งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก. หลักการของสหกรณ์ มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก. หลักการของสหกรณ์ มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก

2 หลักการของสหกรณ์ มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และ เงินฝาก 2. ให้บริการสินเชื่อ ( เงินกู้ )

3 “ สิทธิของผู้กู้ จะกู้ได้เมื่อไหร่ ” “ การวางแผนการกู้ ” “ วัตถุประสงค์ ” “ กำลังความสามารถในการชำระ คืน ” “ กู้ได้เท่าไหร่ ” ? ? ?

4 ประเภทของเงินกู้ มี 3 ประเภท 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 2. เงินกู้สามัญ 3. เงินกู้พิเศษ

5 1. เงินกู้ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่าง กระทันหัน เช่น อุบัติเหตุ ค่า พาหนะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท

6 2. เงินกู้สามัญ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. กู้ไม่เกินเงินหุ้นของตนเอง (90%) 2. กู้เกินเงินหุ้น รับหมายเลข – 1 ปี กู้ได้ 1.5 เท่า ตั้งแต่ 1 - 2 ปี กู้ได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 2 – 3 ปี กู้ได้ 3 เท่า ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป กู้ได้ 5 เท่า / กู้พิเศษ

7 3. กู้พิเศษ เงื่อนไข เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้น ไป การค้ำประกัน ฉุกเฉินสามัญ พิเศษ - เงินหุ้นของตนเอง - เงินหุ้นของ ตนเอง - หลักทรัพย์ - เงินหุ้นของตนเอง - รวมกับของเพื่อน - สมาชิกให้ได้ 100 % - หลักทรัพย์

8 ประเภทหลักประกัน บุคคล หลักทรัพย์ - เงินหุ้น - น. ส.3 - เงินฝาก - น. ส.3 ก. - โฉนด  การค้ำประกันเงินกู้ ( เงินหุ้น ) “ ผู้กู้ + ผู้ค้ำ = 100%”  ผู้ค้ำ ต้องไม่ค้ำผู้อื่นมาแล้ว 2 คน

9 ขั้นตอนการขอกู้ ฉุกเฉิน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สมุดประจำตัวสมาชิก สามัญ ( ไม่เกินเงินหุ้น ) 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สมุดประจำตัวสมาชิก

10 ขั้นตอนการขอกู้ ( ต่อ ) สามัญ ( เกินเงินหุ้น ) 1. ใบรับรองการกู้ยืมเงินจาก หัวหน้า / เลขานุการกลุ่ม 2. คู่สมรสของผู้กู้ { ถ้ามี } 3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือ ทะเบียนหย่า { ถ้ามี } 4. บุคคลค้ำประกัน 5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนา ทะเบียนบ้าน + สมุดประจำตัว สมาชิก { ผู้กู้, ผู้ค้ำ } พิเศษ – เหมือนเงินกู้สามัญ ( เกิน เงินหุ้น )

11 ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 5 เดือน 60 เดือน 120 เดือน “ การชำระคืนเงินกู้ ” ทุกเดือน ( เดือนละ 1 ครั้ง ) เงินต้น + ดอกเบี้ย ครบ “ ค่าปรับ ” ขาดการติดต่อ ( ชำระหนี้เงินกู้ ) เกิน 60 วันสหกรณ์เรียกค่าปรับ 20% ของดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระคืน

12 ดอกเบี้ยเงินกู้ 13%11% 9% - เงินกู้ปกติ - ชำระคืนเงินกู้ - กู้ ไม่เกินเงินหุ้น เกิน 60% - เป็น สมาชิกเกิน 3 ปี - ปลอดหนี้ เกิน 6 เดือน

13 วัตถุประสงค์การขอกู้ 1. ลงทุนประกอบอาชีพ 2. ปลดเปลื้องหนี้สิน 3. รักษาพยาบาล 4. ปลูกสร้าง ซ่อมแซมบ้าน 5. ใช้จ่ายในครอบครัว 6. ศึกษาเล่าเรียน 7. จัดงานบุญ, แต่ง, บวช, ขึ้นบ้าน ใหม่ 8. ซื้อหมู, วัว 9. ซ่อม - ซื้อเครื่องยนต์

14 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ 1. ความต้องการของสมาชิก 2. คุณลักษณะของสมาชิก 3. ความสามารถในการชำระคืน 4. ค้ำประกัน

15 ผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ ฉุกเฉิน ผู้จัดการ สามัญ คณะกรรมการ เงินกู้ พิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ วันที่รับคำร้องขอกู้ วันจันทร์ – วันพุธ

16 สวัสดิการคุ้มครอง 100% ช่วงอายุ 20 – 69 ปีบริบูรณ์ หมายเหตุ ขณะที่รับเงินกู้จะต้องไม่ เจ็บป่วยหากเจ็บป่วยต้องเสียชีวิต หลังจากรับเงินกู้ไปแล้ว 6 เดือน ถึง จะได้รับความคุ้มครอง สวัสดิการเงินกู้ วงเงินคุ้มครอง 500,000.-


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก. หลักการของสหกรณ์ มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google