งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพรยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาผลิตภาพ ทางการเกษตร 4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และ การค้าชายแดน 5.การรักษาความมั่นคง ชายแดน และความสงบ เรียบร้อย 6.การบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ 1.ระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนที่ยากจน/ ด้อยโอกาสมีความ อยู่ดีกินดีมีความสุข 3.ผลผลิตการเกษตร ท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน 5.ประชาชนอยู่รวมกัน อย่างสงบสุขและ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ประสิทธิผล 6.มีโครงสร้างพื้นฐาน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เศรษฐกิจตามศักยภาพ ของจังหวัด 7.ระบบบริหารงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพ 8.สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และเด็ก เยาวชนได้รับการส่งเสริม การออกกำลังกายการเล่นกีฬา 10.การได้รับการบริการ จากราชการอย่างทั่วถึง 11.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 12.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความ อุดมสมบูรณ์ 13.ปัญหาอาชญากรรม ผู้กระทำผิดลดลง 9.ประชาชนมีความมั่นคง ในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพ การให้บริการ 14.มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ 15.ประชาชนมีส่วนร่วม ในระบบราชการ 16.เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การท่องเที่ยวและ ออกกำลังกาย 17.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่าย สินค้า OTOP 18.มูลค่าการค้า ชายแดนเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ 19.รักษามาตรฐานและ ระยะเวลาการให้บริการ ประชาชน 20.ลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ 21.จัดหน่วยบริการหรือ ศูนย์บริการ่วม 22.การปฏิบัติราชการ ที่มีความโปร่งใส 23.การจัดการความรู้ บุคลากร 24.การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ 25.การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล การพัฒนา องค์การ

2 แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน...................................
แบบฟอร์ม แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน 1. 1. 2. ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 3. 2. วิสัยทัศน์ “สำนักงาน ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประสิทธิผลตามพันธกิจ
แบบฟอร์ม Strategy Map สำนักงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 1. 2. ประสิทธิผลตามพันธกิจ 5. 6. การให้บริการ คุณภาพ 3. 4. 7. การปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพ 8. 9. พัฒนาองค์การ

4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
แบบฟอร์ม สำนักงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1. (...) 1-1. 2. (...) 1-2. 3. (...) 1-3. 4. (...) 1-4. 5. (...) 5-1. 6. (...) 6-1. 7. (...) 7-1. หมายเหตุ (...) ระบุตัวย่อของหน่วยงานเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.)

5 โครงสร้างของสำนักงาน......................
แบบฟอร์ม โครงสร้างของสำนักงาน กลุ่มงาน (Job Families)ของสำนักงาน มีจำนวน กลุ่มงาน สำนักงาน 1. 5. 8. 2. หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ 6. 9. 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7. 4. เจ้าพนักงานธุรการ 10. 11. 12.

6 รายละเอียดของงานในระดับบุคคล (Job Description)
แบบฟอร์ม รายละเอียดของงานในระดับบุคคล (Job Description) เลขที่ตำแหน่ง: ชื่อตำแหน่งทางบริหาร: ชื่อตำแหน่งในสายงาน: ภารกิจ / สถาบัน / สำนัก: กลุ่ม: ระดับ: ผู้บังคับบัญชา: ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบหลัก รายละเอียดของงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี) ความรับผิดชอบหลัก รายละเอียดของงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน

7 การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล
แบบฟอร์ม การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1. (...) 1-1. 2. (...) 2-1. 3. (...) 1-3. 4. (...) 1-4. 5. (...) 5-1. 6. (...) 6-1. 7. (...) 7-1. หมายเหตุ (...) ระบุตัวย่อ/รหัสเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

8 ตัวชี้วัด: หน่วยวัด: น้ำหนัก:
แบบฟอร์ม รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template) ตัวชี้วัด: หน่วยวัด: น้ำหนัก: คำอธิบาย ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน สูตรการคำนวณ เงื่อนไข (ถ้ามี) ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ความถี่ของการเก็บข้อมูลและ รายงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google