งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์

2 ความสำคัญและความ เป็นมาของปัญหา เพื่อเป็นการศึกษาและติดตามพฤติกรรมการ ใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ นักศึกษา ที่รัฐบาลมุ่งหวังเพื่อเพิ่มโอกาสทาง การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่ มีรายได้น้อย ซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา อันจะมี ส่วนสำคัญในการยกฐานะความเป็นอยู่ของ ประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายการ กระจายรายได้ ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมการ ใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาของ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิท วงศ์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา 2. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการ ใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขการนำเงินกู้ ไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

4 จำนวนร้อยละของนักศึกษาที่กู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำแนกตาม ระดับชั้น รายละเอียดจำนวนร้อยละ ปวช ปวช ปวช ปวส ปวส รวม

5 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายละเอียด XSD การ แปล ผล 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา ปาน กลาง 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ปาน กลาง 3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ปาน กลาง 4. ค่าใช้จ่ายที่นำไปช่วยเหลือ ครอบครัว น้อย 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว น้อย 6. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและ พักผ่อน น้อย รวม น้อย

6 ปัญหาที่เกิดจาก พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ระดับความคิดเห็น XSD การแปล ความ เงินไม่พอใช้จ่ายใน แต่ละเดือน น้อย 2. เป็นหนี้เพื่อน น้อย 3. เที่ยวกลางคืน น้อย 4. เล่นการพนัน ซื้อหวย น้อย 5. ผลการเรียนไม่ผ่าน ( ติด ร ติด 0) น้อย 6. มาโรงเรียนสาย น้อย 7. ขาดเรียนบ่อย น้อย รวมค่าเฉลี่ย น้อย ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจาก พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

7 อภิปรายผล ผลการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาในการใช้ จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่ กู้ยืมเงินกองทุนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 ภาพรวมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายอัน เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใน การดำรงชีพระหว่างเรียนจำแนกตามเพศ พบว่า ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นักศึกษามีความ จำเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน คือ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เพราะมีความ จำเป็นต่อการศึกษาถ้านักศึกษา สำหรับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้เงิน ของนักศึกษาคือเงินไม่พอใช้แต่ละเดือน เป็นหนี้ เพื่อนซึ่งนักศึกษารอยากให้เพิ่มวงเงินกองทุนให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google