งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 1 Home MCU สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 1 Home MCU สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 1 Home MCU สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

3 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 2 สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) “ การศึกษาตลอดชีวิต ” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต " ( พ. ร. บ. การศึกษาฯ มาตรา 4)

4 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 3 วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ ให้คนไทยได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง รัก การเรียนรู้ พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของ มนุษย์ และพร้อมก้าวทันโลก

5 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 4 เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) คือเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นตัว ขับเคลื่อนสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

6 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 5 จตุสดมภ์ของการศึกษา (Four Pillars of Education) 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Learning to know) 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ (Learning to do) 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Learning to live together) 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (Learning to be)

7 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 6 “ เมื่อคราวที่ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยือนสำนักวาติกัน เมื่อปี ค. ศ. 1960 สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 ตรัสถามถึงคนไทยว่า นับถือศาสนามาก น้อยเพียงใด ข้าพเจ้าได้ทูลตอบว่า คนไทยเป็นศา สนิกชนที่ดีทั่วกัน ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ ” พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พระราชดำรัส 10 พ. ค. 2527

8 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 7 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ อันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะ กล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

9 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 8 “ มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การ ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ การศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของ หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคที่หนึ่ง ในส่วนที่ เกี่ยวกับ สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ”

10 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 27 มกราคม 2546 ให้สถานศึกษานำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ แกนกลาง เป็นแนวในการเทียบเคียงตรวจสอบ หรือ ปรับใช้ เป็นสาระการเรียนรู้รายปี หรือรายภาค ของ หลักสูตรสถานศึกษาในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70... และให้สถานศึกษากำหนดรายละเอียดสาระการ เรียนรู้ประมาณร้อยละ 30 ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาในชุมชนและสังคม...” เรื่อง การกำหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู้แกนกลาง

11 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 10 “ การจัดการเรียนรู้ในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในส่วนที่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น สถานศึกษา ควรจัดให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ เรียนรู้ ประมาณ ๒ ชั่วโมง หรือ ๒ คาบต่อสัปดาห์”

12 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 11 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระเทพโสภณ ประธาน มีอนุกรรมการ ๔ คณะ คณะ ๑ จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ คณะ ๒ ออกแบบกิจกรรม สื่อและกระบวนการเรียนรู้ คณะ ๓ จัดทำคู่มือสาระการเรียนรู้ คณะ ๔ จัดอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา

13 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 12 เข้าใจประวัติ ความสำคัญ หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ ตนนับถือ และสามารถนำหลักธรรม ของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการ อยู่ร่วมกัน

14 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 13 : ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทำ ความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

15 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 14 : ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศา สนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน นับถือ ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

16 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 15 มาตรฐานสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ส ๑. ๑ ผู้เรียนมีความรู้ ทางพระพุทธ - ศาสนา (Knowledge) “ อธิปัญญาสิกขา ” ส ๑. ๒ ผู้เรียนมีค่านิยม และศรัทธาใน พระพุทธศาสนา (Attitude) “ อธิจิตสิกขา ” ส ๑. ๓ ผู้เรียนประพฤติ ตามหลักธรรม และนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน (Process) “ อธิสีลสิกขา ”

17 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 16 สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๗ ห ัวข้อ ประวัติและความสำคัญของ พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พุทธสาวก - สาวิกา ชาดก หน้าที่ - มรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิต และเจริญปัญญา วันสำคัญ ศาสนพิธี หลักธรรม พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปิฎก - เรื่องน่ารู้ ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา สัมมนา พระพุทธศาสนา

18 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 17 พระ รัตนตรัย พระ รัตนตรัย ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา

19 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 18 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ชาดก พุทธประวัติ สาระการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธ

20 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 19 รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษา หัวข้อพุทธประวัติ ชั้น ม. ๑ ถึง ๓ – สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ ประสูติ เทวทูต ๔ การแสวงหาความรู้ การบำเพ็ญทุกรกิริยา การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ปฐมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์ – ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา

21 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 20 คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ๒ ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และเห็น คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ – พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติเรื่องการ ผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน

22 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 21 พระ ประ ธาน ปาง มาร วิชัย วัด มหา ธาตุ กรุง เทพ

23 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 22 ศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา หลักธรรม พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิต และเจริญปัญญา เรื่องน่ารู้ จากพระไตรปิฎก ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่อง “ พระธรรม ”

24 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 23 กรอบความคิดหลักธรรมระดับประถมศึกษา พระ รัตนตรัย พระ พุทธ พระ ธรรม พระ สงฆ์ โอวาท ๓ หลักธรรม ไม่ทำชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์

25 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 24 กรอบความคิดหลักธรรมระดับมัธยมศึกษา พระ รัตนตรัย พระ พุทธ พระ ธรรม พระ สงฆ์ หลักธรรม สมุทัย ( ธรรมที่ควรละ ) นิโรธ ( ธรรมที่ควรบรรลุ ) มรรค ( ธรรมที่ควรเจริญ ) ทุกข์ ( ธรรมที่ควรรู้ ) อริยสัจ ๔

26 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 25 “ อนุราธะ อดีตก็ ดี ปัจจุบันก็ดี เราสอนเรื่องทุกข์ กับความดับทุกข์ เท่านั้น ”

27 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 26 หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง มรรยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตน ต่อพระภิกษุ ศาสนพิธี ประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา สัมมนา พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้ เรื่อง “ พระสงฆ์ ”

28 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 27 การสอน ๒ แ บบ ธรรมาธิษฐาน สอนธรรมะล้วน ๆ บุคลาธิษฐาน สอนธรรมะด้วยตัวอย่าง เช่น ชาดก ๕๔๗ เรื่อง

29 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 28 การสอนพระพุทธศาสนาที่ดีต้องมี ๔ ส. สันทัสสนา = แจ่มแจ้ง สมาทปนา = จูงใจ สมุตเตชนา = แกล้วกล้า สัมปหังสนา = ร่าเริง

30 MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 29 บทบาทของครู 1. สอนให้รู้ ( ปัญญา ) 2. ทำให้ดู ( สัจจะ ) 3. อยู่ให้เห็น ( จาคะ ) 4. เย็นให้สัมผัส ( สันติ )


ดาวน์โหลด ppt MCUPLAN สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไปพระรัตนตรัย 1 Home MCU สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google