งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย Iodize oil capsul ประเด็นนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย Iodize oil capsul ประเด็นนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย Iodize oil capsul ประเด็นนำเสนอ

2 1.1 รายการจัดสรรยา Iodize oil capsul ณ 1 ก. พ รพ. หนองบัวลำภู จำนวน 400 เม็ด 2. รพ. นากลางจำนวน 300 เม็ด 3. รพ. โนนสังจำนวน 150 เม็ด 4. รพ. ศรีบุญเรืองจำนวน 350 เม็ด 5. รพ. สุวรรณคูหาจำนวน 200 เม็ด 6. รพ. นาวังฯจำนวน 100 เม็ด รวมจำนวน 1,500 เม็ด (1 กระปุก ) ผู้แทนยา คุณเจษฎาภรณ์ ประ ทุมภักดิ์ ( หญิง ) บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ( ไทย แลนด์ ) จำกัด โทร. (66 81) แฟกซ์ (66 2)

3 1.2 รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับ การสนับสนุนจาก CUP รพ. หนองบัว ลำภู รพ. นา กลาง รพ. โนนสัง รพ. ศรีบุญ เรือง รพ. สุวรรณ คูหา รพ. นาวังฯ หมายเหตุ - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการซื้อยา Iodize oil capsule โดยใช้งบประมาณจาก CUP - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพรวบรวมปัสสาวะส่งตรวจศูนย์อนามัยที่ 6 โดยใช้งบประมาณจาก CUP -** ควรเป็นหญิงตั้งครรภ์คนเดียวกัน 1,3 11 1, , , , , , , , , ,8 00 9, , ,0 00 6, , ,8 00 9, , ,0 00 6, , , , , , ,0 00 รวม 4,9 63 2, , 000 1, ,0 00 1, , , 000 หน่วยงาน เป้าหม าย ( คน ) เป้าห มาย ( คน ) งบประ มาณ ( บาท ) เป้าห มาย ( คน ) งบประ มาณ ( บาท ) เป้าห มาย ( คน ) งบประ มาณ ( บาท ) รวม งบประ มาณ ทั้งสิ้น ( บาท ) CUP สนับสนุ น งบประ มาณ หญิง ตั้งคร รภ์ ทั้งหม ด หญิงตั้งครรภ์ รายใหม่ ที่ต้องกินยา Iodize oil capsule หญิงตั้งครรภ์ที่ ตรวจ ** ปัสสาวะก่อน รับยา Iodize oil capsule หญิงตั้งครรภ์ที่ รับยา ** Iodize oil capsule ตรวจปัสสาวะ ก่อนคลอด

4 1.3 รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับ การสนับสนุนจาก CUP รพ. หนองบัว ลำภู รพ. นา กลาง รพ. โนนสัง รพ. ศรีบุญ เรือง รพ. สุวรรณ คูหา รพ. นาวังฯ หมายเหตุโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู ข้มูล ณ วันที่ 25 เมษายน ,31 1 1, , รวม 4,96 3 2, หน่วยงาน เป้าหมา ย ( คน ) จำนว น ( คน ) ร้อยละ หญิง ตั้งครรภ์ ได้รับ Iodize oil capsul e เดือน เมษายน 2557( คน ) หญิง ตั้งครร ภ์ ทั้งหมด เป้าหมาย ( คน ) หญิง ตั้งครรภ์ ที่ต้อง ได้รับ Iodize oil capsule ผลงาน สะสม จำนวน Iodize oil capsul e ที่ จัดสรร เบื้องต้น ( คน )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย Iodize oil capsul ประเด็นนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google