งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. การ เปลี่ยนแป ลงเงื่อนไข สินเชื่อ ( ลูกหนี้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. การ เปลี่ยนแป ลงเงื่อนไข สินเชื่อ ( ลูกหนี้ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้

2 การ เปลี่ยนแป ลงเงื่อนไข สินเชื่อ ( ลูกหนี้ )

3 การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต ตัวอย่างที่ 2 บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าหน่วยละ 8 บาท ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 5 บาท ต้นทุนคงที่รวม 15,000 บาท ยอดขาย รวมปีละ 120,000 บาท บริษัทนี้ต้องการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิตจาก เดิม n/45 เป็น 2/10,n/30 โดยคาดว่า จะมีลูกหนี้ถึง 60% มาชำระหนี้เพื่อเอา ส่วนลด ทำให้ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ ลดลงจาก 45 วัน เหลือ 30 วัน ( บริษัทกำหนดอัตราผลตอบแทนจาก การลงทุน 20%)

4 การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต วิธีคำนวณ ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ผลตอบแทนที่ เปลี่ยนแปลง = เงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลง X ผลตอบแทนจากการลงทุน ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

5 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 120,00 0 บาท 8 ครั้ง ต่อปี 360 วัน (1 ปี ) ÷ 45 วัน การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

6 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 120,00 0 บาท 8 ครั้ง ต่อปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต = == = 15,000 บาท

7 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายใหม่ 120,00 0 บาท 12 ครั้ง ต่อปี 360 วัน (1 ปี ) ÷ 30 วัน การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

8 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายใหม่ 120,00 0 บาท 12 ครั้งต่อ ปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต = == = 10,000 บาท

9 วิธีการ คำนวณหา ต้นทุนรวมต่อ หน่วย

10 ยอดขาย = 120,000 บาท ราคาขายต่อหน่วย = 8 บาท ยอดขายเท่ากับกี่ หน่วย ? 120,000 บาท ÷ 8 บาท = 15,000 หน่วย

11 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/ น ) = 5 บาท ยอดขาย 15,000 หน่วย ต้นทุนคงที่ = 15,000 บาท

12 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย 15,000 บาท ÷ 15,000 หน่วย = 1 บาท / หน่วย ต้นทุนคงที่ ( รวม ) ÷ จำนวนหน่วยขาย

13 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ 5 + 1 = 6 บาท ต่อ หน่วย ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่

14 เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย นโยบาย เดิม 15,000 X 6 8 การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต = == = 11,250 บาท

15 เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย นโยบาย ใหม่ 10,000 X 6 8 การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต = == = 7,500 บาท

16 ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในลูกหนี้ ลดลง = นโยบายเดิม - นโยบายใหม่ = 11,250 – 7,500 = 3,750 บาท การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

17 ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนที่ ลดลง = 3,750 X 20% = 750 บาท การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

18 ขั้นที่ 2 คำนวณหารายจ่าย ( ส่วนลด จ่าย ) การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต ส่วนลดจ่าย = ยอดลูกหนี้ที่ชำระ X อัตราส่วนลด = (120,000 X 60%) = 72,000 = 1,440 บาท X 2%

19 ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบส่วนได้ ( ข้อ 1) กับ ส่วนเสีย ( ข้อ 2) การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต ส่วนได้ = 750 บาท ส่วนเสีย = 1,440 บาท ส่วนเสีย = 1,440 บาท  จากการคำนวณจะเห็นได้ว่า เกิดส่วนเสียหรือรายจ่าย มากกว่าผลที่ได้รับ ดังนั้นควรงดการใช้ เงื่อนไขใหม่

20 การพิจารณาเปลี่ยนแปลง ยอดขาย ตัวอย่างที่ 3 ( ข้อมูลจากตัวอย่างที่ 2) บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าหน่วยละ 8 บาท ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 5 บาท ต้นทุนคงที่รวม 15,000 บาท จากการกำหนดความเสี่ยงในหนี้ สูญ 15,000 บาท ยอดขายรวมปีละ 120,000 บาท บริษัทฯ นี้ต้องการลด มาตรฐานของลูกหนี้และคาดว่า ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น 140,000 บาท โดยราคาขายและต้นทุนคงเดิม หนี้สูญเพิ่มจากเดิม 2% เป็น 5% ให้พิจารณาว่าควรลดมาตรฐานของ ลูกหนี้หรือไม่

21 ยอดขาย เดิม จำนวน 120,000 บาท

22 ยอดขาย = 120,000 บาท ราคาขายต่อหน่วย = 8 บาท ยอดขายเท่ากับกี่ หน่วย ? 120,000 บาท ÷ 8 บาท = 15,000 หน่วย

23 นโยบายเดิม ยอดขาย 120,000 บาท หัก ต้นทุนขาย 90,000 บาท กำไรขั้นต้น 30,000 บาท หัก หนี้สูญ 2% 2,400 บาท กำไรก่อนหักภาษี 27,600 บาท (15,000 หน่วย x 8 บาท ) (15,000 หน่วย x 6 บาท ) (120,000 บาท x 2%)

24 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/ น ) = 5 บาท ยอดขาย 15,000 หน่วย ต้นทุนคงที่ = 15,000 บาท

25 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย 15,000 บาท ÷ 15,000 หน่วย = 1 บาทต่อหน่วย ต้นทุนคงที่ ( รวม ) ÷ จำนวนหน่วยขาย

26 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ 5 + 1 = 6 บาท ต่อ หน่วย ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่

27 ยอดขาย ใหม่ จำนวน 140,000 บาท

28 ยอดขาย = 140,000 บาท ราคาขายต่อหน่วย = 8 บาท ยอดขายเท่ากับกี่ หน่วย ? 140,000 บาท ÷ 8 บาท = 17,500 หน่วย

29 นโยบายใหม่ ยอดขาย 140,000 บาท หัก ต้นทุนขาย 102,550 บาท กำไรขั้นต้น 37,450 บาท หัก หนี้สูญ 5% 7,000 บาท กำไรก่อนหักภาษี 30,450 บาท (17,500 หน่วย x 8 บาท ) (17,500 หน่วย x 5.86 บาท ) (140,000 บาท x 5%)

30 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/ น ) = 5 บาท ยอดขาย 17,500 หน่วย ต้นทุนคงที่ = 15,000 บาท

31 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย 15,000 บาท ÷ 17,500 หน่วย = 0.857 บาท / หน่วย ต้นทุนคงที่ ( รวม ) ÷ จำนวนหน่วยขาย

32 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย 15,000 บาท ÷ 17,500 หน่วย = 0.86 บาท / หน่วย ต้นทุนคงที่ ( รวม ) ÷ จำนวนหน่วยขาย

33 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ 5 + 0.86 = 5.86 บาท ต่อ หน่วย ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่

34 เปรียบเทียบ กำไรหลังก่อนภาษี ระหว่าง นโยบาย เดิม และ นโยบายใหม่ การพิจารณาเปลี่ยนแปลง ยอดขาย นโยบายเดิม = 27,600 บาท นโยบายใหม่ = 30,450 บาท นโยบายใหม่ = 30,450 บาท  ดังนั้น บริษัทฯ ตัดสินใจ เปลี่ยนนโยบาย คือ ลดมาตรฐานของลูกหนี้ลง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. การ เปลี่ยนแป ลงเงื่อนไข สินเชื่อ ( ลูกหนี้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google