งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 11) พ่อนำเงินจำนวน หนึ่งมารวม กับเงิน 50 บาทของแม่ แล้วแบ่งให้ ลูก 5 คน ทำให้ลูก ได้รับคนละ 13 บาท จงหาจำนวนเงินที่พ่อ นำมาสมทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 11) พ่อนำเงินจำนวน หนึ่งมารวม กับเงิน 50 บาทของแม่ แล้วแบ่งให้ ลูก 5 คน ทำให้ลูก ได้รับคนละ 13 บาท จงหาจำนวนเงินที่พ่อ นำมาสมทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 11) พ่อนำเงินจำนวน หนึ่งมารวม กับเงิน 50 บาทของแม่ แล้วแบ่งให้ ลูก 5 คน ทำให้ลูก ได้รับคนละ 13 บาท จงหาจำนวนเงินที่พ่อ นำมาสมทบ

4 ครูชนิดา ดวงแข วิธีทำ ให้พ่อนำเงินมา สมทบ x บาท รวมกับเงินของแม่ 50 บาท รวมเงินทั้งหมด x + 50 บาท แบ่งให้ลูก 5 คน ลูกได้รับคนละ 13 บาท

5 ครูชนิดา ดวงแข จะได้สมการ x + 50 = 13 5 นำ 5 คูณทั้งสองข้างสมการ x + 50 = 65 นำ 50 ลบทั้งสองข้างสมการ 5 × x + 50 = 13 × 5 5 ( (

6 ครูชนิดา ดวงแข x + 50 - 50 = 65 - 50 x = 15 ตอบ 15 บาท ตรวจสอบ 50+15 = 13 5 65 5 = 13 จำนวนเงินที่พ่อนำมา สมทบ 15 บาท

7 ครูชนิดา ดวงแข 12) สนามหญ้ารูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่ง หนึ่ง ความยาวมากกว่า สองเท่าของ ความกว้างอยู่ 6 เมตร ถ้าสนามหญ้า ยาว 78 เมตร จงหา ความกว้างของ สนามแห่งนี้

8 ครูชนิดา ดวงแข ให้ความกว้างของ สนามเป็น x เมตร ความยาวมากกว่าสอง เท่าของความ กว้างอยู่ 6 เมตร ความยาวของสนาม หญ้า 2x+6 เมตร ถ้าสนามหญ้ายาว 78 เมตร จะได้สมการ 2x+6 = 78

9 ครูชนิดา ดวงแข 2x + 6 = 78 2x + 6 - 6 = 78 - 6 2x = 72 2 2 72 2 x  x = 36

10 ครูชนิดา ดวงแข สนามหญ้ามีความกว้าง 36 เมตร ตอบ 36 เมตร ตรวจสอบ 2(36) + 6 = 78 72 + 6 = 78

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 13) ลวดหนามขดหนึ่งยาว 36 เมตร นำไปล้อมรั้วรอบพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าที่มีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว 4 เมตร ได้พอดี จงหาขนาดของรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ x x+4

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 วิธีทำ ให้ด้าน กว้างยาว x เมตร ด้านกว้างสั้นกว่า ด้านยาว 4 เมตร ดังนั้นด้านยาว ยาว x + 4 เมตร ลวดหนามขดหนึ่ง ยาว 36 เมตร จะได้สมการ 2x+2(x+4) = 36 2x +2x+8 = 36

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 4x + 8 = 36 นำ 8 ลบทั้งสองข้างของสมการ 4x + 8 - 8 = 36 - 8 4x = 28 นำ 4 หารทั้งสองข้างของสมการ x = 7 4 28 4 4x4x = 7

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 ดังนั้น ด้านกว้างยาว 7 เมตร ด้านยาว ยาว 7+4 = 11 เมตร ตรวจสอบ (2 × 7)+(2 × 11) = 36 14 + 22 = 36 ตอบ กว้าง 7 เมตร ยาว 11 เมตร

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 14) ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ ถัง หลัง จากใช้น้ำไป 35 ลูกบาศก์เมตร เหลือน้ำอยู่ ถัง ถังใบนี้จุน้ำกี่ ลูกบาศก์เมตร 4 3 2 1

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 วิธีทำ ถังใบนี้จุน้ำ x ลบ. ม. ถังมีน้ำอยู่ ถัง เป็น 4 3 4 3 x ลบ. ม. ใช้น้ำไป 35 ลบ. ม. เหลือน้ำอยู่ ถัง เป็น 2 1 2 1x ลบ. ม. จะได้ สมการ 4 3x3x - 35 = 2 1x

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 นำ ค. ร. น. ของ 4 และ 2 คือ 4 คูณสองข้าง 3x - 140 = 2x นำ 140 บวกทั้งสอง ข้างของสมการ 3x - 140+140 = 2x + 140 3x = 2x +140 4 3x3x - (4 × 35) 2 1x 4×4× = () 4×4× () 2

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 นำ 2x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 3x - 2x = 2x -2x + 140 x = 140 ถังใบนี้จุน้ำได้ 140 ลูกบาศก์เมตร ตรวจสอบ 4 3 × 140 -35 = 2 1 × 140 105 - 35 = 70 ตอบ 140 ลูกบาศก์เมตร

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 16) ปรีดามีเงินจำนวนหนึ่ง เขาใช้เงิน สองในสามของที่มีอยู่ซื้อหนังสือ แล้วซื้อขนมอีก 8 บาท ปรากฏว่า เขาเหลือเงิน 35 บาท จงหาว่าเดิม เขามีเงินเท่าใด

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 วิธีทำ เดิมปรีดามีเงิน x บาท ซื้อหนังสือสองในสามของเงินที่มีอยู่ ดังนั้นซื้อหนังสือ ซื้อขนมอีก 8 บาท เหลือเงิน 35 บาท จะได้สมการ 3 2 x 3 2 x - - 8 = 35 x

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 นำ 3 คูณทั้งสองข้าง ของสมการ 3x - 2x - 24 = 105 x - 24 = 105 นำ 24 บวกทั้งสอง ข้างของสมการ x - 24 + 24 = 105 + 24 x = 129 3 2x2x - 3 × 8- 3 × = 3 × 35 3×x3×x

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 เดิมปรีดามีเงิน 129 บาท ตรวจสอบ ซื้อหนังสือ 3 2 × 129 เป็นเงิน = 86 บาท ซื้อขนมอีก 8 บาท รวมเป็นเงิน 86+8 = 94 บาท เหลือเงินอยู่ 129 -94 = 35 บาท ตอบ 129 บาท

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 18) นิภามีอายุน้อยกว่าสองเท่าของ อายุของนทีอยู่ 3 ปี แต่มากกว่าอายุ ถ้านับอายุของนัทอยู่ 1 ปี ถ้านับอายุ ของนิภา นที และนัท รวมกันได้ 38 ปี แล้ว จงหาอายุของนิภา นที และนัท

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 วิธีทำ นทีมีอายุ x ปี นิภามีอายุน้อยกว่าสองเท่าของ อายุนทีอยู่ 3 ปี ดังนั้นนิภามีอายุ 2x - 3 ปี นิภาอายุมากกว่านัทอยู่ 1 ปี ดังนั้น นัทอายุ 2x-3-1 = 2x - 4 อายุทั้งสามคนรวมกัน 38 ปี

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 ได้สมการ x+(2x-3)+(2x-4) = 38 x +2x - 3 + 2x - 4 = 38 5x - 7 = 38 นำ 7 บวกทั้งสองข้างของสมการ 5x - 7 + 7 = 38 +7 5x = 45 นำ 5 หารทั้งสองข้างของสมการ

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 x = 9 5 45 5 5x5x = ดังนั้น นทีมีอายุ 9 ปี นิภามีอายุ (2 ×  9)-3 = 15 ปี นัทมีอายุ (2 × 9)-4 = 14 ปี ตรวจสอบ 9 +15+14 = 38 ปี

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 หน้าที่ 103 ข้อที่ 15,17


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 11) พ่อนำเงินจำนวน หนึ่งมารวม กับเงิน 50 บาทของแม่ แล้วแบ่งให้ ลูก 5 คน ทำให้ลูก ได้รับคนละ 13 บาท จงหาจำนวนเงินที่พ่อ นำมาสมทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google