งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก
Patient Counselling ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ประโคนชัย

2 เป้าหมาย: เพื่อให้มีการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอก
เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสามารถทางการใช้ยาตามสั่งได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

3 การดำเนินการ 1.มีการกำหนดเกณฑ์ในการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยชัดเจน
ผู้ป่วยเริ่มใช้ยาเทคนิคพิเศษครั้งแรก (ยาฉีดอินซูลิน,ยาสูดพ่น) ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเทคนิคพิเศษอื่นๆๆ เช่น ยาเหน็บ ยาหยอดตา ป้ายตา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อ่านหนังสือไม่ออก ไม่มีคนดูแล ผุ้ป่วยสูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดยา:เพิ่มยาใหม่ หยุดยา ลดขนาดยา เพิ่มขนาดยา ผู้ป่วยมียาเหลือ มารับยาก่อนนัด หรือแพทย์ พยาบาลส่งพบเพื่อประเมินการใช้ยา

4 การดำเนินการ(ต่อ) 2.มีการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยทุกรายในกรณีที่ได้รับยาที่มีวิธีการใช้เฉพาะหรือต้องใช้เทคนิคพิเศษ (อยู่ในข้อ 1.) ยาที่มีวิธีใช้เฉพาะ เช่น กรณี taper dose : prednisolone, colchicine Prednisolone tape dose

5 ยาที่มีวิธีใช้เฉพาะ ยาต้านไวรัสบางชนิด มีการระบุเวลาในการรับ
ประทานยาอย่างชัดเจน ยาฉีดอินซูลิน: Show and tell technique

6 คลินิกเฉพาะโรค + สหวิชาชีพ
ยาที่มีวิธีใช้เฉพาะ TB Drugs คลินิกเฉพาะโรค + สหวิชาชีพ ARV Drugs Asthma - COPD Group selective counseling DM

7 3.มีการจัดทำ patient profile เพื่อบันทึกและติดตามการใช้ยาและให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง

8 4.มีการจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาด้านยาในกลุ่มยาตามเกณฑ์ที่กำหนด
**ไม่ได้จัดทำคู่มือขึ้นเองแต่ยึดหลักการให้คำปรึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมได้จัดทำคู่มือขึ้นเองแต่ยึดหลักการให้คำปรึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

9 5.มีการร่วมออกให้สุขศึกษาหรือคำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆในคลินิกพิเศษร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น

10 6.มีห้องให้คำปรึกษาด้านยาเป็นสัดส่วน
พื้นที่จำกัด ห้องให้คำปรึกษา มุมให้คำปรึกษา

11 7.ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้รับการให้คำปรึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครั้งหรือจนกว่าผู้ป่วยจะสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้

12 8.มีระบบการประเมินความรู้และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ
มีการประเมินความรู้ แต่ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจ พัฒนาในโอกาสต่อไป

13 เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
Present

14 เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
Plan

15 Plan - คลินิกเบาหวานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
- ห้องให้คำปรึกษาด้านยาอย่างเป็นสัดส่วน - ฉลากช่วยสำหรับผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ออก ไม่มีคนดูแล - การติดตามดูแลผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม Narrow therapeutic index ในเชิงรุก - จัดทำเกณฑ์การประเมินความรู้และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับการปรึกษาด้านยา

16 Thank you For Your attention


ดาวน์โหลด ppt การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google