งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 วิสัยทัศน์ ปณิธาน เป้าหมาย
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของประชาคม ปณิธาน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร

3 พันธกิจ 1. พัฒนาดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NU-NET) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 3. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม 4. บริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

4 วัตถุประสงค์ 1. เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้ 3. สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร 4. สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีธรรมมาภิบาล

5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม ให้คำปรึกษา และบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการและบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและบริการทุกหน่วยอย่างมีธรรมาภิบาล

6 เป้าหมายภาพรวมในปี 2558 (Enterprise Architecture)
ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต NUMIS Website (มาตรฐานกลาง) Virtualization Infrastructure Physical Server Rack Server HPC VDI Training ICT EXAM Software License Smart Classroom จัดสรร Computer 1,730 เครื่อง Network Infrastructure (IPv6) LAN (Gigabit Ethernet) Wireless LAN >750 จุด

7 เป้าหมายภาพรวมในปี 2558 1. พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Gigabit Ethernet) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 3. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการทดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ICT Exam) 4. จัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 5. มาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6. แหล่งฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต (Network, Software, Multimedia)

8 แนวทางในการดำเนินงาน
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาความรู้ในหน้าที่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3. การทำงานเชิงรุก (มีอะไรใหม่บ้าง, มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง) 4. การมีส่วนร่วม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 5. วัฒธรรมองค์กร 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน “ประเมินแบบรายบุคคล” KPI 7. การติดตามผลการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google