งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง เข้าใจการทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย เพื่อความพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง เข้าใจการทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย เพื่อความพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง เข้าใจการทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย เพื่อความพอเพียง

2 นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไร นักเรียนใช้เงินรายการอะไรบ้าง นักเรียนมีเงินเหลือใช้หรือไม่และรู้จักการออมเงินหรือไม่

3 ประโยชน์ของ การ บันทึกรายรับ – รายจ่าย 1. ทำให้มีแผนจัดการรายรับ - รายจ่าย ที่มี ประโยชน์ ความต้องการและความจำเป็น 2. ทำให้มีหลักฐานในการรับและจ่ายเงิน อย่างมีระเบียบ 3. ช่วยลดปัญหาการใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับ

4 4. ช่วยให้สามารถจัดสรรเงินออมไว้ใช้ในยาม ฉุกเฉินได้ 5. ช่วยให้เป็นคนที่มีเหตุผลและรู้จักค่าของเงินมาก ขึ้น 6. สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับบัญชีรายรับ - รายจ่าย เพื่อผลไปปรับปรุง

5

6 พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใน ตัวที่ดี นักเรียนรู้สภาพรายรับ - รายจ่ายของ ตนเองและครอบครัว นักเรียนทราบว่าการจ่ายสิ่งใด มีราคาฟุ่มเฟือยหรือไม่ ฟุ่มเฟือยและสามารถนำมาจัด หมวดหมู่ได้ นักเรียนเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่ จำเป็น รู้วิธีการใช้เงินอย่าง ประหยัด

7 เงื่อนไข คุณธรรม เงื่อนไข ความรู้ นักเรียนมีความรู้การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของตนเองและ ครอบครัว รู้จักการใช้เงินอย่างประหยัด


ดาวน์โหลด ppt ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง เข้าใจการทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย เพื่อความพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google