งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การเขียนรายงานเพื่อ นำเสนอโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การเขียนรายงานเพื่อ นำเสนอโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การเขียนรายงานเพื่อ นำเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์

2 รายละเอียดการจัด หน้าและรูปเล่ม การตั้งระยะขอบกระดาษ บน 3.75 ซม. ล่าง 2.5 ซม. ซ้าย 3.75 ซม. ขวา 2.5 ซม. ขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 16 เท่ากันทั้งเล่ม ส่วนที่เป็นหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 แบบทึบ *** ใช้ฟอร์มเดียวกับการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ***

3 องค์ประกอบของรายงาน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนนำ ประกอบด้วย... ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ ซึ่งเป็นการแสดง ความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้ ความร่วมมือในการทำโครงงานจนประสบความสำเร็จ บทคัดย่อ เป็นอธิบายที่มา ความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป ต่างๆ แบบย่อๆ กะทัดรัด ครอบคลุม เข้าใจง่าย

4 องค์ประกอบของรายงาน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ บทที่ 1 บทนำ  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ( บอกถึงเหตุผลที่เลือกปัญหาเรื่อง นั้นๆ )  วัตถุประสงค์การทำโครงงาน ( ควรชัดเจน แคบ ไม่ครอบจักรวาล )  สมมติฐาน ( การคาดคิดผล ความน่าจะเป็นของผลที่จะศึกษา โดยอาศัยทฤษฎี เป็นแนวทางในการคาดคะเน ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ )  ขอบเขตของโครงงาน ( เป็นการกำหนดที่เราจะทำว่า มีปริมาณเพียงใด )  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ  นิยามศัพท์เฉพาะ ( เป็นเงื่อนไขที่เรา กำหนดเพื่อให้เข้าใจตรงกัน )  ประโยชน์ที่ได้รับ  งบประมาณ

5 องค์ประกอบของรายงาน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ( แนวคิด / ทฤษฎี / เนื้อหาความรู้ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในการทำโครงงาน ) เอกสารเกี่ยวกับโครงงาน - ความหมายของโครงงาน - ชนิด / ประเภทของโครงงาน - การสร้างโครงงาน - การหาคุณภาพของโครงงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 องค์ประกอบของรายงาน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน ( วิธีการทดลอง ) อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายถึงวิธีการทดลอง หรือการสร้าง การ ประดิษฐ์ การสำรวจ ( แล้วแต่กรณี ) อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงว่าถ้าผู้อ่านเอกสารของเราสามารถนำ วิธีการที่เราแนะนำไว้กลับไปทำซ้ำเช่นเดียวกัน แล้วจะต้องได้ผลเหมือนกัน การบอกวิธีการทดลอง บอกทั้งวิธีการ ขั้นตอนและอุปกรณ์อย่างละเอียด โดยมองถึงการปฏิบัติจริง

7 องค์ประกอบของรายงาน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ( ผลการทดลอง ) เสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์มี 2 ข้อ ในบทที่ 4 ก็จะเสนอ ผลแค่ 2 ข้อเท่านั้น ส่วนผลอื่นๆ เช่น คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญให้ไปใส่ไว้ใน ภาคผนวก การแปลผลใต้ตารางในกรณีที่มีข้อมูลเป็น คะแนนหรือค่าเฉลี่ยหลายๆ จำนวน ให้ นำเสนอเฉพาะข้อที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก

8 องค์ประกอบของรายงาน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล สรุป สรุป ( นำชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเขียนเป็นความเรียงในย่อ หน้าแรก ส่วนย่อหน้าที่สองให้นำผลการวิจัยเขียนโดยสรุป ไม่ควรนำตารางมาใส่ไว้อีก ) อภิปรายผล อภิปรายผล ( อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ โดย เขียนให้ผู้อ่านเห็นว่าการที่งานวิจัยของเราปรากฏผลตาม วัตถุประสงค์เป็นเพราะเราได้ดำเนินการสร้าง / หาคุณภาพ / เก็บรวบรวมตามแนวคิดทฤษฎีของใคร และผลการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของใคร ) ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ( เขียนในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ )

9 องค์ประกอบของรายงาน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนท้าย ประกอบด้วย... บรรณานุกรม ภาคผนวก ( ตัวอย่างสื่อ / นวัตกรรม, ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย, คะแนน ต่างๆที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ ) ประวัติผู้วิจัย ( อย่างย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

10


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การเขียนรายงานเพื่อ นำเสนอโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google