งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง
เข้าใจการทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย เพื่อความพอเพียง

2 นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไร
นักเรียนใช้เงินรายการอะไรบ้าง นักเรียนมีเงินเหลือใช้หรือไม่และรู้จักการออมเงินหรือไม่

3 2. ทำให้มีหลักฐานในการรับและจ่ายเงินอย่างมีระเบียบ
ประโยชน์ของการบันทึกรายรับ – รายจ่าย 1. ทำให้มีแผนจัดการรายรับ-รายจ่าย ที่มีประโยชน์ ความต้องการและความจำเป็น 2. ทำให้มีหลักฐานในการรับและจ่ายเงินอย่างมีระเบียบ 3. ช่วยลดปัญหาการใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับ

4 4. ช่วยให้สามารถจัดสรรเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้
5. ช่วยให้เป็นคนที่มีเหตุผลและรู้จักค่าของเงินมากขึ้น 6. สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อผลไปปรับปรุง

5

6 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอประมาณ นักเรียนรู้สภาพรายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัว มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นักเรียนทราบว่าการจ่ายสิ่งใดมีราคาฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยและสามารถนำมาจัดหมวดหมู่ได้ นักเรียนเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น รู้วิธีการใช้เงินอย่างประหยัด

7 รู้จักการใช้เงินอย่างประหยัด
เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีความรู้การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัว รู้จักการใช้เงินอย่างประหยัด


ดาวน์โหลด ppt ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google