งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหาร หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

2 Agenda สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในปัจจุบัน
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Value Chain) ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งไทย 1

3 สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในปัจจุบัน
2

4 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ปี 2556
หมายเหตุ: *บริการอื่นๆ รวมถึง ภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3

5 สภาพแวดล้อมของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม การค้าปลีกค้าส่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเป็นสาขาที่ ทำรายได้สูงเป็นอันดับรองจากอุตสาหกรรม มีการ จ้างงานมากเป็นอันดับสาม รองจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การค้าปลีกค้ายังส่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ธุรกิจค้าปลีกจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศโดยรวม เป็นตัวจักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตและนำสู่ผู้บริโภค 4

6 GRP ภาคธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รายภาค
ล้านบาท ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6

7 GDP ภาคธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ล้านบาท % การเปลี่ยนแปลง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5

8 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ที่มา: สสว. (ข้อมูล ณ ปี 2555) 7

9 ทิศทางในอีก 5 ปีข้างหน้า
ทิศทางค้าปลีก-ค้าส่งในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะ ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-8% ต่อปี มูลค่าตลาดรวมค้าปลีกค้าส่งประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี ประมาณ 5% ต่อปี อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี ประมาณ 7-8% ต่อปี 8 ที่มา : คณะกรรมการธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

10 ห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกและค้าส่ง (Value Chain)
9

11 10

12 สรุปห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Value Chain)
แต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกจะมีส่วนช่วยเติมเต็มและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 11

13 ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 12

14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ข้อมูลทันสมัย สอดคล้อง ตรงตามต้องการ การปกป้องภูมิปัญญาและต่อยอดนวัตกรรม กฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อการแข่งขันยุคใหม่ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน การสนับสนุนทางการเงินให้เหมาะสมกับพื้นที่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ใน Supply Chain การบูรณาการประสานความร่วมมือหน่วยงานสนับสนุนให้ครบวงจร 13

15 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
15

16 (Operation Excellent)
ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ CP ALL KEY SUCCESS SAVEQ C (Operation Excellent) People Supply Chain Upstream to Downstream (Vertical Integration) TK (PDCA) Franchise System KM. & Innovation 14

17 “ กิจกรรมกลุ่มการเพิ่มผลผลิต” “ประกวดความเลิศด้านกระบวนการ”
โครงการนวัตกรรมใน ซี.พี. ออลล์ (Closed Innovation) โครงการ “ปลาฝูงใหญ่” ร้านสาขา “ กิจกรรมกลุ่มการเพิ่มผลผลิต” ศูนย์กระจายสินค้า “ประกวดความเลิศด้านกระบวนการ” สำนักงาน “เพรสซิเดนท์ อวอร์ด” (President Award) บริษัทในกลุ่ม 16

18 โครงการนวัตกรรมเครือข่าย (Opened Innovation)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 17

19 จัดทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
พัฒนาอบรมผู้ประกอบการ (SMEs Training) การจัดทำจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ศึกษาดูงาน (SMEs On Site Visit) ให้คำปรึกษาแนะนำ(SMEs Mentor.) ทำธุรกิจกับห้างค้าปลีกและค้าส่ง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำโดย : คณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 19

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google