งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

2 หลักการของสหกรณ์ มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และเงินฝาก 2. ให้บริการสินเชื่อ (เงินกู้)

3 “สิทธิของผู้กู้ จะกู้ได้เมื่อไหร่”
“การวางแผนการกู้” “วัตถุประสงค์” “กำลังความสามารถในการชำระคืน” “กู้ได้เท่าไหร่” ? ? ? ? ? ?

4 ประเภทของเงินกู้ มี 3 ประเภท
1.เงินกู้ฉุกเฉิน 2.เงินกู้สามัญ 3.เงินกู้พิเศษ

5 1.เงินกู้ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น อุบัติเหตุ ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท

6 2.เงินกู้สามัญ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.กู้ไม่เกินเงินหุ้นของตนเอง (90%) 2.กู้เกินเงินหุ้น รับหมายเลข – 1 ปี กู้ได้ 1.5 เท่า ตั้งแต่ ปี กู้ได้ เท่า ตั้งแต่ – 3 ปี กู้ได้ เท่า ตั้งแต่ ปีขึ้นไป กู้ได้ เท่า/กู้พิเศษ

7 3.กู้พิเศษ เงื่อนไข เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
เงื่อนไข เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป การค้ำประกัน ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ -เงินหุ้นของตนเอง -เงินหุ้นของตนเอง -หลักทรัพย์ -เงินหุ้นของตนเอง -รวมกับของเพื่อน -สมาชิกให้ได้ 100 % -หลักทรัพย์

8 ประเภทหลักประกัน -เงินหุ้น -น.ส.3 -เงินฝาก -น.ส.3 ก. -โฉนด
บุคคล หลักทรัพย์ -เงินหุ้น -น.ส.3 -เงินฝาก -น.ส.3 ก. -โฉนด การค้ำประกันเงินกู้ (เงินหุ้น) “ผู้กู้+ผู้ค้ำ = 100%” ผู้ค้ำ ต้องไม่ค้ำผู้อื่นมาแล้ว 2 คน

9 ขั้นตอนการขอกู้ ฉุกเฉิน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สมุดประจำตัวสมาชิก
สามัญ(ไม่เกินเงินหุ้น) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สมุดประจำตัวสมาชิก

10 ขั้นตอนการขอกู้ (ต่อ)
สามัญ(เกินเงินหุ้น) 1. ใบรับรองการกู้ยืมเงินจากหัวหน้า/เลขานุการกลุ่ม 2. คู่สมรสของผู้กู้ {ถ้ามี} 3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า {ถ้ามี} 4. บุคคลค้ำประกัน 5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + สมุดประจำตัวสมาชิก{ผู้กู้,ผู้ค้ำ} พิเศษ – เหมือนเงินกู้สามัญ(เกินเงินหุ้น)

11 ระยะเวลาการชำระคืน “การชำระคืนเงินกู้”
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 5 เดือน เดือน เดือน “การชำระคืนเงินกู้” ทุกเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) เงินต้น + ดอกเบี้ย ครบ “ค่าปรับ” ขาดการติดต่อ(ชำระหนี้เงินกู้) เกิน 60 วันสหกรณ์เรียกค่าปรับ 20% ของดอกเบี้ย

12 ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินกู้ปกติ - ชำระคืนเงินกู้ - กู้ไม่เกินเงินหุ้น
13% 11% 9% - เงินกู้ปกติ - ชำระคืนเงินกู้ - กู้ไม่เกินเงินหุ้น เกิน 60% - เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี - ปลอดหนี้เกิน เดือน

13 วัตถุประสงค์การขอกู้
1. ลงทุนประกอบอาชีพ 2. ปลดเปลื้องหนี้สิน 3. รักษาพยาบาล 4. ปลูกสร้าง ซ่อมแซมบ้าน 5. ใช้จ่ายในครอบครัว 6. ศึกษาเล่าเรียน 7. จัดงานบุญ , แต่ง , บวช , ขึ้นบ้านใหม่ 8. ซื้อหมู , วัว 9. ซ่อม - ซื้อเครื่องยนต์

14 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้
1. ความต้องการของสมาชิก 2. คุณลักษณะของสมาชิก 3. ความสามารถในการชำระคืน 4. ค้ำประกัน

15 ผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้
ฉุกเฉิน ผู้จัดการ สามัญ คณะกรรมการเงินกู้ พิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ วันที่รับคำร้องขอกู้ วันจันทร์ – วันพุธ

16 สวัสดิการเงินกู้ วงเงินคุ้มครอง 500,000.-
สวัสดิการคุ้มครอง 100% ช่วงอายุ 20 – 69 ปีบริบูรณ์ หมายเหตุ ขณะที่รับเงินกู้จะต้องไม่เจ็บป่วยหากเจ็บป่วยต้องเสียชีวิตหลังจากรับเงินกู้ไปแล้ว 6 เดือน ถึงจะได้รับความคุ้มครอง


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google