งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Comunicación y Gerencia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Comunicación y Gerencia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Comunicación y Gerencia

2 เนื้อหาโดยรวม คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี ความหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ

3 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของกิจการ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการสมาคมหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆทุก ระดับทั้งภายในและภายนอก มีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง

4 ความหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มารวมตัวกันใน ลักษณะต่างๆเพื่อกระทำกิจกรรมในการผลิต การจัดจำหน่าย หรือให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมให้ เกิดความพึงพอใจ และผู้ประกอบการมีกำไร หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจ คือ ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจในลักษณะ การผลิต การจัดจำหน่าย หรือการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ ด้านกำไร ตามเป้าหมายที่กำหนด

5 จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ ความหมายของจริยธรรม จริยธรรม คือ หลักเกณฑ์ หรือกฎที่สังคมให้ตัดสินว่ากระทำใดเป็นสิ่งที่ ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทำใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ทั้งต่อ ตนเอง และต่อผู้อื่น ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ คือ แนวทางให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้สังคมรอบๆตัว เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป

6 จริยธรรมของ ผู้ประกอบการ ทางธุรกิจ จริยธรรม ที่มีต่อผู้บริโภค จริยธรรม ที่มีต่อคู่แข่งขัน จริยธรรม ต่อสังคม

7 จริยธรรมที่มีต่อผู้บริโภค หรือตลาดเป้าหมาย 1. ต้องปฏิบัติต่อผู้บริโภคเสมอกัน 2. ต้องจัดจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม 3. ต้องไม่กระทำการใดๆที่ทำให้ราคาสูงขึ้น 4. ต้องจัดหาสินค้าที่มีประโชน์และมีคุณภาพ

8 จริยธรรมที่มีต่อคู่แข่งขัน ไม่ปฏิบัติการใดๆที่เป็นกลั่นแกล้งคู่แข่งขัน ควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ทางสังคมต่างๆที่คู่แข่งขันขอความร่วมมือมา ไม่ทำลายคู่แข่งขันในลักษณะต่างๆ

9 จริยธรรม ต่อสังคม ไม่ประกอบธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างงานให้เกิดขึ้นในสังคม ไม่ให้การดำเนินงานของธุรกิจส่ง ผลกระทบต่อสภาพ ความเป็นอยู่ของคนในสังคม ไม่ดำเนินธุรกิจที่ สร้างความเสื่อมลงแก่สังคม

10 องค์ประกอบ ของจริยธรรม ต่อธุรกิจ ความซื่อสัตย์ความยุติธรรม ความ รับผิดชอบ ความเชื่อถือ เคารพในสิทธิ ของบุคคล บำรุงรักษา สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Comunicación y Gerencia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google