งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mind Mapping การเขียนผังมโนทัศน์, mind mapping คืออะไร เขียนอย่างไร ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดย เกษม แสงนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mind Mapping การเขียนผังมโนทัศน์, mind mapping คืออะไร เขียนอย่างไร ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดย เกษม แสงนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังมโน ทัศน์ Mind mapping การเขียนผังมโน ทัศน์ Mind mapping เกษม แสงนนท์ xmen2020@hotmail.com www.facebook.com/edmcu.net

2  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 2 Mind mapping หัวข้อบรรยาย  Mind mapping คืออะไร  Mind mapping มีประโยชน์อย่างไร  Mind mapping มีหลักการอย่างไร  เครื่องมือที่ใช้สร้าง Mind mapping  ขั้นตอนการเขียน Mind mapping  การประยุกต์ใช้ Mind mapping  การนำออกไปใช้ในรูปแบบต่างๆ

3  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 3 Mind mapping สมองมนุษย์

4  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 4 Mind mapping การคิดแนวพุทธ 1. คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ( หรือคิดแบบสืบสวน ) 2. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ ( หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ ) 3. คิดแบบสามัญลักษณ์ ( หรือแบบรู้เท่าทันธรรมดา ) 4. คิดแบบอริยสัจ ( หรือกระบวนการแก้ปัญหา ) 5. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ( หรือคิดตามหลักการและ ความมุ่งหมาย ) 6. คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก ( หรือข้อดีข้อเสีย และทางเลือก ) 7. คิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม 8. คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม 9. คิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบัน 10. คิดแบบวิภัชชวาท พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตโต )

5  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 5 Mind mapping ประเภทของผังกราฟิก  ผังความคิด (mind map)  ผังมโนทัศน์ (concept map)  ผังแมงมุม (spider map)  ผังลำดับขั้นตอน (sequential map) ทิศนา แขมมณี (2545:387-398)

6  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 6 Mind mapping ประเภทของผังกราฟิก ( ต่อ )  ผังก้างปลา (fish bone map)  ผังวัฏจักร (circle or cycle map)  ผังกงกลมซ้อน (venn diagram)  ผังรูปอักษรวี (Vee diagram)  ผังพล๊อตไดอะแกรม (plot diagram)

7  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 7 Mind mapping Mind Mapping คืออะไร  Mind Mapping หรือ Mind Map หรือ Mind-Map คือ การวาดแผนที่จาก ความคิด หรือเรียกว่า ผังมโนภาพ ผัง มโนทัศน์ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การสื่อ ความหมาย การแสดงเนื้อหาสาระของ เรื่องนั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้องและนำไปสู่ การปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์  Tony Buzan นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ เป็นผู้คิดขึ้นและนำไปใช้กันอย่าง แพร่หลาย ในไทยมักนำไปใช้ในวง การศึกษาเพื่อให้เด็กฝึกใช้สมอง สำหรับการคิดเรื่องราวต่างๆ และวาด เป็นแผนภาพออกมา (http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan)

8  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 8 Mind mapping Mind Mapping มี ประโยชน์อย่างไร  Mind Mapping เป็นแผนผัง (Diagram) ใช้เพื่อ แสดงคำหรือแนวความคิดของเรา โดยเริ่มจาก จุดศูนย์กลาง แล้วกระจายออกไปเพื่อแสดงให้ เห็นถึงองค์ประกอบภาพรวมของเรื่องนั้นๆ ซึ่ง Mind Mapping จะช่วยให้...  จัดหมวดหมู่ให้จดจำง่ายขึ้น  การเรียนรู้เรื่องต่างๆ รวดเร็วขึ้น  แสดงสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม  ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่มีทางเลือก หลายทาง

9  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 9 Mind mapping การจดจำและจัด หมวดหมู่  สมาธิ เมตตา มุทิตา มรรค อุเบกขา พระสูตร ทุกข์ สมุทัย กรุณา ศีล พระอภิธรรม นิโรธ ปัญญา พระวินัย  มังคุด ลำใย กะหล่ำปลี หอม ผักชี ละมุด แตงกวา ส้มโอ แตงโม พุทรา  เขมร เวียตนาม ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฝรั่งเศส อังกฤษ ลาว เยอรมัน เกาหลี สเปน แคนาดา จีน บลาซิล อาเจนตินา ไทย  ปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม ภาพ เสียง วิดีโอ ต้นไม้ สนามหญ้า ดอกไม้ จอบ ค้อน ผีเสื้อ ลูกน้ำ

10  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 10 Mind mapping แนวคิดการเขียน Mind mapping  ในอดีตจะเขียนด้วย กระดาษแผ่นเดียวโดย กำหนดหัวเรืองจาก แนวคิดหลัก (Concept) ไว้ตรงกลาง หลังจากนั้น ก็เขียนความคิด (Idea) ออกไปเป็นกิ่งก้านคล้าย ต้นไม้ แตกเป็นกิ่งใหญ่ - กิ่งย่อย - ใบไม้ แล้วจึง รวมเป็นเนื้อหาของเรื่อง ทั้งหมด

11  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 11 Mind mapping Workshop ให้แบ่งกลุ่ม / เลือกหัวข้อ / ฝึก เขียน กลุ่ม 1 ไตรภูมิ กลุ่ม 1 ไตรภูมิ กลุ่ม 2 ไตรสิกขา กลุ่ม 2 ไตรสิกขา กลุ่ม 3 จังหวัดในประเทศไทย กลุ่ม 3 จังหวัดในประเทศไทย กลุ่ม 4 ผลไม้ไทย กลุ่ม 4 ผลไม้ไทย กลุ่ม 5 สัตว์ต่างๆ กลุ่ม 5 สัตว์ต่างๆ

12  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 12 Mind mapping หลักการเขียน Mind mapping  ใช้คำมูลสั้นๆ ตัวบรรจง อ่านได้ชัดเจน  ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (CAPITAL)  ภาพ คำ สัญลักษณ์ที่นำมาใช้ ต้องมีเส้นรองรับ  เส้นความคิดต้องลื่นไหลต่อเนื่องเชื่อมติดกับเส้นก่อน หน้า  ปรับปรุงเนื้อหาโดยการ เชื่อมโยงข้อที่เกี่ยวข้องกัน ลบ ข้อที่ซ้ำซ้อน ตัดข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง

13  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 13 Mind mapping เครื่องมือและขั้นตอน การเขียน เครื่องมือ กระดาษเปล่า, ปากกาหลากสี, ยางลบ, หัว เรื่องที่กำหนด ขั้นตอนการเขียน ๑. เขียนแนวคิดหลักตรงกลางกระดาษ (แก่น แกน) ๒. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนความคิดที่สื่อ ได้ดีที่สุด ๓. ขีดเส้นความคิดสำคัญ (กิ่งแก้ว) ให้ ครอบคลุมเนื้อหาตามข้อ ๑ ๔. กระจายความคิดสำคัญเป็นความคิดย่อย (กิ่ง ก้อย) และเพิ่ม รายละเอียดต่างๆ (ใบ) ให้ ครอบคลุม

14  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 14 Mind mapping ตัวอย่าง

15  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 15 Mind mapping การเขียนด้วยโปรแกรม ต่างๆ  www.thinkbuzan.com/th  www.mindjet.com  www.edrawsoft.com

16  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 16 Mind mapping เขียน Mind Mapping ด้วยคอมพิวเตอร์ o การติดตั้ง แนะนำ และเริ่มใช้โปรแกรม Xmind o การสร้าง (Create) mind-map o การแก้ไขปรับแต่ง (Edit) mind-map o การนำเสนอ (Show) หรือใช้กับ Word และ PowerPoint o การนำออก (Export) ไปใช้เป็นรูปภาพ o การพิมพ์ (Print) CESEP

17  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 17 Mind mapping การประยุกต์แบบต่างๆ

18  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 18 Mind mapping การสร้าง mind mapping วิธีใช้ กด Insert เพื่อเพิ่ม Main Topic Double Click เพื่อ แก้ไขข้อความ กด Delete เพื่อลบสิ่ง ต่างๆ

19  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 19 Mind mapping การปรับแต่ง mind mapping

20  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 20 Mind mapping การนำเสนอ / แสดง mind mapping

21  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 21 Mind mapping การนำออกไปใช้เป็น ภาพ หรือ การนำออกไปใช้เป็น ภาพ หรือ text เมนู File เลือก Export เลือก Image เลือกแบบ.png ตั้งชื่อไฟล์ บ้นทึก ถ้าต้องการจะนำข้อความไปใช้ใน word ทำได้ ดังนี้ เมนู File เลือก Export เลือก Text ตั้งชื่อไฟล์ แล้วกด Next และกด Finish

22  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 22 Mind mapping การพิมพ์ การพิมพ์ (Print) 1. เมนู File เลือก Print จะปรากฏหน้าต่างขึ้น 2. คลิกไม่เลือก Background และ Border 3. ที่ Footer อาจพิมพ์ข้อความท้ายกระดาษ เช่น Kasem S. 23-01-13 4. กด Next และเลือกเครื่องพิมพ์ เสร็จแล้ว กด Print

23  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 23 Mind mapping การอ้างอิงและแหล่งเรียนรู้  อาณัติ รัตนถิรกุล, 2550. สร้าง Mind Map ด้วย Mind Manager (ภาคปฎิบัติ) : กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น.  http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map  www.xmind.net  www.mindmap.in.th  www.thinkbuzan.com/th/index/welcome  www.mindjet.com  www.prachasan.com/mindmapknowledge/x5manual.htm

24  Kasem Saengnont www.facebook.com/iteam2011 24 Mind mapping Thank you.


ดาวน์โหลด ppt Mind Mapping การเขียนผังมโนทัศน์, mind mapping คืออะไร เขียนอย่างไร ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดย เกษม แสงนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google