งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจค้าปลีกและค้า ส่ง โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหาร หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจค้าปลีกและค้า ส่ง โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหาร หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจค้าปลีกและค้า ส่ง โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหาร หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง

2 Agenda สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกและค้า ส่งในปัจจุบัน สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกและค้า ส่งในปัจจุบัน ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง (Value Chain) ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง (Value Chain) ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับธุรกิจ ค้าปลีกและค้าส่งไทย การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับธุรกิจ ค้าปลีกและค้าส่งไทย 1

3 สถานการณ์ธุรกิจ ค้าปลีกและค้าส่งใน ปัจจุบัน 2

4 โครงสร้างเศรษฐกิจ ไทย ปี 2556 หมายเหตุ : * บริการอื่นๆ รวมถึง ภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและ ภัตตาคาร เป็นต้น ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3

5 ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศโดยรวม การค้าปลีกค้าส่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเป็นสาขาที่ ทำรายได้สูงเป็นอันดับรองจาก อุตสาหกรรม มีการ จ้างงานมากเป็นอันดับสาม รองจากภาคเกษตรและ ภาคอุตสาหกรรม การค้าปลีกค้ายังส่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ธุรกิจค้าปลีกจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในการ ขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศโดยรวม เป็นตัวจักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนโดยจะทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการเชื่อมโยงและ กระจายสินค้าจากผู้ผลิตและนำสู่ผู้บริโภค สภาพแวดล้อมของธุรกิจค้า ปลีกและค้าส่ง 4

6 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ล้านบาท GRP ภาคธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง รายภาค 6

7 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ล้านบาท % การเปลี่ยนแปลง GDP ภาคธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง 5

8 ที่มา : สสว. ( ข้อมูล ณ ปี 2555) จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 7

9 ทิ ศทางในอีก 5 ปีข้างหน้า ทิศทางค้าปลีก-ค้าส่งในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะ ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-8% ต่อปี มูลค่าตลาดรวมค้าปลีกค้าส่งประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท อัตราการขยายตัว เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2553-2557 ประมาณ 5% ต่อปี อัตราการขยายตัว เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2558-2562 ประมาณ 7-8% ต่อปี ที่มา : คณะกรรมการธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 8

10 ห่วงโซ่คุณค่ากลุ่ม ธุรกิจ ค้าปลีกและค้าส่ง (Value Chain) 9

11 10

12 สรุปห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง (Value Chain) แต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกจะมีส่วนช่วยเติมเต็มและ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้อง และมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 11

13 ปัจจัยที่ส่งผล ต่อ ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง 12

14 ข้อมูลทันสมัย สอดคล้อง ตรงตาม ต้องการ ปั จจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจค้า ปลีกและค้าส่ง การปกป้องภูมิปัญญาและต่อยอด นวัตกรรม กฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อการแข่งขันยุค ใหม่ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี ตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน การสนับสนุนทางการเงินให้เหมาะสมกับ พื้นที่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ใน Supply Chain การบูรณาการประสานความร่วมมือ หน่วยงานสนับสนุนให้ครบวงจร 13

15 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 15

16 ปั จจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ CP ALL KEY SUCCESS Upstream to Downstream (Vertical Integration) KM. & Innovation Franchise System SAVEQ C ( Operation Excellent) Supply Chain TK (PDCA) People 14

17 โครงการนวัตกรรมใน ซี. พี. ออลล์ (Closed Innovation) โครงการนวัตกรรมใน ซี. พี. ออลล์ (Closed Innovation) โครงการ “ปลาฝูง ใหญ่” โครงการ “ปลาฝูง ใหญ่” ร้านสาขา โครงการ “ กิจกรรมกลุ่ม การเพิ่ม ผลผลิต” โครงการ “ กิจกรรมกลุ่ม การเพิ่ม ผลผลิต” ศูนย์กระจายสินค้า โครงการ “ประกวดความ เลิศด้าน กระบวนการ” โครงการ “ประกวดความ เลิศด้าน กระบวนการ” สำนักงาน โครงการ “เพรสซิเดนท์ อวอร์ด” (President Award) โครงการ “เพรสซิเดนท์ อวอร์ด” (President Award) บริษัทในกลุ่ม 16

18 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3. สมาคมธนาคารไทย 4. สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 9. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 11. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการนวัตกรรมเครือข่าย (Opened Innovation) โครงการนวัตกรรมเครือข่าย (Opened Innovation)17

19 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำ การ สำรวจ ข้อมูล พื้นฐา น พัฒนา อบรม ผู้ประกอบก าร (SMEs Training) การ จัดทำ จับคู่ ธุรกิจ (Busine ss Matchi ng) ศึกษาดู งาน (SMEs On Site Visit) ให้ คำปรึกษ าแนะนำ (SMEs Mentor.) ทำ ธุรกิจ กับ ห้างค้า ปลีก และค้า ส่ง จัดทำโดย : คณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 19

20


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจค้าปลีกและค้า ส่ง โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหาร หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google