งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการ 08.30 – 10.00 ทำไมต้องรณรงค์ให้วัคซีน dT, MR 10.00 – 10.30 เข้าใจโรค รู้จักวัคซีน dT, MR และ AEFI 10.30 – 12.00 แนวทางการรณรงค์การให้วัคซีน dT,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการ 08.30 – 10.00 ทำไมต้องรณรงค์ให้วัคซีน dT, MR 10.00 – 10.30 เข้าใจโรค รู้จักวัคซีน dT, MR และ AEFI 10.30 – 12.00 แนวทางการรณรงค์การให้วัคซีน dT,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการ 08.30 – 10.00 ทำไมต้องรณรงค์ให้วัคซีน dT, MR 10.00 – 10.30 เข้าใจโรค รู้จักวัคซีน dT, MR และ AEFI 10.30 – 12.00 แนวทางการรณรงค์การให้วัคซีน dT, MR 13.00 – 14.30 แนวทางการรายงานผลการรณรงค์การให้วัคซีน 14.30 – 16.30 การดำเนินงานในเขตอำเภอเมืองและเทศบาล)

2 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

3 มี.ค – เม.ย. 57 ขยายการรณรงค์ dT ภาคอีสาน 19 จังหวัด (~10 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคอีสาน 19 จังหวัด (~10 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 57จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 57จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส) ม.ค. – เม.ย 58 โครงการนำร่อง รณรงค์ dT จ.มุกดาหาร (1.6 แสนโด๊ส) โครงการนำร่อง รณรงค์ dT จ.มุกดาหาร (1.6 แสนโด๊ส) ต.ค. – ธ.ค. 57 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรค คอตีบและหัด เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้วัคซีน MR 2.5 - 7 ปี ทั่วประเทศ พ.ค. – ก.ย. 58

4 เป้าหมายตัวชี้วัด  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ระดับตำบล (ช่วงเวลารณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 58)  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในประชากรเด็ก อายุ 2.5 - 7 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับตำบล (ช่วงเวลารณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม–30 กันยายน58)

5 ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ 20 ถึง 50 ปี ผู้ที่เกิดระหว่างมกราคม 2508 ถึง ธันวาคม 2538 ทั้งบุคคลชาวไทยและชาวต่างชาติ (ไม่รวมหญิงตั้งครรภ์) เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในชุมชน ให้ ครอบคลุมมากที่สุด ฉีดวัคซีน dT แก่กลุ่มเป้าหมายทุกคน คนละ 1 ครั้ง การรณรงค์วัคซีน dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี

6 จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ (43แฟ้ม) คนไทยที่อยู่จริง= 625,033 (ตัวหาร) คนต่างชาติ= 60,000 จำนวนกลุ่มเป้าหมายจากส่วนกลาง = 725,000 -องค์การเภสัชฯส่งวัคซีนให้พื้นที่ก่อน 35 % ) Coverage > 85 % รายตำบล - แจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายก่อนวันที่ 10 ม.ค.58 - ปรับจำนวนเป้าหมายในโปรแกรมรายงาน

7 เป้าหมายความครอบคลุม เน้นให้บริการเชิงรุก กลุ่มสถาบันการศึกษา ( ก่อนปิด เทอม ) พื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายรวมกัน เป็นจำนวนมากโรงงาน สถานที่ ราชการ ชุมชน เก็บตก บันทึก ข้อมูล รายงาน ผล > 50% ม. ค. 58 ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย พ.ค.พ.ค. > 20% > 90% > 80% กำหนดเป้าหมายความครอบคลุม

8 การดำเนินงาน ก่อนการรณรงค์ ช่วงที่มีการรณรงค์ หลังการรณรงค์ การสำรวจประชากรเป้าหมาย การจัดทำแผนปฏิบัติงานและ กลไกการติดตามการดำเนินงาน สถานที่ให้บริการวัคซีน การจัดเตรียมวัคซีน / อุปกรณ์ ต่างๆ และระบบลูกโซ่ความเย็น การระดมความร่วมมือ อาสาสมัคร การอบรมอาสาสมัคร การประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ / พร้อมใช้งาน กำหนดผังจุดบริการ กิจกรรม - การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ - ชี้แจงประชาชนให้ทราบถึงประโยชน์ - อาการข้างเคียงจากวัคซีน / แนวทาง การดูแล แจกเอกสารแผ่นพับ การให้วัคซีน บันทึกการให้วัคซีนในแบบฟอร์ม การสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีน After Action Review การรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามให้วัคซีนแก่กลุ่ม เป้าหมายที่พลาดในวันรณรงค์ การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้ รับวัคซีน แนวทางการตอบสนองและ ประสานงานกรณี AEFI ร้ายแรง After Action Review

9 3.4 สถานที่ให้บริการวัคซีนกรณีเป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ ควรเป็นที่มีอากาศถ่ายเทดี เป็นบริเวณที่ร่ม มีบริเวณ การคมนาคมสะดวก กว้างขวาง เพียงพอที่จะรองรับผู้มารับบริการและอาสาสมัครที่มาให้บริการ ควรมีบริเวณสำหรับปฐมพยาบาลกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และบริเวณสังเกตอาการ ภายหลังรับวัคซีน ต่อผู้มารับบริการและสะดวกต่อการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน มี อุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อม ตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การรณรงค์พร้อมกันในหลายพื้นที่ Emergency kits อาจมีไม่เพียงพอ สถาน บริการที่รับผิดชอบควรจัดเตรียม อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น ได้แก่ Adrenaline ชุด อุปกรณ์สำหรับให้สารน้ำ (IV fluid set) และสารน้ำ (IV fluid for resuscitation, Normal saline หรือ Ringer’s lactated solution) ให้มีไว้ประจำทุกหน่วยบริการ และมีแนวทางการประสานที่ชัดเจนเพื่อนำชุด emergency kit มายังจุดเกิดเหตุ ภายใน 15 นาที รวมถึงการประสานรถพยาบาลเพื่อการส่งต่อให้ทันการณ์

10 องค์การเภสัชกรรมจะต้องส่งวัคซีนให้แก่ หน่วยบริการภายในเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ เช่น เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา พลาสเตอร์ กระติกสำหรับใส่วัคซีน สำลี แอลกอฮอล์ ยาแก้ปวดลดไข้ เป็นต้น การเบิกและการรับวัคซีน ให้ปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติปกติ (ระบบลูกโซ่ความเย็นตาม มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค) เภสัชกรขัตติยะ อุตม์อ่าง ประสานจังหวัดในภาคเหนือ โทร 02 590-3222 มือถือ 08-0291-3312 อีเมล์ kub-2007@hotmail.com 3.5 การจัดเตรียมวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็นและ วัสดุอุปกรณ์ การเบิกจ่ายวัคซีน กรณีรณรงค์ สถานบริการส่ง จำนวนเป้าหมาย สสอ. สสจ. กรมควบคุมโรค องค์การเภสัช

11 10 มกราคม 2558

12 3.6 การระดมความร่วมมือของอาสาสมัครก่อนการรณรงค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ควร ประสานงานกับหน่วยงานองค์กร และกลุ่มบุคคลใน ท้องถิ่น เพื่อขอความร่วมมือในการส่งอาสาสมัคร ร่วม สนับสนุนกิจกรรมวันรณรงค์ รวบรวมรายชื่อให้แน่ชัด เพื่อเตรียมการฝึกอบรม และเตรียมอุปกรณ์ ให้เพียงพอ แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน

13 3.7 การระดมความร่วมมือ การอบรมแนะนำอาสาสมัคร บทบาทสำคัญของอาสาสมัครในช่วงที่มีการรณรงค์ คือ การให้คำแนะนำชักชวนประชาชน ให้มารับ บริการวัคซีนและเป็นทีมงานช่วย ในการให้บริการ วัคซีน 3.8 การประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เรื่องการรณรงค์และให้ ความร่วมมือในการรับบริการ โดยผ่านทางสื่อมวลชน สื่อ ชุมชน และสื่อบุคคลทุกช่องทาง * อาจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีอายุ 20 ถึง 50 ปี รับวัคซีนก่อนเริ่มการรณรงค์ จะทำให้สามารถอธิบาย แก่ กลุ่มเป้าหมายได้ดี และเป็นปัจจัยสำคัญในการยอมรับวัคซีน ของกลุ่มเป้าหมาย

14 กรอบเนื้อหาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของปัญหาคอตีบ ที่มีอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดใหญ่ของโรคคอตีบในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง  ผู้ใหญ่สามารถติดเชื้อได้และมีความเสี่ยงเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ ภูมิคุ้มกัน  โรคคอตีบเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  การให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับวัคซีน (ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก)และการป้องกันโรคแก่ส่วนรวมในวงกว้าง  จะมีการรณรงค์ในระหว่างวันที่ มกราคม ถึง เมษายน 2558 สามารถ ไปรับบริการได้ตามจุดบริการต่างๆ  สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักแล้ว จะต้องมารับวัคซีนในวัน รณรงค์ด้วยเช่นกัน เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ

15

16

17 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน กำหนดผังจุดบริการให้มีพื้นที่เพียงพอและสะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมประกอบด้วย การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ชี้แจงประชาชน ให้ทราบถึงประโยชน์ของการรณรงค์ อาการข้างเคียงและแนวทางการดูแลเบื้องต้น การให้วัคซีน บันทึกการให้วัคซีนในแบบฟอร์ม การสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที ให้ยาแก้ปวดลดไข้ สำหรับบรรเทาอาการปวดและลดไข้ 4. การปฏิบัติงานในวันรณรงค์

18 การแนะนำล่วงหน้า การแนะนำล่วงหน้ามีลักษณะคล้ายกับการให้ความรู้หรือ การแนะนำโดยตรง แต่ข้อมูลที่ใช้สื่อสารเป็นข้อมูลที่คาด ว่าอาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในอนาคต ตัวอย่างการแนะนำล่วงหน้า “หลังฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก คุณอาจมีไข้ได้นะคะ ส่วนใหญ่ไข้จะขึ้นหลังได้รับวัคซีน 1 ถึง 2 ชั่วโมงและ เป็นอยู่ไม่เกิน 2 วัน ให้รับประทานยาลดไข้ บางคนอาจมี อาการปวดบวม แดงร้อน บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่ มักเกิดอาการภายใน 2 ถึง 6 ชั่วโมง ให้ประคบเย็นและ รับประทานยาบรรเทาอาการปวด”

19 การเตรียมวัคซีนและเทคนิคการฉีด กระบอกฉีดยาขนาด 1 ซีซี หรือ 3 ซีซี  ขนาดเข็มฉีดขนาด 23-26 G ยาว 1-2 นิ้ว (ในผู้ใหญ่ควรใช้เข็มที่ยาวเพียงพอที่จะลงลึก ถึงชั้นกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะผู้รับวัคซีนที่มีภาวะ น้ำหนักเกินหรืออ้วน)

20 การฉีดวัคซีน ดึงผิวหนังให้ตึงเฉียงลง เป็น Z-track จะช่วยลดความ เจ็บปวดขณะฉีดได้ เข็มตั้งตรง 90 องศา สังเกตอาการภายหลังได้รับ วัคซีนอย่างน้อย 30 นาที

21 ร่วม Lot - ร่วมขวด*

22 การดูแลรักษาวัคซีนในขณะให้บริการ ควรให้บริการในที่ร่ม เก็บวัคซีนในกระติกหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส วางขวดวัคซีนให้ตั้งตรง ห้ามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ icepack หรือน้ำแข็งโดยตรง ห้ามปักเข็มคาขวดวัคซีน ในระหว่างรอบริการ หลังเปิดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 8 ชั่วโมง เปิดกระติกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและปิดฝาให้สนิท

23 การลงบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่พลาดวัคซีนในวัน รณรงค์ ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการควรตรวจสอบประชากร กลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อตามทะเบียนสำรวจและยังไม่ได้รับ บริการ วางแผนติดตามและดำเนินการเก็บตกให้วัคซีน ภายใน 1 สัปดาห์หลังช่วงที่มีการรณรงค์แบบเข้มข้น หรือ ตามแผนปฏิบัติการของแต่ละพื้นที่ 5. การปฏิบัติงานหลังวันรณรงค์

24 After Action Review – ควรมีการทำ AAR ทุกครั้งหลังออกปฏิบัติงาน เพื่อ ทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง รวบรวมปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับครั้งต่อไป (ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ coverage, cold chain management, การแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินงาน, คุณภาพการให้บริการ, อาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน) – การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สาเหตุของการไม่ได้รับ วัคซีน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไข – บันทึกสรุปประเด็นสำคัญเพื่อเป็นประโยชน์กับการ รณรงค์หรือการทำงานอื่นๆ ต่อไป และนำมาแลกเปลี่ยน ในระดับจังหวัด

25 กิจกรรมม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. 1. ประชุมถ่ายทอดแนว ทางการณรงค์ วางแผนการปฏิบัติงานใน พื้นที่ ____ 1-10 2. สำรวจกลุ่มเป้าหมายการ 1-10 3. การประชาสัมพันธ์ 4. สสจ. ชม แจ้งจำนวน เป้าหมายและปริมาณการใช้ วัคซีน 15 5. องค์การเภสัชฯจัดส่ง วัคซีนให้คลังวัคซีนอำเภอ ( รพ.) - รพ. จัดระบบการจัดสรรให้ รพ. สต แผนการปฏิบัติงาน

26 แผนการปฏิบัติงาน (ต่อ) กิจกรรมม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. 6. รณรงค์ให้วัคซีน dT 7. บันทึกรายงานทุก 2 สัปดาห์ในโปรแกรม การรายงาน 8. เยี่ยมติดตามนิเทศ 9. สถานบริการ ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ มารับวัคซีน dT 10. รวบรวมและ สรุปผล

27 การจัดทำรายงาน ผลการรณรงค์ ให้วัคซีน dT แก่ประชากร กลุ่มอายุ 20-50 ปี พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค

28 ความครอบคลุมของ การให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีนใน พื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับวัคซีน เป็นหลัก = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ความครอบคลุมของงาน EPI > 100% ได้>100% ไม่ได้ รายงานผล

29

30 หมู่ที่ * จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ที่มีอยู่จริงในพื้นที่ รับผิดชอบ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด กลุ่ม เป้าหมาย นอก จังหวัด ชาว ต่างชาติ *** ผล การให้ วัคซีน ** กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กลุ่ม เป้าหมาย นอกพื้นที่ ได้รับใน พื้นที่ ได้รับ จากที่ อื่น *ความ ครอบคลุ ม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 3 สำรวจไว้ 360 คน ย้ายออก 2 คน ย้ายเข้า 7 คน ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด 5 คน จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ที่มีอยู่จริง = 365 คน 2307082.191578260 4.................................................................................... 7.................................................................................... รวม รพสต.................................................................................... แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี ในระดับสถานบริการ สถานบริการ........... รพสต. แสนสุข......... ตำบล......... แสนสุข................. อำเภอ................. สบายใจ.......... จังหวัด A แบบ dTC 2

31 กำหนดการรายงานความก้าวหน้า สถานบริการ สสอ. สสจ. สำนักงานเขตบริการ สุขภาพ ทุก 2 สัปดาห์ สถานบริการจัดทำรายงาน ผ่าน Web สสจ.ชม. ทุก 2 สัปดาห์ สถานบริการจัดทำรายงาน ผ่าน Web สสจ.ชม.

32 สิ่งสนับสนุน วัคซีน (แจ้งกลุ่มเป้าหมาย) แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (เบิกได้ที่วัคซีน) งบประมาณ (เล็กน้อย) สำหรับการประชุม หลักฐานเบิก 1.ใบลงทะเบียน 2.ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารและสำเนาบัตร ปชช. 3.ส่งภายในวันที่ 10 ม.ค. 58 เข็ม กระบอกฉีดยา (เล็กน้อย /ก.พ.) แผ่นพับ (ไม่มี/เล็กน้อย)

33 แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ กรมควบคุมโรค

34 การรณรงค์ให้วัคซีนหัด เดิม 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 อายุ สิงหาคม 2557 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2 อนาคตยกเลิก พฤษภาคม – กันยายน 2558 ปี 58 ให้วัคซีน MR ประมาณ 3 ล้านคน

35 ส.ค. 57 เด็กกลุ่มที่ต้องให้วัคซีน พ.ค. - ก.ย. 58 กำหนดเวลา ปฏิบัติงาน เด็กเกิด เด็กเกิด ก.พ. 55 เป็นต้นไป เด็ก 7 ปี กำหนดตาราง เดิม MR 2 อายุ 7 ปี (ป.1) ปี 2558 พ.ค. 58 เด็กเกิด พ.ค. 51 เด็ก ป.1 ปี 58 พ.ค. 59 เด็กเกิด ม.ค. 55 ก.ย. 58 เด็กอายุ 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน ยกเลิก MMR 2 (ป.1) เหลือเก็บตก บางราย สิ้นสุด การให้ MR 2 เริ่ม MMR 2 อายุ 2.5 ปี เด็กเกิด มิ.ย. 51 เริ่ม การให้ MR 2

36 เป้าหมายตัวชี้วัด ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในประชากรเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ช่วงเวลารณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม–30 กันยายน58

37 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน ประมาณเดือนมีนาคม 2558 สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คาดประมาณจำนวนวัคซีน วางแผนปฏิบัติการ ส่ง สสจ.ชม วันที่ 15 มีนาคม 58 เนื่องจากช่วงรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. –30 ก.ย.58 ฤดูฝน พื้นที่ห่างไกล ประชากรเข้าถึงยาก พิจารณาดำเนินการก่อนเวลาได้ โดย ส่งจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการก่อน ภายใน 15 มกราคม 58 จำนวนเป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ = 55,606

38 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน ประมาณเดือนมีนาคม 2558 สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คาดประมาณจำนวนวัคซีน วางแผนปฏิบัติการ ลำดับ ที่ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ สถานที่เลี้ยงเด็ก วันรับ วัคซีน หมาย เหตุ บ้าน ศูนย์ เด็ก เล็ก รร. อนุบาล แบบสำรวจเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 สถานบริการ.................. หมู่ที่...........ตำบล..............อำเภอ.............จังหวัด......... แบบ MR 1 เอกสารหมายเลข 1 ในแนวทางการให้ วัคซีน MR เข็มที่ 2

39 คลัง วัคซีน โรงพยา บาล จำนวนเด็ก กลุ่มเป้าหมาย (คน) จำนวน วัคซีน ที่ขอ เบิก (ขวด) รอบที่ 1รอบที่ 2ผู้ประสานการรับ วัคซีน วดป.ที่ ให้จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) วดป ที่ ให้จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) ชื่อ เบอร์ โทรศัพ ท์ แบบสำรวจการเบิกวัคซีน MR เพื่อปิดช่องว่างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 มกราคม 2555 จังหวัด...................................................... เอกสารหมายเลข 2 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เด็กไท ย ใน พื้นที่ รับผิด ชอบ - เด็กนอก พื้นที่ + เด็ก ต่างชาติ

40 เป้าหมายความครอบคลุม เก็บตก บันทึก ข้อมูล รายงาน ผล > 60% พ. ค. 58 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ยก.ย > 30% > 100% > 90% กำหนดเป้าหมายความครอบคลุม เน้นให้บริการเชิงรุก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล บ้าน

41 การให้บริการวัคซีน ประวัติการได้รับวัคซีนในอดีตการให้วัคซีนครั้งนี้ ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ1 เข็ม แล้วให้อีก 1 ครั้งเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 เคยได้ 1 เข็ม1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน เคยได้ 2 เข็ม (เข็มสุดท้ายอายุตั้งแต่ 18 เดือน) ไม่ต้องให้ ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน MMR ในอดีต แล้วให้วัคซีน MR ครั้งนี้ ดังตาราง

42 การปฏิบัติงานหลังให้บริการ การติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีน MR การจัดทำรายงาน  รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในพื้นที่รับผิดชอบ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 95 %)  รายงานการให้บริการวัคซีน MR

43 หมู่ที่ จำนวน เด็ก กลุ่มเป้า หมาย ที่มีอยู่ จริงใน พื้นที่รับ ผิด ชอบ จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เด็ก กลุ่มเป้ าหมาย นอก จังหวัด เด็กต่าง ชาติ ผลการ ให้ วัคซีน เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เด็ก กลุ่มเป้า หมาย นอก พื้นที่ ได้รับ ในพื้นที่ ได้รับจาก ที่อื่น ความ ครอบ คลุม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8) รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 สถานบริการ...............ตำบล......................อำเภอ...............จังหวัด.................. แบบ MR 2 เอกสารหมายเลข 4 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

44 กำหนดการรายงานความก้าวหน้า สถานบริการ อำเภอ สสอ. อำเภอ สสอ. สสจ. สำนักงานเขตบริการ สุขภาพ ทุก 2 สัปดาห์ สถานบริการจัดทำรายงาน ผ่าน Web สสจ.ชม. ทุก 2 สัปดาห์ สถานบริการจัดทำรายงาน ผ่าน Web สสจ.ชม.

45 รหัสวัคซีนมาตรฐานที่บันทึก ผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้มของ สนย. รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.) ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทยประเภท อายุ รหัส ICD_10 _TM 073MMR2 หัด คางทูม หัด เยอรมันฉีด2 ปี 6 เดือน Z27.4 901dTCดีทีซีฉีด สำหรับการ รณรงค์Z23.5, Z23.6 ปี 2558 1. การให้วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมันในเด็กอายุ 2.5 ปี -7 ปี 2. รณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี รหัสวัคซีนอยู่ใน แนวทาง MR หน้า 4 รหัสวัคซีน อยู่ใน แนวทาง dT หน้า 9

46 แผนการรณรงค์ให้วัคซีนในงาน EPI วัคซีนต.ค. 57 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 58 ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. dT 20-50ปี OPV (ให้ เสริมบาง พื้นที่) MR FLU MR น.ร.ป.1 dT น.ร.ป.6 ตรวจสอบปริมาณความจุของตู้เย็น

47 Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. "I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great things.”

48 การดำเนินงาน เขตอำเภอเมือง และเขตเทศบาล


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการ 08.30 – 10.00 ทำไมต้องรณรงค์ให้วัคซีน dT, MR 10.00 – 10.30 เข้าใจโรค รู้จักวัคซีน dT, MR และ AEFI 10.30 – 12.00 แนวทางการรณรงค์การให้วัคซีน dT,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google