งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดหลัก โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดหลัก โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดหลัก โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ๑.๑.๑.๑.NT และ ONET + 3 ๒.๒.๒.๒. ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการสำเร็จ ตามวัย ๓.๓.๓.๓. เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการ เติมเต็ม จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน

3 ๑.๑.๑.๑. ครูได้รับการพัฒนา ๒.๒.๒.๒. ครูดีได้รับการยกย่อง ๓.๓.๓.๓. ศน. นิเทศ ช่วยเหลือ ๔.๔.๔.๔. ผอ. ผลสัมฤทธิ์ต่ำได้รับการพัฒนา ๕.๕.๕.๕. อ. กคศ. มีธรรมาภิบาล จุดเน้นที่ ๒ ด้านครู

4 ๑.๑.๑.๑. ทุกหน่วยเบิกงบรวมกว่าร้อยละ ๙๖ งบ ลงทุนกว่าร้อยละ ๘๗ ๒.๒.๒.๒. เรื่องร้องเรียนลดลง ๓.๓.๓.๓. โรงเรียนมีประกันคุณภาพภายใน ทุกแห่ง ๔.๔.๔.๔. สพฐ. ส่วนกลางผลงานเลิศ จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหาร จัดการ


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดหลัก โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google