งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำฐานข้อมูล อสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำฐานข้อมูล อสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำฐานข้อมูล อสม.

2 ประเด็นปัญหา สัดส่วน อสม. : หลังคาเรือน ไม่สอดคล้องกัน
ข้อมูลพื้นฐานของ อสม. ไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน อสม.ในฐานข้อมูล website กับ จำนวนที่รับค่าป่วยการไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถขอโควตาในส่วนขาดได้ การส่งรายงาน ไม่ทันตามกำหนด การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการล่าช้า

3 ภาพรวมข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558 ฐานข้อมูล อสม
ภาพรวมข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558 ฐานข้อมูล อสม. ณ วันที่ 28 พ.ย. 57 ลำดับ อำเภอ อสม. รับค่าป่วยการ อสม.ในฐานข้อมูล ผลต่าง หลังคาเรือน สัดส่วน : หลังคาเรือน 1 เมืองเลย 2,264 2,272 8 32,732 1 : 14 2 นาด้วง 562 570 6,288 1 : 11 3 เชียงคาน 1,389 1,397 15,173 4 ปากชม 884 888 10,284 1 : 12 5 ด่านซ้าย 1,098 - 12,285 6 นาแห้ว 276 2,959 7 ภูเรือ 518 5,449 ท่าลี่ 633 635 7,417 9 วังสะพุง 2,691 2,750 59 26,019 1 : 10 10 ภูกระดึง 910 931 21 8,170 1 : 9 11 ภูหลวง 601 34 5,694 12 ผาขาว 867 890 23 9,105 13 เอราวัณ 650 662 8,178 1 : 13 14 หนองหิน 529 599 70 5,690 รวม 13,872 14,121 249 155,443

4 แนวทางการแก้ไข แจ้งพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลใน กรณี อสม.ลาออก - อสม.ทดแทน สสอ.ทำแผนงาน/โครงการอบรมเป็นภาพรวมอำเภอ และรวบรวมหลักฐานส่งนายทะเบียนอนุมัติ กรณีโควตาเกิน ให้แจ้งส่งคืนโควตา เพื่อจัดสรรภายในอำเภอ-จังหวัด กรณีขอโควตาเพิ่ม รพ.สต./PCU. เสนอนายทะเบียน เพื่อขึ้นทะเบียนรอล่วงหน้า (โดยไม่ขอรับค่าป่วยการ) กรณีอื่นๆ สสอ.รวบรวมส่ง สสจ.ดำเนินการปลดสถานะ ปรับรอบระยะเวลาการส่งรายงานให้ทันตามกำหนด รพ.สต./PCU. ตัดยอดส่งรายงานให้ สสอ. ภายใน วันที่ 25 ของเดือน สสอ. ตรว จสอบและรวบรวม ส่งให้ สสจ.ฝภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน สสจ. ตรวจสอบ รวบรวม ส่งให้ อบจ.และบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กรณี ส่งรายงานไม่ทันตามกำหนด จะโอนค่าป่วยการตามรอบการส่ง

5 การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) แจ้งจำนวน อสม. เพื่อขอรับงบประมาณ แจ้ง สสจ.ตรวจสอบและ ปรับปรุงฐานข้อมูล จัดสรรงบประมาณให้ อบจ. แจ้งผลการจัดสรรให้ กรม สนับสนุนฯ โอนงบให้ อบจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งจำนวน อสม. เพื่อขอรับงบประมาณจาก อบจ. ส่งเดือนรายงานผลการดำเนินงานให้ อบจ. ภายใน วันที่ 5 ของเดือน รับการแจ้งโอนจาก อบจ. จัดสรรและโอนเงินให้พื้นที่ จัดสรรงบประมาณให้ อบจ. แจ้งผลการจัดสรรให้ กรม สนับสนุนฯ รวบรวมรายงาน และสรุปผลส่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แจ้งพื้นที่ดำเนินการเบิกจ่าย รวบรวมรายงาน อสม. /รายงานการเบิกจ่ายและสำเนาใบสำคัญรับเงินให้ สสจ.ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

6 แนวทางปฏิบัติกรณี อสม.พ้นสภาพ
รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกาศรับสมัคร อสม.ทดแทน คัดเลือกในระดับพื้นที่ โดยการประชาคม (แนบ รง.ประชาคม) ใบสมัคร อสม.ใหม่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบลาออก/ใบมรณะบัตร จัดทำแผนงาน/โครงการอบรม อสม.ใหม่ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ครบถ้วน/ถูกต้อง จัดทำบันทึกเสนอ นพ.สสจ.เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและดำเนินการ อบรม อสม.ใหม่ สนับสนุนการจัดอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด เสนอ นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ จัดทำคำสั่งทดแทน เสนอ นพ.สสจ.ลงนาม แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มข้อมูล อสม.ใหม่ในฐานข้อมูล แจ้งผลการอนุมัติ แจ้งพื้นที่เพื่อดำเนินการจ่ายค่าป่วยการ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล จ่ายค่าป่วยการ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำฐานข้อมูล อสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google