งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี การออมทรัพย์เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี การออมทรัพย์เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี การออมทรัพย์เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มี เงินเดือน ไม่เกิน ๒๐, ๐๐๐ บาทต่อเดือน กรณีที่สมัครเข้าร่วม โครงการแล้วต่อมามี เงินเดือนเกิน ๒๐, ๐๐๐ บาทต่อเดือน สามารถเป็น สมาชิกต่อเนื่องได้

4 หน้าที่ ของผู้เข้าร่วมโครงการ  สมัครเข้าร่วมโครงการ และเลือกประเภทการ ออมต่อเดือน ( เลือก 1 ประเภท ) - ๕๐๐ บาท - ๑, ๐๐๐ บาท - ๑, ๕๐๐ บาท - ๒, ๐๐๐ บาท  เปิดบัญชีเงินฝากประเภทประจำกับสถาบัน การเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ และทำการนำ ฝากเงินติดต่อกันทุกเดือนๆละเท่าๆกัน และ เมื่อ ครบรอบปี โครงการจะมอบเงินเพื่อเป็น โบนัสในการออมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

5 เงื่อนไขการรับเงินโบนัส * กรณีระยะเวลาออมเงินไม่ต่อเนื่องทุกเดือน ให้เริ่มนับ ระยะเวลาการออมใหม่

6 ตัวอย่าง  นาย ก เลือกออมเงินประเภท ๒, ๐๐๐ บาทต่อเดือน - ฝากครบปี ได้รับโบนัส ๕๐ % ของเงินออม รายเดือน ๑ เดือน คิดเป็นเงิน ๑, ๐๐๐ บาท ( ๒, ๐๐๐ x ๕๐ % ) - ฝากครบปีที่ ๒ ได้รับโบนัส ๖๐ % ของเงิน ออมรายเดือน ๑ เดือน คิดเป็นเงิน ๑, ๒๐๐ บาท ( ๒, ๐๐๐ x ๖๐ % )

7 ที่มาของเงินโบนัส  ส่งเสริม / เชิญชวนให้บุคลากรผู้มีรายได้มากกว่า แสดงความเกื้อกูลโดย การบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นทุนสำหรับ จ่ายโบนัสให้สมาชิก โดย บริจาคที่ “ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ” ระบุชื่อ โครงการสำนักงาน อธิการบดีออมทรัพย์เพิ่มพูน ” ซึ่งผู้บริจาค สามารถนำใบเสร็จรับเงินไป ประกอบการ ลดหย่อนภาษีประจำปีได้

8 ขั้นตอนดำเนินการ กรณีส่วนงาน ประสงค์จัดโครงการ ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการต่อ คณบดี ขออนุมัติเปิด บัญชีโครงการ ในมูลนิธิ มหาวิทยาลัยม หิดล ( กรณีส่วน งานไม่มีมูลนิธิ ) ประชาสัมพัน ธ์ รับสมัคร สมาชิก + ผู้ บริจาค ( ดำเนินการ ต่อเนื่อง )

9 Download รายละเอียด Webpage กองทรัพยากรบุคคล > สวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ หรือ http://intranet.mahidol/op/orpr/AboutHR/ Welfare/index.html

10 ขอขอบคุณ อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ / ผู้อำนวยการกอง / ศูนย์ บุคลากร

11


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี การออมทรัพย์เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google