งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำนักงานอธิการบดี ออมทรัพย์เพิ่มพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำนักงานอธิการบดี ออมทรัพย์เพิ่มพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำนักงานอธิการบดี ออมทรัพย์เพิ่มพูน
โครงการสำนักงานอธิการบดี ออมทรัพย์เพิ่มพูน

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการออมทรัพย์เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีเงินเดือน ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วต่อมามี เงินเดือนเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน สามารถเป็นสมาชิกต่อเนื่องได้

4 หน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
สมัครเข้าร่วมโครงการ และเลือกประเภทการออมต่อเดือน (เลือก 1 ประเภท) - ๕๐๐ บาท - ๑,๐๐๐ บาท - ๑,๕๐๐ บาท - ๒,๐๐๐ บาท เปิดบัญชีเงินฝากประเภทประจำกับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ และทำการนำฝากเงินติดต่อกันทุกเดือนๆละเท่าๆกัน และเมื่อครบรอบปี โครงการจะมอบเงินเพื่อเป็นโบนัสในการออมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

5 เงื่อนไขการรับเงินโบนัส
จำนวนเงินที่เลือกออมต่อเดือน (เลือก 1 ประเภท) ระยะเวลาการออม (ต้องต่อเนื่องเท่านั้น) โบนัสที่ได้รับ ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท - ๑,๕๐๐ บาท - ๒,๐๐๐ บาท ครบ ๑ ปี ๕๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน ๒ ปี ๖๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน ๓ ปี ๗๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน ๔ ปี ๘๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน ๕ ปี ๙๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน ๖ ปีขึ้นไป ๑๐๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน *กรณีระยะเวลาออมเงินไม่ต่อเนื่องทุกเดือน ให้เริ่มนับระยะเวลาการออมใหม่

6 ตัวอย่าง นาย ก เลือกออมเงินประเภท ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน
นาย ก เลือกออมเงินประเภท ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน - ฝากครบปี ได้รับโบนัส ๕๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (๒,๐๐๐ x ๕๐%) - ฝากครบปีที่ ๒ ได้รับโบนัส ๖๐% ของเงินออมรายเดือน ๑ เดือน คิดเป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท (๒,๐๐๐ x ๖๐%)

7 ที่มาของเงินโบนัส ส่งเสริม/เชิญชวนให้บุคลากรผู้มีรายได้มากกว่าแสดงความเกื้อกูลโดย การบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นทุนสำหรับจ่ายโบนัสให้สมาชิก โดย บริจาคที่ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล” ระบุชื่อโครงการสำนักงาน อธิการบดีออมทรัพย์เพิ่มพูน” ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไป ประกอบการ ลดหย่อนภาษีประจำปีได้

8 ขั้นตอนดำเนินการ กรณีส่วนงานประสงค์จัดโครงการ
ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อคณบดี ขออนุมัติเปิดบัญชีโครงการในมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กรณีส่วนงานไม่มีมูลนิธิ) ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก + ผู้บริจาค (ดำเนินการต่อเนื่อง)

9 Download รายละเอียด Webpage กองทรัพยากรบุคคล > สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หรือ

10 ขอขอบคุณ อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ / ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ บุคลากร

11 Happy Money นะครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำนักงานอธิการบดี ออมทรัพย์เพิ่มพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google