งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร

2 วิสัยทัศน์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของประชาคม ปณิธาน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับพันธกิจของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 พันธกิจ 1. พัฒนาดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (NU-NET) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 3. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม 4. บริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

4 วัตถุประสงค์ 1. เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ ทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผน และตัดสินใจได้ 3. สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ของทุกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ บุคลากร 4. สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย คำนึงถึงผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมีธรรมมาภิบาล

5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่าง ทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม ให้คำปรึกษา และบริการ ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการและบริการ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างทั่วถึงและบริการทุกหน่วยอย่างมีธรรมาภิบาล

6 เป้าหมายภาพรวมในปี 2558 (Enterprise Architecture) Virtualization Infrastructure Physical Server Rack Server Network Infrastructure (IPv6) LAN (Gigabit Ethernet) Wireless LAN >750 จุด จัดสรร Computer 1,730 เครื่อง ICT EXAM Training VD I HP C NUMIS ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต Website ( มาตรฐานกลาง ) Software License Smart Classroom

7 เป้าหมายภาพรวมในปี 2558 1. พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (Gigabit Ethernet) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 3. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการ ทดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ICT Exam) 4. จัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 5. มาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย 6. แหล่งฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับนิสิต (Network, Software, Multimedia)

8 แนวทางในการดำเนินงาน 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาความรู้ในหน้าที่ ความก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน 3. การทำงานเชิงรุก ( มีอะไรใหม่บ้าง, มีการ ปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง ) 4. การมีส่วนร่วม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 5. วัฒธรรมองค์กร 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน “ ประเมินแบบ รายบุคคล ” KPI 7. การติดตามผลการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google