งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เนื้อหา  ขั้นตอนในการเรียกใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ  ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เนื้อหา  ขั้นตอนในการเรียกใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ  ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เนื้อหา  ขั้นตอนในการเรียกใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ  ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล 2

3 ขั้นตอนในการเรียกใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ 3 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเรียกใช้ฐานข้อมูลผ่านเว็บการเรียกใช้ฐานข้อมูลผ่านเว็บ การใช้ภาษา SQL กับฐานข้อมูล MySQL การยกเลิกการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการยกเลิกการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

4 ขั้นตอนในการเรียกใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ  ในการเขียน PHP เพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเรียกใช้ฐานข้อมูลผ่านเว็บ การใช้ภาษา SQL กับฐานข้อมูล MySQL การยกเลิกการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 4

5 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ในภาษา PHP สามารถใช้ 2 ฟังก์ชัน ต่อไปนี้ คือ mysql_connect() mysql_pconnect() 5

6 mysql_connect()  ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยต้อง ระบุ database server, ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผู้ใช้  เมื่อใช้งานเสร็จต้อง ต้องยกเลิกการ เชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน mysql_close() 6 int mysql_connection(localhost, username, password) รูปแบบ localhost ชื่อ database server หรือ IP Address ของ database server usernameชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล passwordรหัสผ่าน

7 mysql_pconnect()  ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยต้อง ระบุ database server, ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผู้ใช้  เมื่อใช้งานเสร็จต้อง จะยกเลิกการ เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ 7 int mysql_pconnection(localhost, username, password) รูปแบบ localhost ชื่อ database server หรือ IP Address ของ database server usernameชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล passwordรหัสผ่าน

8 connect_inc.php หมายเหตุ : define("CURRENT_DB", “ict"); จะขึ้นอยู่กับว่านิสิตตั้งชื่อ หรือ กำหนดให้ใช้งานฐานข้อมูลตัวใด ในที่นี้ สมมติให้ใช้ ฐานข้อมูลชื่อ ict 8

9 การเรียกใช้ฐานข้อมูลผ่านเว็บ  ทำการเรียกใช้งานฐานข้อมูลผ่าน เว็บ โดยเราต้องกำหนดชื่อของ ฐานข้อมูลที่ต้องการเป็น argument ที่ส่งไป 9 int mysql_select_db(string dbname) รูปแบบ dbname ชื่อของฐานข้อมูลโดยเราต้องใช้คำสั่ง mysql_connect () ก่อนถึงจะสามารถ ใช้คำสั่งนี้ได้

10 การใช้ภาษา SQL มาใช้กับฐานข้อมูล MySQL  เรียกใช้งาน SQL ที่เราต้องการ แต่ ต้องใช้ร่วมกับ mysql_select_db() 10 int mysql_query(string query, [int db_connect]) รูปแบบ query คิวรีที่เรียกใช้ฐานข้อมูล db_connect ตัวแปรที่ใช้เชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลที่ได้จาก mysql_connect()

11 การใช้ภาษา SQL มาใช้กับฐานข้อมูล MySQL  เรียกใช้งาน SQL ที่เราต้องการ โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับ mysql_select_db() 11 int mysql_db_query(string dbname, string query, [int db_connect]) รูปแบบ dbname ชื่อของฐานข้อมูล query คิวรีที่เรียกใช้ฐานข้อมูล db_connect ตัวแปรที่ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ที่ได้ จาก mysql_connect()

12 mysql_db_query() require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM login WHERE USERNAME='". $username. "' AND PASSWORD='". $password. "'"; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); $login_rows = mysql_fetch_array($login_result); $user = $login_rows["USERNAME"];... 12 เมื่อเราต้องการประมวลผล คำสั่ง SQL ที่เตรียมเอาไว้ เมื่อเราต้องการประมวลผล คำสั่ง SQL ที่เตรียมเอาไว้

13 การยกเลิกการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  ทำการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลที่เราเชื่อมต่อผ่าน คำสั่ง mysql_connect() 13 int mysql_close(db_connect) รูปแบบ db_connect ตัวแปรที่เก็บการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย คำสั่ง mysql_connect () ไว้

14 ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล ฟังก์ชันคำอธิบาย mysql_free_result()ใช้สำหรับคืนหน่วยความจำให้ระบบ mysql_create_db()ใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล mysql_drop_db()ใช้สำหรับลบฐานข้อมูล mysql_fetch_array()ใช้สำหรับดึงผลลัพธ์จากฐานข้อมูลไปเก็บไว้ในอาร์เรย์ mysql_fetch_row()ใช้สำหรับเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ข้อมูลไปยังเรคอร์ดถัดไป 14

15 ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล ฟังก์ชันคำอธิบาย mysql_insert_id() ใช้สำหรับเรียกดู PK กรณีที่เรากำหนดเป็น auto_increment ภายหลังจากการเพิ่มข้อมูล mysql_num_rows() ใช้สำหรับนับจำนวนเรคอร์ด (SELECT) mysql_affected_rows() ใช้สำหรับนับจำนวนเรคอร์ดที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (INSERT, UPDATE, DELETE) 15

16 ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล ฟังก์ชันคำอธิบาย mysql_result() ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ในฐานข้อมูล ตามแถว (record) และ คอลัมน์ (Field) ที่กำหนด mysql_fetch_object() ใช้สำหรับดึงค่าผลลัพธ์จากฐานข้อมูลไปไว้ใน object โดยที่เราจะ สามารถระบุชื่อฟิลด์ได้เลย mysql_data_seek() ใช้สำหรับระบุตำแหน่งของเรคอร์ดที่ต้องการเริ่มต้น ( เรคอร์ดแรก คือ 0 ) 16

17 ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล ฟังก์ชันคำอธิบาย mysql_list_dbs() ใช้สำหรับคืนค่าตัวชี้ (handle) ของฐานข้อมูล ใช้ ร่วมกับ mysql_num_rows () เพื่อแสดงจำนวน ฐานข้อมูลทั้งหมด หรือใช้ร่วมกับ mysql_tablename () เพื่อแสดงชื่อของฐานข้อมูลที่เรา กำหนด 17

18 ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล ฟังก์ชันคำอธิบาย mysql_list_tables() ใช้สำหรับคืนค่าตัวชี้ (handle) ของฐานข้อมูลที่เราระบุ โดยใช้ร่วมกับ mysql_list_dbs () เพื่อแสดงจำนวนตารางข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล หรือใช้ร่วมกับ mysql_tablename () เพื่อแสดงรายชื่อของตาราง 18

19 ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล ฟังก์ชันคำอธิบาย mysql_list_fields() ใช้สำหรับคืนค่าตัวชี้ (handle) ที่จะนำไปหารายละเอียด เกี่ยวกับคอลัมน์ในตารางและฐานข้อมูลที่กำหนด mysql_tablename() ใช้แสดงชื่อของฐานข้อมูล หรือ ตารางที่เราระบุ 19

20 mysql_free_result()  ใช้สำหรับคืนหน่วยความจำที่จัดเก็บ ผลลัพธ์ข้อมูลจากการคิวรีข้อมูลจาก ฐานข้อมูล 20 int mysql_free_result(int result) รูปแบบ result ตัวแปรที่เก็บผลลัพธ์จากการคิวรี ข้อมูลจากฐานข้อมูล

21 mysql_free_result() require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM login WHERE USERNAME='". $username. "' AND PASSWORD='". $password. "'"; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); $login_rows = mysql_fetch_array($login_result); $user = $login_rows["USERNAME"]; mysql_free_result($login_result);... 21 เมื่อเราเลิกใช้งาน result ที่ได้จาก mysql_db_query() หากต้องการคืนค่าให้กับหน่วยความจำ เมื่อเราเลิกใช้งาน result ที่ได้จาก mysql_db_query() หากต้องการคืนค่าให้กับหน่วยความจำ

22 mysql_create_db()  ทำการสร้างฐานข้อมูล สำหรับ db_connect ที่เรากำหนด 22 int mysql_create_db(string dbname [, int db_connect]) รูปแบบ dbname ชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการสร้าง db_connect รายละเอียดของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

23 mysql_create_db() require(“connect_inc.php”);... mysql_create_db(“pyo”, $db);... 23 เมื่อเราต้องการสร้างฐานข้อมูลชื่อ pyo

24 mysql_drop_db()  ทำการลบฐานข้อมูล สำหรับ db_connect ที่เรากำหนด 24 int mysql_drop_db(string dbname [, int db_connect]) รูปแบบ dbname ชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการลบ db_connect รายละเอียดของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

25 mysql_drop_db() require(“connect_inc.php”);... mysql_drop_db(“pyo”, $db);... 25 เมื่อเราต้องการลบฐานข้อมูลชื่อ pyo

26 mysql_fetch_array()  ดึงค่าผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง mysql_query () หรือ mysql_db_query() เก็บลงอาร์เรย์เพื่อนำไปใช้งานต่อไป 26 array mysql_fetch_array(int result [, int result_type]) รูปแบบ result ข้อมูลที่ได้มาจาก mysql_query () หรือ mysql_db_query() result_type กำหนดค่าที่จัดเก็บในอาร์เรย์ - associative key ให้กำหนดเป็น MYSQL_ASSOC - numeric key ให้กำหนดเป็น MYSQL_NUM

27 mysql_fetch_array() require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM”; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); while($login_rows = mysql_fetch_array($login_result)){ echo “username =”. $login_rows["USERNAME"]; echo “password =”. $login_rows[“PASSWORD"];. “ ; }... 27 เมื่อเราต้องการนำข้อมูล 1 เรคอร์ด ที่ได้จากตารางข้อมูล login มาจัดเก็บไว้ในอาร์เรย์ ชื่อ $ login_rows หากต้องการอ่านข้อมูลทั้งหมด ต้องใช้ loop while เพื่ออ่านข้อมูล ที่มีให้หมด เมื่อเราต้องการนำข้อมูล 1 เรคอร์ด ที่ได้จากตารางข้อมูล login มาจัดเก็บไว้ในอาร์เรย์ ชื่อ $ login_rows หากต้องการอ่านข้อมูลทั้งหมด ต้องใช้ loop while เพื่ออ่านข้อมูล ที่มีให้หมด

28 mysql_fetch_row()  ใช้สำหรับเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไป ยังเรคอร์ดถัดไป (MoveNext) 28 array mysql_fetch_row(int result) รูปแบบ result ข้อมูลที่ได้มาจาก mysql_query () หรือ mysql_db_query()

29 mysql_fetch_array() require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM login”; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); while($login_rows = mysql_fetch_row($login_result)){ echo “username =”. $login_rows[0]; echo “password =”. $login_rows[1]. “ ; }... 29 เมื่อเราต้องการนำข้อมูล 1 เรคอร์ด ที่ได้จากตารางข้อมูล login มาจัดเก็บไว้ในอาร์เรย์ ชื่อ $ login_rows หากต้องการอ่านข้อมูลทั้งหมด ต้องใช้ loop while เพื่ออ่านข้อมูล ที่มีให้หมด เมื่อเราต้องการนำข้อมูล 1 เรคอร์ด ที่ได้จากตารางข้อมูล login มาจัดเก็บไว้ในอาร์เรย์ ชื่อ $ login_rows หากต้องการอ่านข้อมูลทั้งหมด ต้องใช้ loop while เพื่ออ่านข้อมูล ที่มีให้หมด

30 mysql_insert_id()  ใช้เรียกแสดงค่า PK ล่าสุดของตาราง ที่เราทำการเพิ่มข้อมูล  โดยฟิลด์ PK ต้องกำหนดเป็น auto_increment 30 int mysql_insert_id([ int db_connect ]) รูปแบบ db_connect รายละเอียดของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

31 mysql_ insert_id () require(“connect_inc.php”);... $insert_author = “INSERT INTO AUTHOR (AUTHOR_NAME) VALUES(‘SOMCHAI DEEJAI’)”; $insert_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $insert_author); $author_id = mysql_insert_id(); echo “The last author_id is ”. $author_id;... 31 เราไม่จำเป็นต้องใส่ค่า author_id ในส่วนของ คำสั่ง insert เนื่องจากว่า author_id มีชนิดเป็น auto_increment เราไม่จำเป็นต้องใส่ค่า author_id ในส่วนของ คำสั่ง insert เนื่องจากว่า author_id มีชนิดเป็น auto_increment หลังจากเพิ่มข้อมูลเสร็จเราสามารถตรวจสอบค่า author_id ได้จากคำสั่ง mysql_insert_id() ที่จะส่งค่ากลับเป็น ค่า auto_increment ล่าสุด ซึ่งก็คือ author_id นั้นเอง หลังจากเพิ่มข้อมูลเสร็จเราสามารถตรวจสอบค่า author_id ได้จากคำสั่ง mysql_insert_id() ที่จะส่งค่ากลับเป็น ค่า auto_increment ล่าสุด ซึ่งก็คือ author_id นั้นเอง

32 mysql_num_rows()  ใช้สำหรับนับจำนวนเรคอร์ดที่เรา SELECT จากการใช้คำสั่ง mysql_query() หรือ mysql_db_query() 32 int mysql_num_rows(int result) รูปแบบ result ข้อมูลที่ได้มาจาก mysql_query () หรือ mysql_db_query()

33 mysql_num_rows () require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM login”; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); $rows = mysql_num_rows($login_result); echo “You have ”. $rows. “ record(s)”;... 33 ระบบจะทำการนับและส่งกลับ จำนวนเรคอร์ดข้อมูลที่อ่านได้จาก คำสั่ง SQL ระบบจะทำการนับและส่งกลับ จำนวนเรคอร์ดข้อมูลที่อ่านได้จาก คำสั่ง SQL

34 mysql_affected_rows()  ใช้สำหรับนับจำนวนเรคอร์ดที่มีการ เปลี่ยนแปลงล่าสุด (INSERT, UPDATE, DELETE) 34 int mysql_affected_rows([ int db_connect ]) รูปแบบ db_connect รายละเอียดของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

35 mysql_affected_rows() require(“connect_inc.php”);... $sql_login = “DELETE * FROM login”; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); $rows = mysql_affected_rows($login_result); echo “You are delete”. $row. “ record(s)”;... 35 ระบบจะทำการนับและส่งกลับ จำนวนเรคอร์ดข้อมูลที่ได้รับ ผลกระทบจาก SQL ในกรณีที่ เป็นการ INSERT, UPDATE, DELETE ระบบจะทำการนับและส่งกลับ จำนวนเรคอร์ดข้อมูลที่ได้รับ ผลกระทบจาก SQL ในกรณีที่ เป็นการ INSERT, UPDATE, DELETE

36 mysql_result()  ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ในฐานข้อมูล ตามแถว (record) และคอลัมน์ (Field) ที่กำหนด 36 mixed mysql_result(int result, int record [, mixed field]) รูปแบบ result ข้อมูลที่ได้มาจาก mysql_query () หรือ mysql_db_query() record ตำแหน่งเรคอร์ด field ตำแหน่งฟิลด์ข้อมูล

37 mysql_result () require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM login”; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); echo mysql_result($login_result, 0, 1); echo mysql_result($login_result, 1, 0);... 37 เมื่อเราแสดงข้อมูลในเรคอร์ด และฟิลด์ที่เราต้องการ โดยเฉพาะ เจาะจง เมื่อเราแสดงข้อมูลในเรคอร์ด และฟิลด์ที่เราต้องการ โดยเฉพาะ เจาะจง

38 mysql_fetch_object()  ใช้สำหรับดึงค่าผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลไปไว้ใน object โดยที่เรา จะสามารถระบุชื่อฟิลด์ได้เลย 38 int mysql_fetch_object(int result) รูปแบบ result ข้อมูลที่ได้มาจาก mysql_query () หรือ mysql_db_query()

39 mysql_fetch_object () require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM login”; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); while($obj = mysql_fetch_object($login_result)){ echo “username =”. obj -> USERNAME. “ ”; echo “password =”. obj -> PASSWORD. “ ”; }... 39 เมื่อเราแสดงข้อมูลในเรคอร์ด ที่ถูกกำหนดในลักษณะ object เมื่อเราแสดงข้อมูลในเรคอร์ด ที่ถูกกำหนดในลักษณะ object

40 mysql_data_seek()  ใช้สำหรับระบุตำแหน่งของเรคอร์ดที่ ต้องการเริ่มต้น ( เรคอร์ดแรก คือ 0 ) 40 int mysql_data_seek(int result, int record ) รูปแบบ result ข้อมูลที่ได้มาจาก mysql_query () หรือ mysql_db_query() record ตำแหน่งเรคอร์ดที่ต้องการ เริ่มค้นหา

41 mysql_data_seek () require(“connect_inc.php”);... $sql_login = "SELECT * FROM login”; $login_result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_login); mysql_data_seek($login_result, 1); // start search from record 2 while($login_rows = mysql_fetch_array($login_result)){ echo “username =”. $login_rows[“USERNAME”]; echo “password =”. $login_rows[“PASSWORD”]. “ ; }... 41

42 mysql_list_dbs()  ใช้สำหรับคืนค่าตัวชี้ (handle) ของ ฐานข้อมูล ใช้ร่วมกับ mysql_num_rows () เพื่อแสดงจำนวน ฐานข้อมูลทั้งหมด หรือใช้ร่วมกับ mysql_tablename () เพื่อแสดงชื่อของ ฐานข้อมูลที่เรากำหนด 42 int mysql_list_dbs([ int db_connect ]) รูปแบบ db_connect รายละเอียดของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

43 mysql_list_dbs() require(“connect_inc.php”);... $db_list = mysql_list_dbs($db); echo "You have ". mysql_num_rows($db_list). " database(s)" ;... 43

44 mysql_list_tables()  ใช้สำหรับคืนค่าตัวชี้ (handle) ของ ฐานข้อมูลที่เราระบุ โดยใช้ร่วมกับ mysql_list_dbs () เพื่อแสดงจำนวน ตารางข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล หรือใช้ ร่วมกับ mysql_tablename () เพื่อแสดง รายชื่อของตาราง 44 int mysql_list_tables(string dbname [, int db_connect ]) รูปแบบ dbname ชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการแสดง รายละเอียดตาราง db_connect รายละเอียดของการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล

45 mysql_list_tables() require(“connect_inc.php”);... $table_list = mysql_list_tables(CURRENT_DB, $db); echo "You have ". mysql_num_rows($table_list)." table(s) in “.CURRENT_DB. “ database”; ;... 45

46 mysql_list_fields()  ใช้สำหรับคืนค่าตัวชี้ (handle) ของฐานข้อมูลที่เราระบุ โดยจะ แสดงรายชื่อฟิลด์ที่จัดเก็บในตาราง ที่เราต้องการแสดงรายละเอียดฟิลด์ 46 int mysql_list_fields(string dbname, string table_name [, int db_connect ]) รูปแบบ dbname ชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการ แสดงรายละเอียดตาราง table_name ชื่อของตาราง db_connect รายละเอียดของการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล

47 mysql_list_fields() require(“connect_inc.php”);... $field_list = mysql_list_fields(CURRENT_DB, “login”, $db); while($i < mysql_num_fields($field_list)){ echo “field name = “. mysql_field_name($field_list, $i). “ ”; echo “field flag = “. mysql_field_flags($field_list, $i). “ ”; echo “field type = “. mysql_field_type($field_list, $i). “ ”; $i++; }... 47

48 mysql_tablename()  ใช้แสดงชื่อของฐานข้อมูล หรือ ตารางที่เราระบุ 48 int mysql_tablename( int handle, int number) รูปแบบ handle ตัวชี้ (handle) ของฐานข้อมูล number ลำดับของฐานข้อมูลหรือตารางที่ ต้องการแสดง

49 mysql_tablename() require(“connect_inc.php”);... $db_list = mysql_list_dbs($db); echo "You have ". mysql_num_rows($db_list). " database(s) "; for($i=0; $i < mysql_num_rows($db_list); $i++){ echo $i + 1. ". ". mysql_tablename($db_list, $i). " "; } echo " "; $db_table = mysql_list_tables(CURRENT_DB, $db); echo "You have ". mysql_num_rows($db_table). " table(s) in ". CURRENT_DB. " database "; for($i=0; $i < mysql_num_rows($db_table); $i++){ echo $i + 1. ". ". mysql_tablename($db_table, $i). " "; }... 49

50 สรุป  ในการเชื่อมต่อกับระหว่าง PHP กับ MySQL มีลำดับการทำงาน เพื่อให้สามารถใช้งานฐานข้อมูลกับ PHP ได้อย่างถูกต้อง คือ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเรียกใช้ฐานข้อมูลผ่านเว็บ การใช้ภาษา SQL กับฐานข้อมูล MySQL การยกเลิกการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 50

51 สรุป  ปัญหาอีกอย่างที่พบคือ นิสิตไม่มีความเข้าใจในความแตกต่างของ ชนิดข้อมูลตัวเลข สตริง และวันเวลา เพราะว่าเมื่อเราออกแบบ ตารางข้อมูล และกำหนดชนิดข้อมูลให้กับข้อมูลแล้วนั้น การที่นิสิต จะ SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ข้อมูลในตารางได้ นั้นต้องระบุชนิดข้อมูลใน SQL เพื่อให้ทราบว่าค่าของฟิลด์ใดใน ตารางข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือ สตริง หรือ วันเวลา 51


ดาวน์โหลด ppt 1. เนื้อหา  ขั้นตอนในการเรียกใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ  ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google