งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้คำปรึกษาด้าน ยาแก่ผู้ป่วยนอก Patient Counselling ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ. ประโคนชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้คำปรึกษาด้าน ยาแก่ผู้ป่วยนอก Patient Counselling ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ. ประโคนชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้คำปรึกษาด้าน ยาแก่ผู้ป่วยนอก Patient Counselling ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ. ประโคนชัย

2 เป้าหมาย : เพื่อให้มีการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสามารถทางการใช้ ยาตามสั่งได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

3 การดำเนินการ 1. มีการกำหนดเกณฑ์ในการให้ คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยชัดเจน ผู้ป่วยเริ่มใช้ยาเทคนิคพิเศษครั้งแรก ( ยาฉีด อินซูลิน, ยาสูดพ่น ) ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเทคนิคพิเศษอื่นๆๆ เช่น ยา เหน็บ ยาหยอดตา ป้ายตา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อ่านหนังสือไม่ออก ไม่มีคนดูแล ผุ้ป่วยสูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดยา : เพิ่มยาใหม่ หยุดยา ลดขนาดยา เพิ่มขนาดยา ผู้ป่วยมียาเหลือ มารับยาก่อนนัด หรือแพทย์ พยาบาลส่งพบเพื่อประเมินการใช้ยา

4 การดำเนินการ ( ต่อ ) 2. มีการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยทุก รายในกรณีที่ได้รับยาที่มีวิธีการใช้ เฉพาะหรือต้องใช้เทคนิคพิเศษ ( อยู่ในข้อ 1.) – ยาที่มีวิธีใช้เฉพาะ เช่น กรณี taper dose : –prednisolone, –colchicine Prednisolone tape dose

5 ยาที่มีวิธีใช้เฉพาะ ยาต้านไวรัสบางชนิด มีการระบุเวลาในการรับ ประทานยาอย่างชัดเจน ยาฉีดอินซูลิน : Show and tell technique

6 ยาที่มีวิธีใช้เฉพาะ TB Drugs ARV Drugs Asthma - COPD คลินิกเฉพาะโรค + สหวิชาชีพ DM Group selective counseling

7 3. มีการจัดทำ patient profile เพื่อบันทึก และติดตามการใช้ยาและให้คำแนะนำ การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง

8 4. มีการจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาด้าน ยาในกลุ่มยาตามเกณฑ์ที่กำหนด ** ไม่ได้จัดทำคู่มือขึ้นเองแต่ ยึดหลักการให้คำปรึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัช กรรมได้จัดทำคู่มือขึ้นเองแต่ ยึดหลักการให้คำปรึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัช กรรม

9 5. มีการร่วมออกให้สุขศึกษาหรือ คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรค เรื้อรังต่างๆในคลินิกพิเศษร่วมกับสาขา วิชาชีพอื่น

10 6. มีห้องให้คำปรึกษาด้านยาเป็นสัดส่วน พื้นที่จำกัดห้องให้คำปรึกษา มุมให้คำปรึกษา

11 7. ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้รับการให้คำปรึกษา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครั้งหรือจนกว่าผู้ป่วยจะ สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้

12 8. มีระบบการประเมินความรู้และความพึงพอใจ ของผู้ป่วยที่ให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ มีการประเมินความรู้ แต่ยังไม่ เป็นระบบที่ชัดเจน ยังไม่มีการประเมินความ พึงพอใจ พัฒนาในโอกาส ต่อไป

13 เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องและ ปลอดภัย Present

14 เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องและ ปลอดภัย Plan

15 - คลินิกเบาหวานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ - ห้องให้คำปรึกษาด้านยาอย่างเป็นสัดส่วน - ฉลากช่วยสำหรับผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ออก ไม่มี คนดูแล - การติดตามดูแลผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม Narrow therapeutic index ในเชิงรุก - จัดทำเกณฑ์การประเมินความรู้และความพึง พอใจของผู้ป่วยที่รับการปรึกษาด้านยา

16 Thank you For Your attention


ดาวน์โหลด ppt การให้คำปรึกษาด้าน ยาแก่ผู้ป่วยนอก Patient Counselling ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ. ประโคนชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google