งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Title A Psychological Guidance Model to Enhance Responsibility Behaviors and Peaceful Means of Problem Solving among Vocational Certificate Level Students.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Title A Psychological Guidance Model to Enhance Responsibility Behaviors and Peaceful Means of Problem Solving among Vocational Certificate Level Students."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Title A Psychological Guidance Model to Enhance Responsibility Behaviors and Peaceful Means of Problem Solving among Vocational Certificate Level Students in Vocational Education College Mrs.Yanin Khuna *,** * * A Doctoral Candidate, Sukhothai Thammathirat Open University **Graduate Student from office of the National Research Council of Thailand (NRCT)

2 ปัญหาการวิจัย : --  ปัจจุบันนักศึกษาอาชีวศึกษากำลังเผชิญกับบริโภคนิยม ( การใช้ ของแพงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสถานภาพทางสังคม ) การเที่ยวเตร่ยาม ค่ำคืน ยาเสพติด และเกิดแก๊งวัยรุ่นในเชียงใหม่ --  สังคมเมือง พบว่า ในมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ภายใต้อิทธิพลของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และภายใต้อิทธิพลของ สังคมโลกตะวันตกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการต่อสู้ แข่งขันในระดับที่ค่อนข้างสูง ไม่คำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตาม หลักศีลธรรม --  นักศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มนี้ คือ มีพฤติกรรมที่ย่อหย่อนในความ รับผิดชอบ และชอบใช้ความรุนแรง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพื่อล้างภาพปัญหาทะเลาะวิวาทของ กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา รวมทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองที่ ไม่กล้าส่งบุตรหลานเข้าไปเรียน เพราะเกรงกลัวอันตราย และเพื่อให้เกิด ภาพลักษณ์ในเรื่องของคุณภาพโดดเด่นขึ้นมาแทนที่ ซึ่งครูและนักแนะ แนวยังขาดตัวแบบที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 Research Objectives: เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการแนะแนวเชิง จิตวิทยาที่พัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบและ การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการฝึกพฤติกรรม ความรับผิดชอบและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี กับตัวแปรด้านจิตและสถานการณ์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อศึกษาตัวทำนายที่สำคัญของความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 Materials and Methods Population and Sample Population--  The population were 937 higher certificate in vocational in 2012 at Lanna Polytechnic Chiang Mai Technological College under the jurisdiction of the Office of the Private Education Commission. Sample --  The samples were randomly selected by a stratified sampling method in order to obtain 120 samples; Subsequently, a simple random sampling method was employed in order to obtain 4 groups of samples were obtained; and each group comprised 30 students. Each group was randomly selected to the experimental groups and a control group as follows: 1) psychological trait training and skill training 2) psychological trait training only 3) Either psychological trait training or skill training and 4) Non-training.

5 Training Types for Enhancing each Type of the Responsible Behaviors and Peaceful Means of Problem Solving Group Behavior Development Named Group 1 Psychological trait training and skill training Group 100% 2 Psychological trait training onlyGroup 50% M 3 Either psychological trait training or skill training Group 50% P 4Non-training (control group) Group 0% Instruments 1.Psychological Trait Characteristics: 1) moral reasoning. 2) future-orientation and self-control. 3) attitude toward merit behaviors (responsibility behaviors and peaceful means of problem solving). 2.Skill Training: 1) responsibility skill. 2) peaceful means of problem solving skill. 3.The Additional Causal Variables: 1) mental health. 2) belief in self-efficacy. 4.The Psychological-situational Characteristics: 1) selection of suitable friends. 2) perception of the democratic environment. 3) Interaction in the family. 4) child rearing. 5. Biosocial Background

6 Results --- > Table 1 Results --- > Table 1 GroupPercent of Prediction Significan t Predictor s Predictors’ Beta Total of 4 variables The first Variable The differenc es Whole56.142.313.82 4 3 1.36.33.12 Male49.335.913.42 4 3.29.39.12 Female52.943.69.32 4 3.39.31.13 together54.245.48.82 4 3.46.32.10 Separated51.242.68.632 4 3.39.31.08 Deceased52.141.011.12 4 3.32.30.18 Divorced51.741.410.32 4 3.18.46.18 Muang District49.240.58.72 4 3.43.32.11 Other Districts49.540.19.42 4 3.33.30.11 Other Provinces59.145.114.02 4 3.32.37.15 Industrial Technology 53.753.747.65.32 4.42.25 Commerce52.952.940.413.32 4.35.33.23.06 Poor65.432.60.22 4 3 1.18.34 Fair53.042.310.72 4 3.37.33.14 Good47.537.010.52 4 3 1.34.31 Excellent49.742.57.22 4 3 1.40.24.15.12 1 = moral reasoning 2 = future orientation and self-control 3 = mental health 4 = belief in self-efficacy

7 สรุปผลการวิจัย Table1, the four variables of psychological trait characteristics could predict altogether the variance of responsibility behaviors and peaceful means of problems solving of students in the whole group by 56.1 percent. Moreover, they could predict the variance of such behaviors of students in the sub-groups ranging from 47.5 - 65.4 percent, with future orientation and self- control, mental health, the belief in self-efficacy and moral reasoning as the main predictors.

8 ภาพประกอบ


ดาวน์โหลด ppt Title A Psychological Guidance Model to Enhance Responsibility Behaviors and Peaceful Means of Problem Solving among Vocational Certificate Level Students.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google