งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ล่อฟ้า แรงสูง Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 Single Line Dusit Island Resort Hotel Tr. Dry Type SW.2 SW.3 ACB1 ACB Tie ACB2 D / F.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ล่อฟ้า แรงสูง Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 Single Line Dusit Island Resort Hotel Tr. Dry Type SW.2 SW.3 ACB1 ACB Tie ACB2 D / F."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ล่อฟ้า แรงสูง Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 Single Line Dusit Island Resort Hotel Tr. Dry Type SW.2 SW.3 ACB1 ACB Tie ACB2 D / F

4 ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เมื่อมีการซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน เจ้าหน้าที่โรงแรม มักจะมาแจ้งให้ กฟฟ. มาปลด D / F บริเวณปาก ทางเข้าโรงแรม เพื่อป้องกันไม่ให้ ไฟฟ้าแรงสูงใกล้จุดปฏิบัติงาน ซึ่ง อาจเกิดอันตรายขึ้นได้

5 ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เมื่อทำการปลด D / F ลงที ละเฟส จนครบ 3 เฟส ประมาณ 3 - 5 วินาที ปรากฏ ว่าล่อฟ้าแรงสูงบริเวณ SW.1 เกิดการระเบิดขึ้น ซึ่งจะระเบิด ในเฟสที่ทำการปลดก่อนครั้ง แรกทุกครั้ง การปลด วงจร

6 ล่อฟ้า แรงสูง Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 Tr. Dry Type SW.2 SW.3 ACB1 ACB Tie ACB2 D / F Single Line Dusit Island Resort Hotel

7 ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เมื่อดำเนินการซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการสับ D / F เข้าทีละเฟส จนครบ 3 เฟส ประมาณ 3 - 5 วินาที ปรากฏว่าล่อฟ้าแรงสูง บริเวณ SW.1 เกิดการระเบิดขึ้น ซึ่ง จะระเบิดในเฟสที่ทำการสับเข้าครั้ง สุดท้ายทุกครั้ง การสับ จ่าย

8 ล่อฟ้า แรงสูง Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 Tr. Dry Type SW.2 SW.3 ACB1 ACB Tie ACB2 D / F Single Line Dusit Island Resort Hotel

9 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เกิดจากปรากฎการณ์ Ferro Resonance การ วิเคราะห์ Ferro Resonance = ปรากฎการณ์แรงดัน เกินชั่วครู่ ในระบบไฟฟ้ากำลัง เกิดจาก Resonance แบบไม่เป็นเชิง เส้น ระหว่างค่าความหนี่ยวนำแบบไม่ เป็นเชิงเส้นของแกนเหล็กในหม้อแปลง กับค่าความจุไฟฟ้าของสายเคเบิ้ลให้ ดิน

10 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ใช้ Switch ที่สามรถทำการปลด – สับ ได้พร้อมกันทั้ง 3 เฟส การป้องกัน แก้ไข ได้แก่ SW.1, SW.2, SW.3 กำหนดขั้นตอนการ ปลด - สับ ใหม่

11 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 1. ปลด ACB1, ACB2 การปลด วงจร Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 SW.2 SW.3 ACB1 ACB2 D / F ACB Tie

12 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 2. ปลด SW.3, SW.2, SW.1 การปลด วงจร Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 SW.2 SW.3 ACB1 ACB2 D / F ACB Tie

13 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 3. ปลด D / F การปลด วงจร Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 SW.2 SW.3 ACB1 ACB2 D / F ACB Tie

14 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 1. สับ D / F การสับจ่าย Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 SW.2 SW.3 ACB1 ACB2 D / F ACB Tie

15 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 2. สับ SW.1, SW.2, SW.3 การสับจ่าย Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 SW.2 SW.3 ACB1 ACB2 D / F ACB Tie

16 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 3. สับ ACB1, ACB2 การสับจ่าย Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 SW.2 SW.3 ACB1 ACB2 D / F ACB Tie

17 ล่อฟ้า แรงสูง Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 Tr. Dry Type SW.2 SW.3 ACB1 ACB Tie ACB2 D / F Single Line Dusit Island Resort Hotel

18


ดาวน์โหลด ppt ล่อฟ้า แรงสูง Under Ground 600 m. Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.1 Single Line Dusit Island Resort Hotel Tr. Dry Type SW.2 SW.3 ACB1 ACB Tie ACB2 D / F.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google