งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ Charansanitwong commercial vocational college

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
เพื่อเป็นการศึกษาและติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ที่รัฐบาลมุ่งหวังเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา อันจะมีส่วนสำคัญในการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายการกระจายรายได้ ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา 2. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่กู้ยืม เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขการนำเงินกู้ไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ

4 จำนวนร้อยละของนักศึกษาที่กู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำแนกตามระดับชั้น
รายละเอียด จำนวน ร้อยละ ปวช.1 22 16.54 ปวช.2 24 18.05 ปวช.3 34 25.56 ปวส.1 40 30.08 ปวส.2 13 9.77 รวม 133 100

5 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รายละเอียด X SD การแปลผล 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 3.08 1.26 ปานกลาง 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 2.97 1.34 3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2.57 1.11 4. ค่าใช้จ่ายที่นำไปช่วยเหลือครอบครัว 1.76 1.06 น้อย 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.93 1.24 6. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน 1.51 0.91 รวม 2.30 1.15

6 ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ระดับความคิดเห็น X SD การแปลความ 5 4 3 2 1 1. เงินไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือน 18 13.53 16 12.03 23 17.29 60 45.11 2.37 1.48 น้อย 2. เป็นหนี้เพื่อน 17 12.78 13 9.77 69 51.88 2.18 1.47 3. เที่ยวกลางคืน 9 6.77 10 7.52 80 60.15 1.62 1.28 4. เล่นการพนัน ซื้อหวย 6 4.51 6.76 14 10.53 11 8.27 93 69.92 1.65 1.20 5. ผลการเรียนไม่ผ่าน(ติด ร ติด 0) 2.26 8 6.02 20 15.04 12 9.02 90 67.67 1.67 1.07 6. มาโรงเรียนสาย 3.01 15 11.28 91 68.42 1.89  7. ขาดเรียนบ่อย 3.76 21 15.79 1.59 1.03 รวมค่าเฉลี่ย 1.85 1.29

7 อภิปรายผล ผลการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาในการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 ภาพรวมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพระหว่างเรียนจำแนกตามเพศ พบว่าทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน คือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เพราะมีความจำเป็นต่อการศึกษาถ้านักศึกษา สำหรับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษาคือเงินไม่พอใช้แต่ละเดือน เป็นหนี้เพื่อนซึ่งนักศึกษารอยากให้เพิ่มวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google