งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดหลัก โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน
๑. NT และ ONET + 3 ๒. ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการสำเร็จ ตามวัย ๓. เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการเติมเต็ม

3 จุดเน้นที่ ๒ ด้านครู ๑. ครูได้รับการพัฒนา ๒. ครูดีได้รับการยกย่อง ๓.
ศน. นิเทศ ช่วยเหลือ ๔. ผอ.ผลสัมฤทธิ์ต่ำได้รับการพัฒนา ๕. อ.กคศ. มีธรรมาภิบาล

4 จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ
๑. ทุกหน่วยเบิกงบรวมกว่าร้อยละ ๙๖ งบลงทุนกว่าร้อยละ ๘๗ ๒. เรื่องร้องเรียนลดลง ๓. โรงเรียนมีประกันคุณภาพภายใน ทุกแห่ง ๔. สพฐ.ส่วนกลางผลงานเลิศ


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google