งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิรูปการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network : RNN) งานสัมมนา วันต่อต้านคอรัปชั่น 6 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิรูปการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network : RNN) งานสัมมนา วันต่อต้านคอรัปชั่น 6 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิรูปการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network : RNN) งานสัมมนา วันต่อต้านคอรัปชั่น 6 กันยายน 2557

2 ฐานคิดในการนำเสนอ 1. การปฏิรูปการเลือกตั้ง เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิรูประบบการเมือง ซึ่งใน สภาพการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิรูปทั้ง ระบบ ---> มุ่งสู่ “ ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม ” 2. องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับ “ ระบบการเลือกตั้ง ” มีอยู่หลายส่วน --- > มุ่งเน้นเรื่อง “ นโยบายการหาเสียง เลือกตั้ง ” ( ต้นทางส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับ ปัญหาคอรัปชั่น )

3 การปฏิรูปการเมืองทั้งระบบ --> ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 1. การ ออกแบบ สถาบันทาง การเมือง 3. การใช้อำนาจ : การ กำกับถ่วงดุลการใช้ อำนาจ การกระจาย อำนาจ การใช้อำนาจ อธิปไตยทางตรง 2. การเข้าสู่ อำนาจ : การเลือกตั้ง 4. การ ตรวจสอบ การใช้ อำนาจ การกำหนดนโยบาย สาธารณะ การออกกฎหมาย การทำโครงการพัฒนาขนาด ใหญ่ ฯลฯ โดยองค์กร อิสระ โดยภาค ประชาชน การใช้อำนาจ + การ ตรวจสอบการใช้อำนาจ มีผลเชื่อมโยง ส่งผลต่อ การเลือกตั้ง การกำหนด นโยบายหาเสียง

4 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง  1 ใน 3 ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 3 ก. ค.54  ในขณะที่ การซื้อสิทธิขายเสียงได้ถูกลด ความสำคัญลง ไม่ได้มีอิทธิผลมากเหมือนใน อดีต  พรรคการเมืองและประชาชนสนใจกับ “ ชุด นโยบายมากขึ้น ”  ประชาชนมีการเรียนรู้ทางการเมืองมากขึ้น ตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น อ้างอิง : สิริพรรณ (2554)

5 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ข้อเสนอชวนเสวนา  ควรสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง & เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ประเทศ  นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง  นโยบาย รัฐบาล ควรเป็นนโยบาย / ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ประเทศ

6 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ที่มาของเป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ประเทศ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ ( เช่น กระจายการถือครองที่ดิน... ฯลฯ )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( เช่น สังคมคาร์บอนต่ำ... ฯลฯ )  แผนแม่บทการพัฒนาสาขาต่างๆ ( เช่น แผน แม่บทสิ่งแวดล้อม... ฯลฯ )

7 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง & การปฏิรูป เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ ประเทศ นโยบาย หาเสียง เลือกตั้ง 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหา นโยบายหาเสียง ( กฎกติกา : มีเนื้อหาเพียงพอ + กลไกดำเนินการ + ที่มา งบประมาณ + ผลกระทบ + แนวทางป้องกัน + ระดับของการมี ส่วนร่วมประชาชน ) 2. ให้สมาชิกพรรคการเมือง + ประชาชนชนทั่วไป มีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย 3. การมีส่วนร่วมใน การ วิพากย์นโยบายหา เสียง 4. การมีส่วนร่วมในการ มีส่วนร่วมกำกับ ควบคุม การปฏิบัติตามนโยบายหา เสียง ( ร่วมให้ข้อคิดเห็น, ร่วม ปรึกษา, ร่วมตัดสินใจ, ปชช. ตัดสินใจ )


ดาวน์โหลด ppt การปฏิรูปการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network : RNN) งานสัมมนา วันต่อต้านคอรัปชั่น 6 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google