งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์

2 ความสำคัญและความ เป็นมาของปัญหา เพื่อเป็นการศึกษาและติดตามพฤติกรรมการ ใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ นักศึกษา ที่รัฐบาลมุ่งหวังเพื่อเพิ่มโอกาสทาง การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่ มีรายได้น้อย ซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา อันจะมี ส่วนสำคัญในการยกฐานะความเป็นอยู่ของ ประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายการ กระจายรายได้ ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมการ ใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาของ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิท วงศ์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา 2. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการ ใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขการนำเงินกู้ ไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

4 จำนวนร้อยละของนักศึกษาที่กู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำแนกตาม ระดับชั้น รายละเอียดจำนวนร้อยละ ปวช.1 2216.54 ปวช.2 2418.05 ปวช.3 3425.56 ปวส.1 4030.08 ปวส.2 139.77 รวม 133100

5 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายละเอียด XSD การ แปล ผล 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา 3.0 8 1.2 6 ปาน กลาง 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 2.9 7 1.3 4 ปาน กลาง 3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2.5 7 1.1 1 ปาน กลาง 4. ค่าใช้จ่ายที่นำไปช่วยเหลือ ครอบครัว 1.7 6 1.0 6 น้อย 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.9 3 1.2 4 น้อย 6. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและ พักผ่อน 1.5 1 0.9 1 น้อย รวม 2.3 0 1.1 5 น้อย

6 ปัญหาที่เกิดจาก พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ระดับความคิดเห็น XSD การแปล ความ 54321 1. เงินไม่พอใช้จ่ายใน แต่ละเดือน 18 13.5 3 16 12.0 3 23 17.2 9 16 12.0 3 60 45.1 1 2.371.48 น้อย 2. เป็นหนี้เพื่อน 17 12.7 8 13 9.77 16 12.0 3 18 13.5 3 69 51.8 8 2.181.47 น้อย 3. เที่ยวกลางคืน 9 6.77 10 7.52 18 13.5 3 16 12.0 3 80 60.1 5 1.621.28 น้อย 4. เล่นการพนัน ซื้อหวย 6 4.51 9 6.76 14 10.5 3 11 8.27 93 69.9 2 1.651.20 น้อย 5. ผลการเรียนไม่ผ่าน ( ติด ร ติด 0) 3 2.26 8 6.02 20 15.0 4 12 9.02 90 67.6 7 1.671.07 น้อย 6. มาโรงเรียนสาย 4 3.01 6 4.51 17 12.7 8 15 11.2 8 91 68.4 2 1.891.28 น้อย 7. ขาดเรียนบ่อย 5 3.76 4 3.01 13 9.77 21 15.7 9 90 67.6 7 1.591.03 น้อย รวมค่าเฉลี่ย 1.8 5 1.29 น้อย ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจาก พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

7 อภิปรายผล ผลการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาในการใช้ จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่ กู้ยืมเงินกองทุนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 ภาพรวมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายอัน เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใน การดำรงชีพระหว่างเรียนจำแนกตามเพศ พบว่า ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นักศึกษามีความ จำเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน คือ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เพราะมีความ จำเป็นต่อการศึกษาถ้านักศึกษา สำหรับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้เงิน ของนักศึกษาคือเงินไม่พอใช้แต่ละเดือน เป็นหนี้ เพื่อนซึ่งนักศึกษารอยากให้เพิ่มวงเงินกองทุนให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการใช้จ่ายกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ผู้วิจัย : นางนีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google