งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานเพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานเพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานเพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 รายละเอียดการจัดหน้าและรูปเล่ม
การตั้งระยะขอบกระดาษ บน ซม. ล่าง ซม. ซ้าย ซม. ขวา ซม. ขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 16 เท่ากันทั้งเล่ม ส่วนที่เป็นหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 แบบทึบ ***ใช้ฟอร์มเดียวกับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ***

3 องค์ประกอบของรายงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ส่วนนำ ประกอบด้วย... ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้ความร่วมมือในการทำโครงงานจนประสบความสำเร็จ บทคัดย่อ เป็นอธิบายที่มา ความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ ผลที่ได้ตลอดจน ข้อสรุปต่างๆ แบบย่อๆ กะทัดรัด ครอบคลุม เข้าใจง่าย

4 องค์ประกอบของรายงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (บอกถึงเหตุผลที่เลือกปัญหาเรื่องนั้นๆ) วัตถุประสงค์การทำโครงงาน (ควรชัดเจน แคบ ไม่ครอบจักรวาล) สมมติฐาน (การคาดคิดผล ความน่าจะเป็นของผลที่จะศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีเป็นแนวทางในการคาดคะเน ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้) ขอบเขตของโครงงาน (เป็นการกำหนดที่เราจะทำว่า มีปริมาณเพียงใด) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ นิยามศัพท์เฉพาะ (เป็นเงื่อนไขที่เรากำหนดเพื่อให้เข้าใจตรงกัน) ประโยชน์ที่ได้รับ งบประมาณ

5 องค์ประกอบของรายงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (แนวคิด/ทฤษฎี/เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในการทำโครงงาน) เอกสารเกี่ยวกับโครงงาน - ความหมายของโครงงาน - ชนิด/ประเภทของโครงงาน - การสร้างโครงงาน - การหาคุณภาพของโครงงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 องค์ประกอบของรายงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน (วิธีการทดลอง) อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายถึงวิธีการทดลอง หรือการสร้าง การประดิษฐ์ การสำรวจ (แล้วแต่กรณี) อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงว่าถ้าผู้อ่านเอกสารของเราสามารถนำวิธีการที่เราแนะนำไว้กลับไป ทำซ้ำเช่นเดียวกัน แล้วจะต้องได้ผลเหมือนกัน การบอกวิธีการทดลอง บอกทั้งวิธีการ ขั้นตอนและอุปกรณ์อย่างละเอียด โดยมองถึงการปฏิบัติจริง

7 องค์ประกอบของรายงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน (ผลการทดลอง) เสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์มี 2 ข้อ ในบทที่ 4 ก็จะเสนอผลแค่ 2 ข้อเท่านั้น ส่วนผลอื่นๆ เช่นคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญให้ ไปใส่ไว้ในภาคผนวก การแปลผลใต้ตารางในกรณีที่มีข้อมูลเป็นคะแนนหรือค่าเฉลี่ยหลายๆ จำนวน ให้นำเสนอเฉพาะข้อที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก

8 องค์ประกอบของรายงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล สรุป (นำชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเขียนเป็นความ เรียงในย่อหน้าแรก ส่วนย่อหน้าที่สองให้นำผลการวิจัยเขียนโดยสรุป ไม่ควรนำตารางมาใส่ไว้อีก) อภิปรายผล (อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ โดยเขียนให้ผู้อ่านเห็นว่าการที่งานวิจัยของเรา ปรากฏผลตามวัตถุประสงค์เป็นเพราะเราได้ดำเนินการสร้าง/หาคุณภาพ/เก็บรวบรวมตามแนวคิดทฤษฎีของ ใคร และผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของใคร) ข้อเสนอแนะ (เขียนในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้)

9 องค์ประกอบของรายงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ส่วนท้าย ประกอบด้วย... บรรณานุกรม ภาคผนวก (ตัวอย่างสื่อ/นวัตกรรม,ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย, คะแนนต่างๆที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์) ประวัติผู้วิจัย (อย่างย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

10


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานเพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google