553 อบต.หรือเทศบาลเข้าร่วม 5,508 แห่ง หรือ 71% ดูแล ปชก. 39.6 ล้านคน เงินสมทบ 566 ลบ.หรือ 36% ของงบที่ สปสช. โอนให้จน.1,582.9 ลบ. ปี 2554 อบต.หรือเทศบาลเข้าร่วม 7,425 แห่ง หรือ 96% ดูแล ปชก. 52 ล้านคน สปสช. โอนงบให้ 2,076 ลบ. เพื่อ อบต. เทศบาล สมทบงบตามเกณฑ์ต่อไป

24 ค่าบริการจาก สปสช. 4,798 ล้านบาท อุดหนุนจาก อบต./เทศบาล 1,627 ล้านบาท สมทบจากชุมชน 23 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 17 ล้านบาท อื่น ๆ 95 ล้านบาท รวม 6,561 ล้านบาท ค่าบริการจาก สปสช. 4,798 ล้านบาท อุดหนุนจาก อบต./เทศบาล 1,627 ล้านบาท สมทบจากชุมชน 23 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 17 ล้านบาท อื่น ๆ 95 ล้านบาท รวม 6,561 ล้านบาท

25 ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2553-2554 (2 ไตรมาส) 25 แหล่งข้อมูล : โปรแกรม Pap Registry สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หมายเหตุ : ปี 2549-2552 กำหนดกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 35,40,45,50,55และ 60 ปี ปี 2553-2554 กำหนดสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี 25532554 (2ไตรมาส) ปชก.หญิง อายุ 30-60 ปี (ณ กค.) 16,070,41015,197,565 ผลการดำเนินงาน2,195,889536,736 % เทียบPOP13.66%3.53% ผลงานสะสมเทียบ POP13.66%17.98%

26 7. สนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทย ในเรื่อง การนวดไทย การอบ ประคบ การทับหม้อเกลือ ในหญิงหลังคลอด การใช้ยาสมุนไพรในเวช ปฏิบัติ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาด้านนี้

27 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามปีงบประมาณ 0.5บาท/ปชก.1บาท/ปชก. 2บาท/ปชก.6บาท/ปชก. 7.57บาท/ปชก. จำนวนเงิน(ล้านบาท)

28 หน่วยบริการประจำที่ให้บริการนวดไทย ภาพรวมทั้งประเทศ

29 จำนวนผู้รับบริการและจำนวนครั้งที่รับบริการนวดไทย

30 30 สนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (71 รายการ)

31 8. สนับสนุนการดูแลผู้พิการ ทั้งในระบบ บริการด้านการแพทย์ ในชุมชน และการฟื้นฟู คุณภาพชีวิตประจำวัน รวมทั้งการจัดตั้ง กองทุนผู้พิการในระดับจังหวัด 8. สนับสนุนการดูแลผู้พิการ ทั้งในระบบ บริการด้านการแพทย์ ในชุมชน และการฟื้นฟู คุณภาพชีวิตประจำวัน รวมทั้งการจัดตั้ง กองทุนผู้พิการในระดับจังหวัด

32 ที่มา : ศูนย์บริการสารสนเทศการประกันสุขภาพ ประเภทความพิการร้อยละ การเคลื่อนไหว 45.81 การได้ยิน 17.93 จิตใจและพฤติกรรม 13.11 สติปัญญา 11.72 การมองเห็น 11.06 การเรียนรู้ 0.38 รวม100 สถานการณ์คนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพ จำแนกรายเขต ณ 1 ก.ค.2554 (ยอดรวมสะสม 803,157 คน)

33 จำนวนคนพิการแยกตามประเภทความพิการ จำแนกรายเขต ที่มา : ศูนย์บริการสารสนเทศการประกันสุขภาพ ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2554

34 การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ปี 2554 (ต.ค.53–มิ.ย.54) ที่มา : โปรแกรมรายงานอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

35 9. มีระบบพัฒนางานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และจิตอาสาทั้งในและนอก สถานบริการ ซึ่งนำไปสู่การให้บริการที่เน้น หัวใจ ของความเป็นมนุษย์ และสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 9. มีระบบพัฒนางานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และจิตอาสาทั้งในและนอก สถานบริการ ซึ่งนำไปสู่การให้บริการที่เน้น หัวใจ ของความเป็นมนุษย์ และสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

36 ความเป็นมา “มิตรภาพบำบัด” ” 2549-50 : เริ่ม Pilot project ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ในหน่วยบริการทั้งหมด 35 แห่ง/โครงการ (ส่วนใหญ่เริ่มจาก ศูนย์มะเร็ง / รพศ. / รพม.) 2551 : มีการประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ “ผลลัพธ์ดี” 2552 : ขยายผลการดำเนินงานไปยัง รพ.ทุกระดับอีก 139 แห่ง 2553 : มีหน่วยบริการร่วมดำเนินงาน 165 แห่ง และมี รพ. ร่วมพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจ 33 แห่ง 2554 : กำหนดเป้าหมายเพิ่มศูนย์มิตรภาพบำบัด เพิ่มเป็น 245 แห่ง และพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจเพิ่มอีก 10 แห่ง รวม 43 แห่ง

37 37 รพ. ภูมิพลอดุลยเดช รพ สกลนคร การมีส่วนร่วมภาคประชาชน :เพื่อนช่วยเพื่อน-อาสาสมัคร-ดูแลกันเอง รพ. มหาราช นครราชสีมา

38 10. มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับ ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ สาธารณสุข (มาตรา 41 พรบ.หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ) และช่วยเหลือให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้รับ ความเสียหายจากการให้บริการ

39 การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

40 ผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการ ราย

41 ผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ ม.41 กรณีผู้รับบริการ ราย

42 ลดความแออัดในโรงพยาบาล

43


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google