งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำฐานข้อมูล อสม.. ประเด็นปัญหา สัดส่วน อสม. : หลังคาเรือน ไม่ สอดคล้องกัน ข้อมูลพื้นฐานของ อสม. ไม่เป็น ปัจจุบัน จำนวน อสม. ในฐานข้อมูล website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำฐานข้อมูล อสม.. ประเด็นปัญหา สัดส่วน อสม. : หลังคาเรือน ไม่ สอดคล้องกัน ข้อมูลพื้นฐานของ อสม. ไม่เป็น ปัจจุบัน จำนวน อสม. ในฐานข้อมูล website."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำฐานข้อมูล อสม.

2 ประเด็นปัญหา สัดส่วน อสม. : หลังคาเรือน ไม่ สอดคล้องกัน ข้อมูลพื้นฐานของ อสม. ไม่เป็น ปัจจุบัน จำนวน อสม. ในฐานข้อมูล website กับ จำนวนที่รับค่าป่วย การไม่สอดคล้องกัน – ไม่สามารถขอโควตาในส่วนขาดได้ การส่งรายงาน ไม่ทันตามกำหนด – การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการล่าช้า

3 ลำดับอำเภอ อสม. รับค่าป่วย การ อสม. ใน ฐานข้อมูล ผลต่าง หลังคา เรือน สัดส่วน : หลังคาเรือน 1 เมืองเลย 2,2642,272832,732 1 : 14 2 นาด้วง 56257086,288 1 : 11 3 เชียงคาน 1,3891,397815,173 1 : 11 4 ปากชม 884888410,284 1 : 12 5 ด่านซ้าย 1,098 -12,285 1 : 11 6 นาแห้ว 276 -2,959 1 : 11 7 ภูเรือ 518 -5,449 1 : 11 8 ท่าลี่ 63363527,417 1 : 12 9 วังสะพุง 2,6912,7505926,019 1 : 10 10 ภูกระดึง 910931218,170 1 : 9 11 ภูหลวง 601635345,694 1 : 9 12 ผาขาว 867890239,105 1 : 11 13 เอราวัณ 650662128,178 1 : 13 14 หนองหิน 529599705,690 1 : 11 รวม 13,87214,121249155,443 1 : 11

4 แนวทางการแก้ไข แจ้งพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุง ฐานข้อมูลใน www.thaiphc.net www.thaiphc.net –กรณี อสม.ลาออก - อสม.ทดแทน สสอ.ทำแผนงาน/ โครงการอบรมเป็นภาพรวมอำเภอ และรวบรวมหลักฐาน ส่งนายทะเบียนอนุมัติ –กรณีโควตาเกิน ให้แจ้งส่งคืนโควตา เพื่อจัดสรรภายใน อำเภอ-จังหวัด –กรณีขอโควตาเพิ่ม รพ.สต./PCU. เสนอนายทะเบียน เพื่อขึ้นทะเบียนรอล่วงหน้า (โดยไม่ขอรับค่าป่วยการ) –กรณีอื่นๆ สสอ.รวบรวมส่ง สสจ.ดำเนินการปลดสถานะ ปรับรอบระยะเวลาการส่งรายงานให้ทันตาม กำหนด –รพ.สต./PCU. ตัดยอดส่งรายงานให้ สสอ.ภายใน วันที่ 25 ของเดือน –สสอ. ตรว –จสอบและรวบรวม ส่งให้ สสจ.ฝภายในวันทำการสุดท้าย ของเดือน –สสจ. ตรวจสอบ รวบรวม ส่งให้ อบจ.และบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 5 ของ เดือนถัดไป –กรณี ส่งรายงานไม่ทันตามกำหนด จะโอนค่าป่วยการ ตามรอบการส่ง

5 จัดสรรงบประมาณให้ อบจ. แจ้งผลการจัดสรรให้ กรม สนับสนุนฯ โอนงบให้ อบจ. จัดสรรงบประมาณให้ อบจ. แจ้งผลการจัดสรรให้ กรม สนับสนุนฯ โอนงบให้ อบจ. กระทรวงมหาดไทย ( กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ) กระทรวงมหาดไทย ( กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แจ้งจำนวน อสม. เพื่อขอรับ งบประมาณ แจ้ง สสจ. ตรวจสอบและ ปรับปรุงฐานข้อมูล แจ้งจำนวน อสม. เพื่อขอรับ งบประมาณ แจ้ง สสจ. ตรวจสอบและ ปรับปรุงฐานข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ( กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ) กระทรวงสาธารณสุข ( กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ) แจ้งจำนวน อสม. เพื่อขอรับ งบประมาณจาก อบจ. ส่งเดือนรายงานผลการ ดำเนินงานให้ อบจ. ภายใน วันที่ 5 ของเดือน รับการแจ้งโอนจาก อบจ. จัดสรรและโอนเงินให้พื้นที่ แจ้งจำนวน อสม. เพื่อขอรับ งบประมาณจาก อบจ. ส่งเดือนรายงานผลการ ดำเนินงานให้ อบจ. ภายใน วันที่ 5 ของเดือน รับการแจ้งโอนจาก อบจ. จัดสรรและโอนเงินให้พื้นที่ องค์การบริหารส่วน จังหวัด จัดสรรงบประมาณให้ อบจ. แจ้งผลการจัดสรรให้ กรม สนับสนุนฯ รวบรวมรายงาน และ สรุปผลส่ง กรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้ อบจ. แจ้งผลการจัดสรรให้ กรม สนับสนุนฯ รวบรวมรายงาน และ สรุปผลส่ง กรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งพื้นที่ดำเนินการเบิกจ่าย รวบรวมรายงาน อสม. / รายงาน การเบิกจ่ายและสำเนาใบสำคัญ รับเงินให้ สสจ. ภายในวันทำการ สุดท้ายของเดือน แจ้งพื้นที่ดำเนินการเบิกจ่าย รวบรวมรายงาน อสม. / รายงาน การเบิกจ่ายและสำเนาใบสำคัญ รับเงินให้ สสจ. ภายในวันทำการ สุดท้ายของเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.

6 สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ประกาศรับสมัคร อส ม. ทดแทน คัดเลือกในระดับพื้นที่ โดยการประชาคม ( แนบ รง. ประชาคม ) ใบสมัคร อสม. ใหม่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบลาออก / ใบมรณะ บัตร จัดทำแผนงาน / โครงการอบรม อส ม. ใหม่ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ครบถ้วน / ถูกต้อง จัดทำบันทึกเสนอ นพ. สสจ. เพื่อขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการ เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติและดำเนินการ อบรม อสม. ใหม่ สนับสนุนการจัด อบรมตามเกณฑ์ที่ กำหนด รพ. สต. เสนอ นพ. สสจ. ลง นามอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ จัดทำคำสั่งทดแทน เสนอ นพ. สสจ. ลง นาม แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มข้อมูล อสม. ใหม่ในฐานข้อมูล แจ้งผลการอนุมัติ แจ้งพื้นที่เพื่อ ดำเนินการจ่ายค่า ป่วยการ ปรับปรุงข้อมูลใน ฐานข้อมูล จ่ายค่าป่วยการ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำฐานข้อมูล อสม.. ประเด็นปัญหา สัดส่วน อสม. : หลังคาเรือน ไม่ สอดคล้องกัน ข้อมูลพื้นฐานของ อสม. ไม่เป็น ปัจจุบัน จำนวน อสม. ในฐานข้อมูล website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google