งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผน ไทย ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทย สสจ. เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผน ไทย ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทย สสจ. เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผน ไทย ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทย สสจ. เลย

2 - ในหน่วย บริการ - ในชุมชน เรื่องที่ ๑ กพ. อนุมัติ เปลี่ยนชื่อ ตำแหน่ง “ นักการแพทย์แผนไทย ” เป็น “ แพทย์แผนไทย ” - หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร ๑๐๐๘. ๓. ๓ / ๒๕๓ ลง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ - เพื่อการสื่อความหมายการเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน การแพทย์แผนไทยให้ชัดเจน - เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ตาม พรบ. วิชาชีพ แพทย์แผนไทย และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ขอความร่วมมือให้มอบหมายภารกิจแก่แพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานสายงานวิชาชีพ

3 เรื่องที่ ๒ สปสช. จัดสรรเงินบริการ แพทย์แผนไทย งวด ๔ / ๕๕ 3 ๑.โอนเงินเข้าบัญชี CUP เมื่อ ๒๕ ต. ค. ๕๕ - บริการนวด / อบ / ประคบ - ยาสมุนไพร ๒.จากข้อมูล op/pp individual data ( ๒๑ แฟ้ม ) ผลงาน เม. ย – มิ. ย. ๓.ข้อมูลที่ส่งออกจาก ๒๑ แฟ้ม อาจมีความ ผิดพลาดเช่นเดียวกับงวด ๑ – ๓

4 จัดสรรเงินนวดไทย งวด ๔ CUP หน่วยบริการที่ มีผลงาน จำนวนเงินโอน ๑ รพ. เลย 2 แห่ง 149,774 ๒ รพ. นาด้วง 1 แห่ง 222 ๓ รพ. เชียง คาน 5 แห่ง 31,171 ๔ รพ. ปาก ชม 2 แห่ง 19,092 ๕ รพ. นาแห้ว 4 แห่ง 6,423 ๖ รพ. ท่าลี่ 4 แห่ง 68,170 ๗ รพ. ภู กระดึง ภูกระดึง 2 / หนองหิน 4 18,729 ๘ รพ. ผาขาว 1 แห่ง 4,298 ๙ รพร. ด่าน ซ้าย 6 แห่ง 132,601 ๑๐ รพ. เอราวัณ 1 แห่ง 37,218 รวม 32 แห่ง 467,698

5 จัดสรรเงินส่งเสริมการใช้ยา สมุนไพร งวด ๔ หน่วยบริการ ประจำ หน่วยบริการที่ มีผลงาน ( แห่ง ) จำนวนที่ใช้ จัดสรร ( ครั้ง ) เงินรับจัดสรร ( บาท ) รพ. เลย 0 00 รพ. นาด้วง 1 4157 รพ. เชียงคาน 12 51820,272 รพ. ปากชม 2 1355,282 รพ. นาแห้ว 4 16629 รพ. ภูเรือ 1 361,409 รพ. ท่าลี่ 4 311,216 รพ. วังสะพุง 13 344 13,465 รพ. ภูกระดึง 11 40615,889 รพ. ภูหลวง 2 2138,335 รพ. ผาขาว 5 913,564 รพร. ด่านซ้าย 7 1676,538 รพ. เอราวัณ 1 19744 รวม 63 แห่ง 1,980 77,500 บาท

6 สิ่งจำเป็นต้องที่หน่วยบริการ ดำเนินการ 6 งานที่เกี่ยวข้องในการให้ บริการนวดไทย และ จ่าย ยาสมุนไพร ( ถ้า รพ. = ฝ่ายเภสัช ) ตรวจสอบผลงานที่ได้รับจัดสรรเงิน ตรวจสอบผลงานที่ได้รับจัดสรรเงิน หากข้อมูลไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน ให้ ประสาน งานข้อมูล เพื่อ - ตรวจสอบข้อมูล - แก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล นำข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว เตรียมยื่นอุทธรณ์ในงวดที่ ๔ ( ภายใน ๑ เดือน )

7


ดาวน์โหลด ppt วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผน ไทย ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทย สสจ. เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google