งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพรยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพรยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพรยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาผลิตภาพ ทางการเกษตร 4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และ การค้าชายแดน 5.การรักษาความมั่นคง ชายแดน และความสงบ เรียบร้อย 6.การบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ การพัฒนา องค์การ 1.ระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนที่ยากจน/ ด้อยโอกาสมีความ อยู่ดีกินดีมีความสุข 3.ผลผลิตการเกษตร ท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน 5.ประชาชนอยู่รวมกัน อย่างสงบสุขและ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 6.มีโครงสร้างพื้นฐาน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เศรษฐกิจตามศักยภาพ ของจังหวัด 7.ระบบบริหารงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพ 8.สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และเด็ก เยาวชนได้รับการส่งเสริม การออกกำลังกายการเล่นกีฬา 15.ประชาชนมีส่วนร่วม ในระบบราชการ 10.การได้รับการบริการ จากราชการอย่างทั่วถึง 11.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 12.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความ อุดมสมบูรณ์ 13.ปัญหาอาชญากรรม ผู้กระทำผิดลดลง 14.มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ 9.ประชาชนมีความมั่นคง ในชีวิตและทรัพย์สิน 16.เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การท่องเที่ยวและ ออกกำลังกาย 23.การจัดการความรู้ บุคลากร 24.การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ 25.การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล 19.รักษามาตรฐานและ ระยะเวลาการให้บริการ ประชาชน 20.ลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ 21.จัดหน่วยบริการหรือ ศูนย์บริการ่วม 22.การปฏิบัติราชการ ที่มีความโปร่งใส 17.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่าย สินค้า OTOP 18.มูลค่าการค้า ชายแดนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2

2 2. 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1. 3. 2. ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ตาก ประเด็นยุทธศาสตร์ กรม...................... วิสัยทัศน์ “ สำนักงาน ” แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน................................... แบบฟอร์ม

3 2.2. 5.5. 7.7. 3.3. 4.4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1. 8.8.9.9. พัฒนาองค์การ Strategy Map สำนักงาน.................................................. ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพ การให้บริการ แบบฟอร์ม 6.6. ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ

4 สำนักงาน............................................ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1.(...) 1-1. 2.(...) 1-2. 3.(...) 1-3. 4.(...) 1-4. 5.(...) 5-1. 6.(...) 6-1. 7.7.(...) 7-1. แบบฟอร์ม หมายเหตุ (...) ระบุตัวย่อของหน่วยงานเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.)

5 โครงสร้างของสำนักงาน...................... กลุ่มงาน (Job Families)ของสำนักงาน.................... มีจำนวน..........กลุ่มงาน 1. 2. หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ 8. 3. เจ้า พนักงาน การเงินและ บัญชี 4. เจ้า พนักงาน ธุรการ 9. 10. 11. 12. 6. 5. สำนักงาน....................... 7. แบบฟอร์ม

6 เลขที่ตำแหน่ง:ชื่อตำแหน่งทางบริหาร: ชื่อตำแหน่งในสายงาน: ภารกิจ / สถาบัน / สำนัก:กลุ่ม: ระดับ:ผู้บังคับบัญชา: ความรับผิดชอบ หลัก รายละเอียดของงานผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรับผิดชอบ หลัก รายละเอียดของงานผลสัมฤทธิ์ของงาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี) แบบฟอร์ม รายละเอียดของงานในระดับบุคคล (Job Description)

7 การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1.(...) 1-1. 2.(...) 2-1. 3.(...) 1-3. 4.(...) 1-4. 5.(...) 5-1. 6.(...) 6-1. 7.7.(...) 7-1. แบบฟอร์ม หมายเหตุ (...) ระบุตัวย่อ/รหัสเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

8 ตัวชี้วัด: หน่วยวัด: น้ำหนัก: คำอธิบาย ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน สูตรการคำนวณ เงื่อนไข (ถ้ามี) ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ความถี่ของการเก็บข้อมูลและ รายงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template) แบบฟอร์ม


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพรยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google