งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร

2 วิสัยทัศน์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของประชาคม ปณิธาน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับพันธกิจของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 พันธกิจ 1. พัฒนาดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (NU-NET) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 3. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม 4. บริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

4 วัตถุประสงค์ 1. เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ ทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผน และตัดสินใจได้ 3. สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ของทุกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ บุคลากร 4. สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย คำนึงถึงผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมีธรรมมาภิบาล

5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่าง ทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม ให้คำปรึกษา และบริการ ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการและบริการ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างทั่วถึงและบริการทุกหน่วยอย่างมีธรรมาภิบาล

6 เป้าหมายภาพรวมในปี 2558 (Enterprise Architecture) Virtualization Infrastructure Physical Server Rack Server Network Infrastructure (IPv6) LAN (Gigabit Ethernet) Wireless LAN >750 จุด จัดสรร Computer 1,730 เครื่อง ICT EXAM Training VD I HP C NUMIS ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต Website ( มาตรฐานกลาง ) Software License Smart Classroom

7 เป้าหมายภาพรวมในปี พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (Gigabit Ethernet) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 3. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการ ทดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ICT Exam) 4. จัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 5. มาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย 6. แหล่งฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับนิสิต (Network, Software, Multimedia)

8 แนวทางในการดำเนินงาน 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาความรู้ในหน้าที่ ความก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน 3. การทำงานเชิงรุก ( มีอะไรใหม่บ้าง, มีการ ปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง ) 4. การมีส่วนร่วม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 5. วัฒธรรมองค์กร 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน “ ประเมินแบบ รายบุคคล ” KPI 7. การติดตามผลการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน 2558 กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google